STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 28, Sygnatura: III AUa 462/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagającej wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2005 r., sprawy Krzysztofa F., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S., o ustalenie kapitału początkowego – wartość współcz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 11, Sygnatura: III APa 48/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Anna Musiała GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2005 r., sygn. akt III APa 48/05* Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, nie jest równoznaczny (jakościowo i pojęciowo) z okresem wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracodawca podjął decyzję o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy, to nie może bez zgody pracownika nakazać, by w tym samym okresie wykorzystał on url [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 137/05
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli w akcie oskarżenia (choćby na skutek przeoczenia) oskarżyciel publiczny pominął jakikolwiek czyn, nawet jeśli był on przedmiotem postępowania przygotowawczego w jego zakresie in personam, to postępowanie karne w tym przedmiocie, zgodnie z dyspozycją art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k., toczyć się nie może. A jeśli się toczyło i zakończone zostało orzeczeniem, to w tym zakresie jest ono dotknięte bezwzględnym uchybieniem odwoławczym (art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k.). Z UZASADNIENIA (...) P [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie dnia 14 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 52, Sygnatura: II AKa 101/05
Data wprowadzenia do systemu: 03-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O rażącej niesprawiedliwości wyroku sądu odwoławczego w zakresie wymiaru kary (a tej kwestii dotyczy wszak wyrok łączny) można byłoby ewentualnie mówić np. w przypadku orzeczenia w utrzymanym w mocy wyroku sądu pierwszej instancji jaskrawo nieadekwatnego do poczynionych ustaleń rodzaju kary, zupełnie nieuzasadnionego odstąpienia od wymierzenia kary itp. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2005 r., sprawy Piotra D., w przedmiocie wyroku łącznego, z powodu apelacj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 153/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gwarancja ubezpieczeniowa jest umową nienazwaną o charakterze samoistnym, której treść określa dokument gwarancji. Jej samoistność ma to znaczenie, że umowa o udzielenie gwarancji i umowa gwarancyjna są od siebie niezależne. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Gminy Miasta E., przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu SA w W. Oddziałowi w O., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 31, Sygnatura: II AKzw 273/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wydanie wyroku łącznego, obejmującego wchodzące w jego skład odrębne wyroki, którymi orzeczono kary pozbawienia wolności, z odbycia reszty których skazany został warunkowo zwolniony, nie może być uznane za nową lub poprzednio nieznaną okoliczność istotną dla rozstrzygnięcia, w rozumieniu art. 24 § 1 k.k.w. Późniejszy w dacie, w stosunku do postanowienia o warunkowym zwolnieniu, wyrok łączny nie jest bowiem nową okolicznością, a nowym orzeczeniem podlegającym wykonaniu. 2. Postanowienie o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 123/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro w myśl art. 44 § 8 k.k. przedmioty objęte przepadkiem przechodzą na własność Skarbu Państwa, przeto i w tym zakresie zaskarżone rozstrzygnięcie należało zmienić z urzędu - w związku z apelacją prokuratora. Orzeczenie przepadku przedmiotów, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, jak i w art. 44 § 2 k.k. ma charakter konstytutywny. Ze względu na treść art. 44 § 8 k.k. rozstrzygnięcie "o przepadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa" nie m [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 1121/03
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych klauzule generalne, np. zasady współżycia społecznego, mogą być stosowane tylko w wypadku ich wyraźnego powołania w ustawie. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 27 listopada 2003 r., Wojskowe Biuro Emerytalne w W. odmówiło ustalenia prawa do wojskowej renty rodzinnej dla W. G., ponieważ w dacie śmierci ojca A. G. miała ona ukończone 25 lat. Od tej decyzji W. G. wiosła odwołanie, w którym wywodziła, iż jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ost [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 1867/04
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia głównego są tak dalece powiązane z tym świadczeniem, że uzasadnione pozostaje twierdzenie o ich akcesoryjności wobec tego świadczenia. W konsekwencji przymiot ten wymusza konieczność przyjęcia, że wraz z przedawnieniem roszczenia głównego przedawniają się roszczenia o świadczenia uboczne, choćby nie upłynął jeszcze termin ich przedawnienia. Przyjęcie takie ma istotną doniosłość procesową, bowiem zakłada, że w razie sporu między stronami w zakre [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 404/05
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności za utratę przesyłki na skutek rabunku, jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, szkody nie można było uniknąć, ani jej zapobiec, także przez skuteczne ostrzeżenie przed grożącym niebezpieczeństwem za pomocą powszechnie przyjętych środków. Przewoźnik zatem wykonując przewóz powinien liczyć się z możliwością próby rabunku w sytuacji, gdy pozostawia pojazd z ładunkiem o znaczącej wartości i ła [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, [167], 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU