STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 lipca 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 1, Sygnatura: III APa 85/05
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Anna Musiała GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 lipca 2005 r., sygn. akt III APa 85/05[*] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Fakt prowadzenia działalności gospodarczej, tożsamej z działalnością prowadzoną przez byłego pracodawcę, ale na innym obszarze terytorialnym, stanowi konkurencję dla byłego pracodawcy i skutkuje utratą roszczeń odszkodowawczych. Glosowany wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczy kontrowersyjnego zagadnienia, jakim jes [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 155/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przestępstwo z art. 191 § 1 k.k. jest przestępstwem formalnym, zatem znamiona jego zostały wypełnione już w chwili, gdy groźba, której oskarżony użył wobec pokrzywdzonego, wzbudziła w nim uzasadnioną obawę. 2. Pojęcie "świadek", występujące w art. 254 k.k., jest użyte w znaczeniu wąskim. W ten sposób znaczenie przedmiotowej normy jest jednoznaczne i zastosowanie wykładni funkcjonalnej należy uznać za celowe. Rozszerzenie zakresu penalizacji przestępstwa z art. 245 k.k. na inne osoby niż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli - VI Wydziału Ksiąg Wieczystych z dnia 14 lipca 2005

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: VI Dz Kw 1612-1613/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Paweł Czubik* Glosa do postanowienia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli - VI Wydziału Ksiąg Wieczystych z dnia 14 lipca 2005 (sygn. akt VI Dz Kw 1612-1613/05) Główna teza glosowanego postanowienia ma następujące brzmienie: (...) Konsul naruszył (poświadczając podpis strony na pełnomocnictwie prywatnoprawnym do przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce - uzupełnienie autora) prawo polskie - działając w charakterze notariusza RP powinien sporządzić to pełnomocnictwo w f [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 34, Sygnatura: III AUa 47/04
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przedmiocie załatwiania wniosków płatników o restrukturyzację niektórych należności w oparciu o wyżej przytoczoną ustawę, zwaną ustawą restrukturyzacyjną, nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa restrukturyzacyjna zawiera szczególne uregulowania, a z jej przepisów nie wynika możliwość stosowania przepisów k.p.a. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2005 r., sprawy z odwołania Henryka S., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Spo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 535/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasady odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie z art. 98 tej ustawy, do odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz odpowiedzialności za długi spadkowe. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 23/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podniesienie przez dłużnika wekslowego zarzutów ze stosunku podstawowego (porozumienia wekslowego) nie powoduje utraty przez posiadacza weksla formalnej i materialnej legitymacji wekslowej. W dalszym ciągu zatem to na dłużniku wekslowym ciąży obowiązek udowodnienia, że weksel został wypełniony niezgodnie z zawartym porozumieniem (art. 6 k.c.). Nie ma podstaw, aby ciężar dowodzenia okoliczności ze stosunku podstawowego, uzasadniających uzupełnienie weksla, przerzucać na wierzyciela wekslowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 325/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każdy sąd zobowiązany jest do badania z urzędu swojej właściwości, a uznając, iż nie jest właściwy, przekazuje sprawę sądowi właściwemu, przy czym decyzja w tym zakresie musi mieć formę postanowienia. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 24 marca 2005 r., sygn. VIII Kp 1736/04, Sąd Rejonowy dla W. Ś. nie uwzględnił wniosku obrońcy oskarżonego o uchylenie środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Na powyższe postanowienie zażalenie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 18, Sygnatura: III APa 89/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obligatoryjnym elementem wynagrodzenia za pracę jest wynagrodzenie zasadnicze, natomiast inne, dodatkowe składniki wynagrodzenia, wynikają z uprawnień podmiotu stanowiącego przepisy płacowe, bądź z woli stron zawierających umowy o pracę. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2005 r., Sąd Okręgowy w W. oddalił powództwo J. P. o zasądzenie kwoty 100 403,82 zł tytułem nagrody rocznej za 2003 r. od Mennicy Państwowej SA w W. (obecnie Mennicy Polskiej SA w W.). Z ustaleń faktycznych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 lipca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 487/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarte w art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odesłanie do przepisów dotychczasowych, sankcjonujących obowiązywanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, można odnosić tylko do przepisów, które regulują: wiek emerytalny, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki na jakich osobom wykonującym te prace [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lipca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: VI ACa 222/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązkiem pełnomocnika podejmującego się reprezentowania podatnika przed organami skarbowymi jest staranne działanie nakierowane na uzyskanie zgodnej z prawem a zarazem najbardziej korzystnej dla mocodawcy decyzji administracyjnej, umiejętne wykorzystanie w tym celu wiedzy prawniczej a w tym instrumentów proceduralnych oraz informowanie mocodawcy o podejmowanych czynnościach, ich skutkach prawnych oraz skutkach ewentualnych zaniechań, w tym zaniechania płacenia podatku po uprawomocnieniu si [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, [165], 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU