STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 21, Sygnatura: I ACa 982/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Księgi inwentarzowe muzeum mają status dokumentów urzędowych i jako dokument urzędowy korzystają nie tylko z domniemania autentyczności ale też z domniemania zgodności z prawdą tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone (art. 244 k.p.c.). Przy domniemaniach przewidzianych w ustawie, ciężar dowodu w procesie przedstawia się odmiennie niż wynika to z art. 6 k.c. Jeżeli powód korzysta z domniemania, pozwanego obarcza obowiązek przedstawienia dowodów, które domniemanie to usuną. Wyrok S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 30, Sygnatura: II AKa 72/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawca, który nakłania inne osoby do popełnienia przestępstwa rozboju i odpowiada za zjawiskową postać tego typu przestępstwa, nie może odpowiadać równocześnie za przestępstwo paserstwa nawet wtedy, gdy udziela pomocy do zbycia przedmiotów pochodzących z tego przestępstwa. W takiej bowiem sytuacji mamy do czynienia ze współukaranym czynem następnym. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2005 r., sprawy Adama Sylwestra C., Marcina P. oraz Piotra Ryszarda P., oska [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: III APa 21/05
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wybór przez pracownika "odprawy ekonomicznej" w związku z likwidacją zakładu pracy w razie zbiegu prawa do jej otrzymania z odprawą emerytalną, nie pozbawia go, w przypadku ponownego podjęcia zatrudnienia, otrzymania odprawy emerytalnej od nowego pracodawcy. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu sprawy z powództwa Jana P., przeciwko Urzędowi Miasta S., o odprawę emerytalną, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sieradzu z dnia 9 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 80, Sygnatura: II AKa 82/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz.U. nr 114, poz. 738 z późn. zm.), brak jest jakichkolwiek podstaw do formułowania poglądu o niedopuszczalności przeprowadzania dodatkowych czynności natury dowodowej (przesłuchań, konfrontacji, okazań) w postępowaniu przygotowawczym z udziałem osoby, której sąd nadał status świadka koronnego w tym lub innym postępowaniu. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 21 kwie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 140/05 i I ACz 132/05
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Szkodą jest wszelki uszczerbek dotykający osobę bez prawnego uzasadnienia, wyrażający się w różnicy pomiędzy stanem majątku poszkodowanego, jaki istniał i mógłby w normalnej kolei rzeczy istnieć, wytworzyć się, a stanem, jaki powstał skutkiem zdarzenia wywołującego zmianę. Ogólnie rzecz ujmując, jest to uszczerbek, który następuje w majątku uprawnionego. Szkoda może przejawiać się w dwóch postaciach, tzw. szkody rzeczywistej, jak i utraconych korzyści (art. 361 § 2 k.c.). Sąd Apelacyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 360/04
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd orzekający nie ma żadnych możliwości prawnych aby pozbawić świadka koronnego jego statusu. Ustawa o świadku koronnym nie przewiduje ani takiej instytucji prawnej, ani takiej procedury, która uprawniałaby sąd do podjęcia tego rodzaju działań. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2005 r., sprawy P. I. M. oraz innych oskarżonych z art. 258 § 2 k.k. i innych, z powodu apelacji, wniesionych przez obrońców oskarżonych, od wyroku Sądu Okręgowego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 140/05 i I ACz 132/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 r., sygn. I ACa 140/05 i I ACz 132/05[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Szkodą jest wszelki uszczerbek dotykający osobę bez prawnego uzasadnienia, wyrażający się w różnicy pomiędzy majątkiem poszkodowanego, jaki istniał i mógłby w normalnej kolei rzeczy istnieć, wytworzyć się, a stanem, jaki powstał skutkiem zdarzenia wywołującego zmianę. Ogólnie rzecz ujmując, jest to uszc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 74, Sygnatura: II AKzw 318/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Strony i osoby wymienione w art. 156 § 2 k.p.k. nie mogą być zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2005 r., sprawy Krystiana Z., na skutek zażalenia skazanego, na zarządzenie sędziego Sądu Okręgowego w Ś. z dnia 22 marca 2005 r. - zaskarżone zarządzenie utrzymał w mocy. Z UZASADNIENIA (...) Przepis art. 624 § 1 k.p.k., odpowiednio stosowany w postępowaniu wykonawcz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 31, Sygnatura: III APa 17/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spełnienie przez pracownika skonkretyzowanych i zobiektywizowanych przesłanek premiowych, powoduje powstanie prawa podmiotowego do przyznania dla niego premii. Z UZASADNIENIA Powód - W. K. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej Świat Internet S.A. w W. premii w kwocie 135 000,00 zł wraz z odsetkami, a po ostatecznym sprecyzowaniu roszczenia dochodził kwoty 78 750,00 zł, stanowiącej 30% wynagrodzenia pobranego w roku 2002 z odsetkami od dnia 31 grudnia 2002 r. oraz kwoty 52 500,00 zł, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: III APa 20/05
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli strony układu zbiorowego pracy uprzednio nie dokonały wykładni zapisów zawartych w układzie, a ich obecne stanowisko co do rozumienia treści tych zapisów jest sprzeczne ze sobą, to Sąd jest uprawniony do ustalenia na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego celu, woli i zamiaru stron, które zawarły taki układ. Z UZASADNIENIA Powód K. J. wnosił o zasądzenie kwoty 71 196 zł tytułem wyrównania odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotycząc [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, [169], 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU