STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: III CZP 10/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe (Dz.U. nr 136, poz. 703 ze zm.) wyłączały zasadę walutowości wynikającą z art. 358 § 1 k.c., także w zakresie odnoszącym się do czynności obrotu dewizowego, nie wymagających zezwolenia dewizowego. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Banku Pekao S.A. z siedzibą w W., przeciwko Polskim Kolejom Państwowym SA z siedzibą w W., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 2 kwietnia 2004 r., przy udzia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 43, Sygnatura: II SA 3579/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wyłączenie na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych od rejestracji znanych znaków towarowych innych podmiotów dla towarów innego rodzaju zakłada, że obok elementów treściowych należy uwzględnić cel rejestracji, jakim jest ewentualne wykorzystanie lub zagrożenie renomy cudzego znaku. W takim dopiero przypadku można mówić, iż zgłoszenie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 2. Nie można uważać samego faktu zgłoszenia cudzego, nawet znanego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 3, Sygnatura: III SK 25/04
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zawarcie umów najmu oznaczonego terenu (pozostającego w użytkowaniu wieczystym) Portu Lotniczego z wyłonionymi w drodze przetargu korporacjami taksówkowymi nie jest zarobkową działalnością gospodarczą. 2. Przepis art. 113 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z naturą tego rodzaju przepisów przejściowych ma charakter procesowy i oznacza jedynie tyle, że postępowanie wszczęte i niezakończone przed dniem 1 kwietnia 2001 r. toczy się na podstawie przepisów obecnie obowiązując [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 143, Sygnatura: III CK 438/02
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odesłanie z art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do odpowiedniego stosowania umieszczonego w innym rozdziale tej ustawy (w rozdziale 7, dziale III) art. 148 ust. 4, w żadnym wypadku nie daje podstawy do stosowania wszystkich przepisów tegoż rozdziału, w tym jego art. 143 ust. 1. Gdyby bowiem zamiarem ustawodawcy było, aby wszystkie przepisy rozdziału 7, działu III były stosowane w całości, to w art. 77 ust. 4 ustawy zamieściłby odesłanie do tego rozdziału. Zami [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 77, Sygnatura: II CK 102/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli nie mający tytułu prawnego posiadacz samoistny oddał rzecz (skądinąd nadal zachowując swój status posiadacza samoistnego - art. 337 k.c.) w faktyczne władanie posiadaczowi zależnemu, roszczenie windykacyjne przysługuje właścicielowi wobec posiadacza zależnego i - należy podkreślić - tylko wobec niego. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Andrzeja B., przeciwko Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Enklawa" w P., o zapłatę i z powództwa wzajemnego Młodzieżowej Spółdzielni Miesz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie z dnia 25 marca 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 1, Sygnatura: XVII Ama 51/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Elżbieta Modzelewska-Wąchal ORZECZENIA SĄDÓW W SPRAWACH O OCHRONĘ KONKURENCJI I-5-2006 Określenie "osoby trzecie" zawarte w art. 479[43] k.p.c. w kontekście praktyki określonej decyzją należy - w ocenie sądu -zawęzić podmiotowo do konkretnego przedsiębiorcy, określonego w wyroku sądu i nieograniczonej abstrakcyjnej liczby konsumentów będących aktualnie lub w przyszłości stroną umów z tym konkretnie przedsiębiorcą. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 28, Sygnatura: XVII Ama 29/03
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Taryfa energetyczna, w części określającej jej warunki umowy o dostawę energii, jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2004 r., na rozprawie, sprawy z odwołania Z. Korporacji Energetycznej SA w Z., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o ochronę konkurencji, na skutek odwołania, od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 listopada 20 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 139, Sygnatura: IV CK 172/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przy świadczeniu z umowy o roboty budowlane zachowanie dłużnika polega na wykonaniu określonych robót, których efektem jest wytworzenie oznaczonego w umowie obiektu, stanowiącego następnie przedmiot odbioru. Nie ma przeszkód, aby strony w umowie przewidziały, że przedmiotem konkretnej umowy o roboty budowlane jest nie cały obiekt, lecz jego część. 2. Świadczenie wykonawcy z umowy o roboty budowlane jest podzielne, gdyż z reguły może być spełniane bez istotnej zmiany przedmiotu świadczenia. C [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 92, Sygnatura: III SA 2270/02
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Decyzja w przedmiocie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego ma charakter konstytutywny, co oznacza, że dodatkowe zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji (art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.). Skoro zatem zobowiązanie podatkowe powstaje w drodze wydania i doręczenia decyzji ustalającej wysokość owego zobowiązania, to o zobowiązaniu tego rodzaju (do momentu zmiany unormowań Ordynacji podatkowej z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 29, Sygnatura: III SK 6/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu kontrolnym w sprawie zakazującej zaniechanie nadużycia pozycji dominującej, organ antymonopolowy jest obowiązany rozważyć zarzut i dowody na jego poparcie, że powód w okresie kontrolowanym nie posiadał pozycji dominującej na rynku właściwym. Sąd Najwyższy, w sprawie z odwołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o przeciwdziałanie praktykom monopoli [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, [166], 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU