STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lipca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 5, pozycja: 4, Sygnatura: VI ACa 222/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lipca 2005 r., sygn. VI ACa 222/05[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Obowiązkiem pełnomocnika podejmującego się reprezentowania podatnika przed organami skarbowymi jest staranne działanie nakierowane na uzyskanie zgodnej z prawem a zarazem najbardziej korzystnej dla mocodawcy decyzji administracyjnej, umiejętne wykorzystanie w tym celu wiedzy prawniczej a w tym instrumentów proceduralny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 43, Sygnatura: I ACa 1404/03
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Istnienie długu, czy też status dłużnika - to określenie sytuacji prawnej. To zaś powoduje, że powód ma rzeczywiście istniejącą potrzebę ochrony prawnej. Oznacza to tym samym istnienie interesu prawnego w wytoczeniu powództwa o ustalenie. 2. Bez względu na to, jak zostanie zakwalifikowany skutek odmowy potwierdzenia czynności zawartej z przekroczeniem umocowania, czy jako bezskuteczność umowy, czy też jako jej nieważność, mamy do czynienia z sytuacją, w której stwierdzenie nieważności umo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 82, Sygnatura: II AKz 154/05
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie na podstawie art. 45 k.k. środka karnego przepadku równowartości korzyści majątkowej pochodzącej z popełnionego przestępstwa (zawarte w wyroku lub postanowieniu uzupełniającym wyrok, wydanym w trybie art. 420 § 1 k.p.k.), winno zawierać wskazanie określonego przedmiotu majątkowego lub prawa majątkowego w całości lub części albo też określoną kwotę pieniężną – adekwatnych do wartości tejże korzyści majątkowej, osiągniętej przez sprawcę w chwili czynu. Sąd Apelacyjny w L [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 77, Sygnatura: II AKz 254/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uwzględnienie reguł wykładni celowościowej i systemowej prowadzi do stwierdzenia, że art. 254 k.p.k. jest przepisem szczególnym, który normuje całościowo kwestie związane wyłącznie z wnioskiem oskarżonego; istota i funkcja przepisu § 3 art. 254 k.p.k. pozostaje w nierozerwalnym związku z przepisem § 2 art. 254 k.p.k., a tym samym, określony w § 3 szczególny tryb rozpoznania zażalenia ma zastosowanie wtedy tylko, gdy zażalenie to składa oskarżony. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, na posiedz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 r.,
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do zbiegu emerytury pracowniczej z emeryturą z ubezpieczenia społecznego rolników mają także osoby, którym przyznano warunkowo emeryturę rolniczą i które do dnia 31 grudnia 1990 r. przekazały gospodarstwa rolne następcy ale osiągnęły wiek emerytalny (65 lat dla mężczyzny) kilka lat po wydaniu decyzji o warunkowym przyznaniu emerytury rolniczej. Z UZASADNIENIA E. Ch. odwołał się od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddziału Regionalnego w P. z dnia 14 stycznia 20 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 58, Sygnatura: II AKa 93/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie prawomocność ta w toku ponownego procedowania w zakresie rozstrzygnięcia o karze może zostać wzruszona (art. 442 § 1 zdanie 2 k.p.k.), ale powodem rozstrzygnięcia w postaci uniewinnienia oskarżonego mogą być tylko istotne okoliczności wynikające z nowego (ze względu na źródło lub treść) dowodu wskazujące na niemożność przypisania oskarżonemu winy, lub też wykluczające sprawstwo przypisanego mu przestępstwa, a w zakresie umorzenia postępowania, zaistnienie okoliczności wyłączających [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 79, Sygnatura: II AKa 132/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W rozumieniu art. 397 § 1 k.p.k. - ujawnienie istotnych braków postępowania przygotowawczego dopiero na rozprawie odwoławczej ma miejsce wówczas, gdy braki (dowodowe lub proceduralne) stają się wiadome dla sądu w związku z treścią rozpoznawanych apelacji stron. Sąd Apelacyjny w Lublinie, w dniu 27 czerwca 2005 r., na podstawie art. 397 § 1 k.p.k. w związku z art. 437 § 2 k.p.k., postanowił: 1. rozprawę odroczyć; 2. zakreślić Prokuratorowi Prokuratury Rejonowej w L. 3-miesięczny termi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 68, Sygnatura: II AKz 172/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pierwszy wyrok skazujący wyklucza możliwość połączenia kary wymierzonej za przestępstwo popełnione przed jego wydaniem z karą wymierzoną (innym wyrokiem) za przestępstwo popełnione po jego wydaniu. Jeżeli natomiast po wydaniu pierwszego wyroku skazany dopuści się kolejnych przestępstw, to kary wymierzone za te przestępstwa, popełnione do chwili wydania drugiego wyroku, zostaną połączone w karę łączną. Tak bowiem osądzony realny zbieg przestępstw będzie podlegał jednakowej ocenie; chodzić będz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 72, Sygnatura: II S 13/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasądzenie od Skarbu Państwa odpowiedniej sumy pieniężnej w związku ze stwierdzoną przewlekłością postępowania uzależnione jest od uznania przez sąd rozpoznający skargę, że zadośćuczynienie w tej formie stanowi in concreto spełnienie powinności dyktowanych ideą humanitaryzmu postępowania sądowego i będzie stanowić słuszną rekompensatę za krzywdzące swą nadmiernością negatywne doznania moralne i przeżycia psychiczne wnioskodawcy, wiarygodnie i przekonywająco wykazane przez niego w treśc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 26, Sygnatura: III APa 48/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, nie jest równoznaczny (jakościowo i pojęciowo) z okresem wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracodawca podjął decyzję o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy, to nie może bez zgody pracownika nakazać, by w tym samym okresie wykorzystał on urlop wypoczynkowy. Z UZASADNIENIA Wyrokiem częściowym z dnia 7 stycznia 2005 r., Sąd Okręgowy w W. - uwzględniając roszczenie powoda R. W. - zasądził od pozwanego Ba [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, [166], 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU