STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 76, Sygnatura: II CK 438/02
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zawarte w art. 422 § 2 k.s.h. wyliczenie osób i organów spółki uprawnionych do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy na podstawie art. 422 § 1 lub na podstawie art. 425 § 1 k.s.h. jest, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z odrębnych przepisów, wyczerpujące. 2. Wykładnia systemowa i celowościowa art. 422 § 2 pkt 1 (art. 250 pkt 1) k.s.h. przemawia też za uznaniem uprawnienia byłego członka zarządu lub rady nadzorczej do zaskarżenia na podstawie art. 425 (252) k.s.h. uch [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 41, Sygnatura: II SA 2095/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użycie znaku towarowego w związku (fizycznym lub pojęciowym) z towarem lub usługą czyni zadość obowiązkowi określonemu w art. 28 ustawy o znakach towarowych. Konieczne jest nakładanie zarejestrowanego oznaczenia na towar (opakowanie) i jego wprowadzenie do obrotu. Korespondencja jako forma użycia znaku towarowego ma znaczenie, jeżeli towarzyszy rzeczywistemu wprowadzeniu towarów ze znakami do obrotu lub świadczeniu usług. Jest brana pod uwagę jako element stanu faktycznego, który jest podstaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 12 lutego 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: II SA/Wr 33/01
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. nr 65 z 1999 r., poz. 746), przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności następuje nieodpłatnie na rzecz użytkowników wieczystych oraz ich następców prawnych, którym nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w związku z utratą mienia wskutek wojny 1939-1945 r. i którzy pozostawili majątek na terytorium nie znajdującym się na o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III CZP 103/03
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego w budynku wzniesionym na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe nie uzasadnia zmiany stawki procentowej opłaty rocznej (art. 73 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego "Budo-Projekt" Z. N. spółki jawnej w K., przeciwko Miastu K. o u [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 42, Sygnatura: II SA 1236/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do art. 49 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. nr 5 z 1985 r., poz. 17), prawo z rejestracji znaku towarowego dla towarów tego samego rodzaju podlega unieważnieniu, jeśli znak stanowi chronioną nazwę odmiany roślin. Ustawa nie wyłącza od rejestracji oznaczeń zawierających chronioną nazwę odmiany roślin, a tylko te znaki, które stanowiąc chronioną nazwę odmiany roślin, są przeznaczone do oznaczania towarów tego sa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 97, Sygnatura: III CZP 109/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego małżonki może być decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego doręczona wyłącznie podatnikowi. Z UZASADNIENIA Ustawę Ordynacja podatkowa charakteryzuje wyjątkowa nietrwałość uregulowań w niej zawartych. Tylko w roku 2001 była ona dziewięciokrotnie zmieniana, a dalszym licznym zabiegom nowelizacyjnym poddawana była także w latach następnych. W tych warunkach należ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 126, Sygnatura: II SA/Po 3076/01
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 216 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 z późn. zm.) w zakresie, w jakim wyklucza odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 6 działu III ustawy do nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz.U. nr 3, poz. 17 z późn. zm.), nie narusza zasady równości określonej w art. 32 w związku z art. 2 Kon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 109, Sygnatura: II SA/Po 3076/01
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 216 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm.) w zakresie, w jakim wyklucza odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału III ustawy o gospodarce nieruchomościami do nieruchomości przejętych na ręce Skarbu Pastwa na podstawie art. 3 i art. 6 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. (Dz.U. nr 3 z 1946 r. poz. 17 ze zm.) nie narusza zasady równości (art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78 z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 46, Sygnatura: II SA 1573/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cofnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym jest dopuszczalne, jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniające podjęcie takiej decyzji o cofnięciu powstały po wejściu w życie tego przepisu. Z UZASADNIENIA Waldemar G. uzyskał w dniu 22 września 1998 r. zezwolenie od Prezydenta Miasta W. na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową marki Peugeot. Proto [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 27, Sygnatura: III SA 999/02
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla upływu okresu przedawnienia bez znaczenia są takie czynności organu podatkowego jak wszczęcie postępowania podatkowego, czy wydanie decyzji deklaratoryjnej na podstawie art. 21 § 1 pkt 1 i § 3 Ordynacji podatkowej określającej wysokość zobowiązania podatkowego powstałego z mocy prawa. Nie ma więc znaczenia fakt wydania tego rodzaju decyzji przez organ pierwszej czy drugiej instancji (art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 z 1997 r., poz. 926 z p [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, [169], 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU