STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 95, Sygnatura: I SA/Gd 2278/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca, wprowadzając do art. 52 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej pojęcie winy, musiał liczyć się także z sytuacją, gdy winę podatnika wyłączać będzie zawinione działanie lub zawinienie osoby trzeciej, za którą podatnik odpowiedzialności nie ponosi. Stosownie do art. 52 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy nie może potraktować na równi z zaległością podatkową zwrotu podatku, jeżeli podatnik wykaże, że zwrot nie nastąpił z jego winy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 138, Sygnatura: I SA/Po 2320/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zobowiązanie podatkowe dotyczące zaliczek na podatek dochodowy winno być wykonywane w przewidzianych ustawą terminach, po upływie których stają się one zaległością podatkową (art. 51 § 2 Ordynacji podatkowej), od której pobiera się odsetki zgodnie z treścią art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej. Zaliczka traci jednak swój byt prawny z końcem roku podatkowego, ponieważ aktualizuje się wówczas rozliczenie roczne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2004 r., spraw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 24 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 107, Sygnatura: II SA/Wr 520/01
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja wydana na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego (Dz.U. nr 207 z 2003 r., poz. 2016 ze zm.) nie może ograniczać się wyłącznie do nakazania inwestorowi, właścicielowi lub zarządcy przedłożenia określonej dokumentacji, ekspertyz i ocen, ale musi wskazywać przede wszystkim konkretne czynności faktyczne mające na celu doprowadzenie wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem. Przyjęcie odmiennego poglądu, co do treści rozstrzygnięcia, jaka powinna być zawarta w decyzji wydanej n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 111, Sygnatura: I SA/Po 2320/02
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Niewskazane w deklaracjach i nieuiszczone w ustawowych terminach zaliczki na podatek stają się zgodnie z treścią art. 51 § 2 Ordynacji podatkowej zaległością podatkową, od której na podstawie art. 53 § 2 Ordynacji podatkowej naliczane są odsetki za zwłokę. 2. Już z chwilą zakończenia roku podatkowego, a nie dopiero z dniem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok lub z dniem upływu terminu do jego zapłaty, wygasa zobowiązanie z tytułu zaliczek. Wygaśnięcie to nie działa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 2, Sygnatura: C-329/01
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie C-329/01 Królowa (na wniosek British Sugar plc) v. Intervention Board for Agricultural Produce (jeszcze niepublikowane) 1. Należy uznać, że nie nastąpiło dostarczenie dowodu, o którym mowa w art. 2(2)(a) rozporządzenia Komisji nr 2670/81 z dnia 14 września 1981 r. w sprawie określenia szczegółowych reguł wykonawczych w odniesieniu do produkcji cukru wykraczającej ponad kwotę, zmienionego rozporządzeniem Komisji nr 158/96 z dnia 30 stycznia 1996 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 58, Sygnatura: V SA 1932/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla powstania długu celnego i jego wartości istotna jest wartość celna towaru w dniu przyjęcia zgłoszenia celnego. W przypadku, gdy w zgłoszeniu celnym dla towaru zastosowana zostanie stawka "0", kwota długu celnego, niezależnie od wartości celnej, będzie miała wartość zerową. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2004 r., sprawy ze skargi "N.N.P." Sp. z o.o. w W., na decyzję Dyrektora Izby Celnej Port Lotniczy w W. z dnia 17 kwietnia 2003 r., nr ( [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 69, Sygnatura: V CK 232/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 42 § 2 Prawa spółdzielczego, stanowiący o możliwości zaskarżenia przez członka spółdzielni do sądu uchwały walnego zgromadzenia z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniem statutu, znajduje także zastosowanie do zaskarżenia uchwały zebrania grupy członkowskiej w sytuacji, w której właściwość tego organu jest wyłączna, a statut nie przewiduje możliwości wniesienia odwołania od takiej uchwały do zebrania przedstawicieli. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Marka P [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 18 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 84, Sygnatura: SA/Bk 1038/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
3. Data doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli skarbowej jest początkiem liczenia 3-miesięcznego okresu, jako przesłanki nienaliczania odsetek za zwłokę w rozumieniu art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej. 4. Przy uchylaniu decyzji i przekazywaniu spraw do ponownego rozpatrzenia, termin 3-miesięczny, o którym mowa w art. 54 § 3 Ordynacji podatkowej, należy liczyć sumując czasookresy trwania postępowania przed organem I instancji. 5. Przekroczenie 3-miesięcznego terminu nie ozna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 128, Sygnatura: 4/II SA/Po 3477/01
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Standardowych rozmiarów tablica obejmująca jedynie napis o treści „Notariusz” nie stanowi reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 71 z 2000 r., poz. 838 z późn. zm.), ani też aktów wykonawczych do tej ustawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2004 r., sprawy ze skargi B. W., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 13 sierpnia 2001 r., nr SKO-789/2001, w przedmiocie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 110, Sygnatura: 4/II SA/Po 3477/01
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Standardowych rozmiarów tablica obejmująca jedynie napis o treści "Notariusz" nie stanowi reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. "O drogach publicznych" (Dz.U. nr 71 z 2000 r., poz. 838 ze zm.) ani też aktów wykonawczych do tej ustawy. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, [168], 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU