STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 44, Sygnatura: II AKa 86/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kastet nie może być zaliczony z samej tylko definicji – tak jak broń palna czy nóż – do przedmiotów niebezpiecznych w takim znaczeniu jakie określa przepis art. 280 § 2 k.k. Konieczne jest ustalenie, że określony przedmiot, którym sprawca rozboju się posługuje, ma właściwości porównywalne w swym niebezpieczeństwie dla życia człowieka co broń palna lub nóż. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2005 r., sprawy z wniosku P. A. K., oskarżone [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 września 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 1, Sygnatura: II Aka 151/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr Jerzy Lachowski*) Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 września 2003r., sygn. akt II Aka 151/03, OSA 2004, nr 11, poz. 81 Długotrwała choroba realnie zagrażająca życiu oznacza, że realne zagrożenie dla życia nie było przelotne, ale utrzymywało się przez dłuższy czas. Długotrwałość może być rozumiana nawet jako okres kilkudniowy, w którym występowało realne zagrożenie dla życia, tzn. miało miejsce poważne zaburzenie podstawowych czynności narządów istotnych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 29, Sygnatura: III APa 5/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest rzeczą sądu ocenianie racjonalności działań pracodawcy w zakresie przyznawanych pracownikom wynagrodzeń, aczkolwiek doświadczenie wskazuje, iż pracownicy kompetentni, cieszący się zaufaniem pracodawcy, otrzymują wyższe wynagrodzenia aniżeli inni o zbliżonym czy wręcz porównywalnym zakresie czynności i obowiązków. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2005 r., sprawy z powództwa Waldemara J., przeciwko Telekomunikacji Polskiej SA z siedzibą w W., o zapłatę, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 789/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z treści art. 403 § 2 k.p.c. wynika, że można żądać wznowienia postępowania w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu. "Wykrycie" w rozumieniu powołanego przepisu oznacza znalezienie takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych w poprzednim postępowaniu nieujawnionych, bo nieznanych stronom. Nie odnosi się zatem do okoliczności i dow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 1764/04
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do przyjęcia świadomości dłużnika pokrzywdzenia wierzycieli, o którą chodzi w art. 527 § 1 k.c., wystarczy by dłużnik takie pokrzywdzenie przewidywał w granicach ewentualności, a pokrzywdzenie wierzyciela należy oceniać nie według chwili dokonania czynności prawnej dłużnika z osobą trzecią, lecz według chwili jej zaskarżenia (wystąpienia z żądaniem uznania bezskuteczności czynności prawnej). Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, w dniu 12 maja 2005 r., na rozprawie, sprawy z powód [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 maja 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 62, Sygnatura: II AKa 95/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zabicie człowieka z broni palnej nie jest koniecznym warunkiem przyjęcia kwalifikacji prawnej z art. 148 § 2 pkt 4 k.k., bowiem przepis ten stanowi o zabójstwie z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych, co oznacza, że wystarczającą przesłanką takiej kwalifikacji jest oddanie strzału do człowieka bez względu na osiągnięty tym sposobem skutek, a więc wykorzystanie broni palnej zgodnie z jej przeznaczeniem, wszelako pod warunkiem, że śmierć ofiary była następstwem kontynuowania innyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: III APa 28/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracownik skierowany do pracy za granicą na budowie eksportowej ma prawo do odprawy pieniężnej o jakiej mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o ramowych zasadach rozwiązywania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy ....(Dz.U. nr 4 z 1990 r., poz. 19 ze zm.), jeżeli przyczyną wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę były potrzeby organizacyjno-produkcyjne, a więc przyczyny leżące po stronie pracodawcy. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 8 listopa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III APa 13/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odsunięcie pracownika od pracy, jak też zwolnienie go z pełnionej funkcji czy kontrola dokumentacji finansowej prowadzonej przez pracownika, nie mogą być zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika, uzasadniające zasądzenie odszkodowania z art. 55 § 1[1] k.p. Z UZASADNIENIA Powód - R. D. wniósł o zasądzenie od pozwanej Lacma Spółki z o.o. w N. odszkodowania w kwocie 12 570 zł w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w trybie art. 55 § l1 k.p., ekwiwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 maja 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 44, Sygnatura: II AKz 114/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sformułowanie "uzasadniona obawa", użyte w art. 604 § 1 pkt 7 k.p.k., oznacza taki poziom prawdopodobieństwa, które - po pierwsze, wynika z ujawnionych faktów lub informacji o faktach, a po drugie - które w wystarczającym stopniu pozwala na obiektywną ocenę realności zagrożenia w państwie wzywającym. 2. Potrzeba przeprowadzenia niezbędnych dowodów w postępowaniu uregulowanym w rozdziale 65 Kodeksu postępowania karnego zachodzi tylko wtedy, gdy wymagają tego prawnomaterialne przesłanki mer [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 11, Sygnatura: III PK 3/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2005 r., III PK 3/05[1] Prawomocny wyrok nakazowy skazujący nauczyciela za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. powoduje wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. nr 118 z 2003 r., poz. 1112 ze zm.). Sąd Najwyższy wyraził zaprezentowaną tezę w oparciu o następujący stan faktyczny. Andrzej R. w dniu 4 listopada 2003 r. zo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, [168], 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU