STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: II AKz 387/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z brzmienia art. 225 k.p.k. wynika, że stosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania przeciwstawiono możliwość stosowania jednego ze środków łagodniejszych lub obu tych środków łącznie. Oznacza to z kolei, iż tymczasowe aresztowanie nie może współistnieć z innym środkiem zapobiegawczym, do których to środków należy poręczenie majątkowe. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: II AKz 23/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 11 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego... (Dz.U. Nr 89, poz. 443) określał od początku, że art. 222 k.p.k. w nowym brzmieniu wchodzi w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia ustawy, czyli z dniem 4 sierpnia 1996 r., nie zaś z dniem 1 stycznia 1996 r. Natomiast nowelizacja ustawy, opublikowana dnia 30 grudnia 1995 r. w „Dzienniku Ustaw" Nr 154, poz. 793 sprowadza się do dodania przepisu art. 10a i zmodyfikowania art.11 o tyle, że rozszerzył on k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: II AKo 56/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Działalności na rzecz niezawisłości, suwerenności terytorialnej Ojczyzny nie wolno utożsamiać z szerszą, bo stanowiącą wyraz korzystania z praw i wolności człowieka, działalnością polityczną.2. Rozpowszechnianie zasłyszanych w radiu informacji o chorobie Józefa Stalina wśród podległych pracowników; nie może być uznane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, aczkolwiek stanowiło wyraz nie związanej z taką działalnością wolności słowa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: II AKa 73/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Artykuł 13 § 1 k.k. nie wymaga, ażeby sprawca osobiście (własnym zachowaniem się) „zapobiegł" skutkowi przestępczemu. Przepis ten wyłącza karalność usiłowania w dwu wypadkach: dobrowolnego odstąpienia od czynu oraz zapobieżenia skutkowi przestępczemu.II. Spełnia wymagania art.13 § 1 k.k. wezwanie przez sprawcę pomocy innych osób w celu niedopuszczenia do nastąpienia skutku. Warunkiem jednak skorzystania przez sprawcę z bezkarności w myśl art. 13 § 1 k.k. ,jest to, aby skutek przestępczy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 października 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: II AKa 250/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jedność czynu i miejsca, w którym została dokonana zbrodnia rabunku w stosunku do dwóch różnych osób, nie pozwala na zakwalifikowanie tego czynu jako dwóch odrębnych przestępstw. Mimo, iż sprawca użył niebezpiecznego narzędzia tylko w stosunku do jednej osoby, należy czyn jego zakwalifikować jako jedno przestępstwo z art. 210 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 maja 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: II AKo 38/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żona ojca osoby represjonowanej (macocha) nie jest rodzicem w rozumieniu przepisu art. 8 ust. l in fine ustawy lutowej nawet wówczas, gdy faktycznie wykonywała w sposób staranny władzę rodzicielską nad nim w związku ze śmiercią jego naturalnej matki i to niezależnie od istniejącego stosunku przysposobienia, bądź jego braku, a tym samym nie należy ona do kręgu osób, które na podstawie wspomnianego przepisu uprawnione są do występowania z określonym tam roszczeniem odszkodowawczym przeciwko Skarbo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 7/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instytucja zwrotu sprawy do postępowania przygotowawczego w świetle obowiązujących obecnie w Polsce przepisów Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wymaga szczególnej uwagi ze względu na konieczność przestrzegania prawa każdego do „rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd" (art. 6 pkt 1 Konwencji). W przypadku kiedy sąd może sam uzupełnić braki postępowania przygotowawczego, zwrot sprawy do poprzedniego etapu procesu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 września 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 25, Sygnatura: II AKa 87/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez określenie „pożar" należy rozumieć ogień o wielkim zasięgu, obejmujący z silą żywiołową mienie ruchome bądź nieruchome i zagrażający życiu lub zdrowiu ludzkiemu w znacznych rozmiarach, tj. bezpieczeństwu powszechnemu, (...) jednym z kryteriów oceny, czy wystąpił pożar, a więc ogień o znacznych rozmiarach, jest sposób jego ugaszania, polegający na uczestnictwie w akcji ratowniczej wielu ludzi lub użyciu szczególnych środków. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 lipca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 26, Sygnatura: II AKa 83/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za gwałt na osobie uznać można tylko takie postacie przemocy, które polegają na zadaniu fizycznej dolegliwości osobie pokrzywdzonej o takim natężeniu, że stwarzają niebezpieczeństwo dla jej zdrowia lub życia, pozbawiając ją w ten sposób możności lub woli przeciwstawienia się zaborowi mienia albo możność tę lub wolę ograniczają. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 lipca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 84/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy zmianie kwalifikacji prawnej czynu, sąd odwoławczy nie może naruszyć zakazu pogorszenia sytuacji prawnej oskarżonego, jeżeli apelacja została wniesiona wyłącznie na korzyść oskarżonego (...) [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, [168], 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU