STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 60, Sygnatura: XVII Ame 59/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Trwałe połączenie wybudowanych przez odbiorcę urządzeń i odcinków sieci elektrycznej nie powoduje automatycznie przejścia własności tych urządzeń na zakład energetyczny. Dla wywołania tego skutku konieczne jest zaistnienie określonego zdarzenia prawnego przenoszącego własność (teza przeciwna do tezy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 grudnia 1991 r., sygn. W 4/91). Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2004 r., na ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 39, Sygnatura: FSK 150/04
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W stanie prawnym obowiązującym w 1997 r., odsetki za zwłokę z tytułu niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie mogły się nakładać w czasie z odsetkami od zaległego rocznego podatku. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2004 r., na rozprawie w Izbie Finansowej, skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w L., od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie z dnia 4 kwietnia 2003 r., I SA/Lu 88 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2004-04-20

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 39, Sygnatura: FSK 150/04
Data wprowadzenia do systemu: 08-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odsetki za zwłokę z tytułu niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 1997 r. Teza: W stanie prawnym obowiązującym w 1997 r., odsetki za zwłokę z tytułu niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie mogły się nakładać w czasie z odsetkami od zaległego rocznego podatku. Uzasadnienie: Izba Skarbowa w L. - Ośrodek Zamiejscowy w Z., decyzją z dnia 25 września 2002 r., utrzymała w mocy decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 25, Sygnatura: V SA 1011/03
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ celny dopiero po przystąpieniu do weryfikacji zgłoszenia celnego ocenia prawidłowość, prawdziwość i kompletność dokumentów załączonych do zgłoszenia celnego. To, że dokument został przyjęty przez organ celny razem ze zgłoszeniem celnym, nie przesądza o jego prawidłowości ani nie ogranicza możliwości oceny tego dokumentu w prowadzonym przez organy celne postępowaniu weryfikacyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2004 r., sprawy ze ska [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: FSK 143/04
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pogląd, że w przypadku niedochowania warunku określonego w art. 18 ust. 3 w związku z art. 27 ust. 4 ustawy o VAT czynność eksportu usług nie powinna być w ogóle opodatkowana (z uwagi na obowiązującą w podatku VAT zasadę obciążenia tym podatkiem konsumpcji, zasadę terytorialności oraz z uwagi na potrzebę zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tej samej usługi) stoi w oczywistej sprzeczności z językowym brzmieniem przepisów ustawy (art. 2 ust. 2 w związku z art. 4 pkt 6 oraz art. 18 ust. 1, ust [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 82, Sygnatura: SA/Bk 1521/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zryczałtowany podatek od przychodów niezaewidencjonowanych, w odniesieniu do którego obowiązek podatkowy powstał w 1998 r. (art. 30 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie korzystał z "wydłużonego" okresu do wymiaru zobowiązania podatkowego (art. 68 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I, po rozpoznaniu na rozprawie, sprawy ze skargi Romualda K., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B., w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 113, Sygnatura: II SA/Po 2635/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do wymogów ważności uchwały podejmowanej w oparciu o przepisy art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 15 z 1999 r., poz. 139 ze zm.) należy to, aby autorem uchwały była wyłącznie rada gminy i to zarówno w odniesieniu do uchwały jak i jej uzasadnienia, a powierzenie wykonania uchwały wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) nie może sprowadzać się do tego, że organy te sporządzają uzasadnienie uchwały w imieniu własnym i je podpiszą. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 1, Sygnatura: III SK 31/04
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie "nieudzielenie informacji" oznacza zarówno nieudzielenie informacji w ogóle jak i udzielenie informacji po wyznaczonym terminie. Nałożenie kary pieniężnej ma charakter nie tylko represyjny (jako sankcja za nieudzielenie informacji albo udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd), ale także prewencyjny - ma zniechęcić przedsiębiorcę do naruszania obowiązków podlegających penalizacji. Kara pieniężna, o jakiej mowa w art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy nie jes [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 2, Sygnatura: III SK 31/04
Data wprowadzenia do systemu: 18-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi wyraźnie o nałożeniu kary pieniężnej w razie nieudzielenia informacji lub w razie udzielenia informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, nie mówi natomiast nic wprost o sankcjonowaniu karą pieniężną przekroczenia przez przedsiębiorcę terminu na udzielenie informacji. "Nieudzielenie informacji" oznacza w kontekście celu tego przepisu, jego istotnego sensu normatywnego, zarówno nieudzielenie informacji w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 45, Sygnatura: II SA 3624/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osiągnięcie przez wynalazek zgłoszony do ochrony patentowej większej wydajności (efektywności) w zakresie użytych środków technicznych w porównaniu do znanych już rozwiązań, co do zasady spełnia przesłanki jego patentowalności w świetle przepisu art. 10 ustawy o wynalazczości. W szczególności wspomniany wyżej efekt wynalazku może być brany pod uwagę, jako spełnienie przez wynalazek kryterium braku nieoczywistości w stosunku do znanego stanu techniki. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, [165], 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU