STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 2051/04
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla oceny treści łączącej strony umowy nie ma znaczenia fakt, iż powódka nie posiada uprawnień do wykonywania międzynarodowego przewozu towarów (licencji). Świadczenie przewozu, zgodnie z art. 3 Konwencji CMR nie ma charakteru osobistego (podobnie jak według przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa przewozowego) i przewoźnik może się posługiwać przy wykonaniu przewozu innymi osobami, w tym przewoźnikami, którzy mają uprawnienia do przewozu międzynarodowego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 60/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przez pojęcie „rażącej niewdzięczności” należy rozumieć tylko takie czynności obdarowanego – działania lub zaniechania, które są skierowane przeciwko darczyńcy z zamiarem nieprzyjaznym. Chodzi tu przede wszystkim o popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy, np. przeciwko zdrowiu, życiu, czci, mieniu oraz o naruszenie przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą – np. odmowa udzielenia pomocy w czasie choroby. Znamion [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 60/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2005 r., sygn. I ACa 60/05[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: 1. Przez pojęcie "rażącej niewdzięczności" należy rozumieć tylko takie czynności obdarowanego - działania lub zaniechania, które są skierowane przeciwko darczyńcy z zamiarem nieprzyjaznym. Chodzi tu przede wszystkim o popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy, np. przeciwko zdrowiu, życiu, czci, mieniu oraz naruszenie p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 87, Sygnatura: II AKzw 180/05.
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie „należności biegłych lub instytucji wyznaczonych” użyte w art. 618 § 1 pkt 9 k.p.k. należy rozumieć, jako obejmujące swoim zakresem należności za wydanie opinii, zasięgniętej przez organ procesowy, wskutek powołania biegłych, na mocy wydanego postanowienia (art. 204 k.k.w. in fine), jak też należności zamkniętego zakładu za wydaną na żądanie sądu opinię biegłych, wytypowanych przez kierownika tego zakładu, w ramach zobowiązania ustawowego (art. 203 § 1 k.k.w.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 42, Sygnatura: II AKzw 179/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydane przecz prezesa sądu lub upoważnionego sędziego, na podstawie art. 6 § 3 k.k.w., zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania ponownego wniosku skazanego lub jego obrońcy, może być zaskarżone wyłącznie skargą - w trybie, terminie i zakresie unormowanym przez treść art. 7 k.k.w. W przypadku zaskarżenia tego zarządzenia środkiem odwoławczym, określonym przez jego autora jako, "zażalenie", środek ten należy ocenić przez pryzmat wymogów materialnych i formalnych, którym winna czynić zadość [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 73, Sygnatura: II AKo 67/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O właściwości miejscowej sądu okręgowego w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie rozstrzyga ustalenie sądu okręgowego, w którego okręgu taka decyzja uprawnionego organu zapadła, niezależnie od tego, czy zwolnienie z zakładu karnego (aresztu tymczasowego) nastąpiło w tym samym lub innym okręgu. Z UZASADNIENIA Barbara P. w dniu 18 stycznia 2005 r. wystąpiła do Sądu Okręgowego w S. z wnioskiem o odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie w o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 23, Sygnatura: VI ACa 971/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 46, poz. 499 ze zmianami) nie zawiera i nie musi zawierać żadnych uregulowań w zakresie dotyczącym płacenia wynagrodzeń autorskich za nadanie ich utworów, a w szczególności nałożenia na telewizję obowiązku wypłaty tych wynagrodzeń, albowiem Ordynacja wyborcza nie funkcjonuje w pustce prawnej i w tym zakresie istnieją stosowne regulacje w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, których s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 74/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nasiona konopi w świetle art. 6 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 24 z 2003 r., poz. 198 z późn. zm.) nie mogą być uznane ani za środki odurzające, ani za substancje psychotropowe lub prekursory z uwagi na to, iż cytowana ustawa nie zalicza ich do tych środków, ściśle określonych w załącznikach 1, 2 i 3 tej ustawy. 2. Ustawodawca nie przewidział karalności za przygotowanie do przestępstwa z art. 49 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 38, Sygnatura: II AKa 75/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zbiór zachowań sprawcy objętych znamieniem art. 253 § 1 k.k., określony zwrotem: "uprawia handel ludźmi nawet za ich zgodą", obejmuje nie tylko samą transakcję kupna - sprzedaży, czy też jakąkolwiek inną postać kontraktu cywilnoprawnego odpowiadającego umowie np.: zamiany, najmu, zastawu, użyczenia, której przedmiotem jest osoba ludzka, ale również inne działania, polegające zawarciu stosownej umowy, dotyczącej tych transakcji, jak też zachowania stanowiące reklamę, werbowanie (rekrutację), d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 86, Sygnatura: II AKo 92/05
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 451 k.p.k. daje obrońcy oskarżonego pozbawionego wolności uprawnienie, równoległe do uprawnienia oskarżonego, do wystąpienia w jego imieniu do sądu odwoławczego o wydanie zarządzenia o sprowadzenie oskarżonego na rozprawę odwoławczą. Tego uprawnienia nie niweczy nawet wyraźna wola oskarżonego, wyrażającą niechęć do uczestnictwa w rozprawie sądu odwoławczego. Stanowisko oskarżonego, wyrażające brak woli uczestniczenia w rozprawie może i powinno mieć wpływ na decyzję podjętą przez sąd odwo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, [170], 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU