STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 137, Sygnatura: II SA/Po 2935/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Strona postępowania powinna mieć możliwość kwestionowania postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania, przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę co do jej istoty. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2004 r., sprawy ze skargi R. D., na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 16 lipca 2001 r., nr OZK-7144/218/01/569, w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych, uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 127, Sygnatura: I SA/Po 1069/02
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spadkobierca w zakresie nabytych praw i obowiązków majątkowych (w tym zaległości podatkowych) wstępuje w miejsce spadkodawcy, stając się podatnikiem, a więc podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2004 r., sprawy ze skargi Z. D., na decyzję Izby Skarbowej z dnia 27 lutego 2002 r., nr NNU/4408-OF-U-1/02, w przedmiocie umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie o umorzenie zaległości podatkowych, uchylił [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 108, Sygnatura: I SA/Po 1069/02
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spadkobierca w zakresie nabytych praw i obowiązków majątkowych (w tym zaległości spadkowych) wstępuje w miejsce spadkodawcy stając się podatnikiem, a więc podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 116, Sygnatura: IV KK 183/03
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro faktura VAT dokumentuje okoliczności istotne dla prawa publicznego i wywołuje konsekwencje publicznoprawne na równi z niektórymi dokumentami wystawianymi przez organy administracji państwowej, a uprawnienie określonych podmiotów do jej wystawiania płynie wprost z ustawy, to wystawca takiej faktury jest inną osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu w rozumieniu art. 271 § 1 k.k. Jeżeli jednak wystawia fakturę nierzetelną, godząc w obowiązek podatkowy, dopuszcza się wówczas czynu zabroni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 88, Sygnatura: IV KK 183/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro faktura VAT dokumentuje okoliczności istotne dla prawa publicznego i wywołuje konsekwencje publicznoprawne na równi z niektórymi dokumentami wystawianymi przez organy administracji państwowej, a uprawnienie określonych podmiotów do jej wystawiania płynie wprost z ustawy, to wystawca takiej faktury jest inną osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu w rozumieniu art. 271 § 1 kk. Jeżeli jednak wystawia fakturę nierzetelną godząc w obowiązek podatkowy, dopuszcza się wówczas czynu zabronion [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 154, Sygnatura: 4/II SA/Po 2428/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro żaden z przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie daje podstaw do przyjęcia, że statut szkoły jest aktem prawa miejscowego, to brak jest podstaw do jego publikacji w dzienniku urzędowym województwa (art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – tekst jedn. Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.). Nie może być też tak, by pierwszy statut szkoły, nadany w oparciu o art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 68, Sygnatura: I CKN 54/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 751 pkt 1 k.c. dwuletni termin przedawnienia dotyczy roszczeń o wynagrodzenie za czynności spełnione przez osobę prowadzącą przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Ryszarda W. i Romana O. - wspólników "R." - spółki cywilnej w W., przeciwko "Z. B.", spółce z o.o. w G. M. o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej, w dniu 14 stycznia 2004 r., kasacji strony pozwanej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2004 r.,

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 116, Sygnatura: III CZP 99/03
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach o wpis w księdze wieczystej na podstawie decyzji stwierdzającej nabycie mienia komunalnego gmina nie ma obowiązku uiszczania opłat sądowych. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Gminy K., przy uczestnictwie Jana D., Genowefy K., Jadwigi Z., Artura Z. i Sebastiana Z., o odłączenie części nieruchomości, urządzenie dla niej nowej księgi i wpis prawa, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 7 stycznia 2004 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Piotra W [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 97, Sygnatura: II CKN 849/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W umownym potrąceniu, wzajemne wierzytelności nie muszą być jednorodne. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Upadłości "Juvetur – Travel" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wacława L. przeciwko Bogusławowi K. o ustalenie nieważności umowy, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 maja 1998 r., sygn. akt I ACa 256/98, uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 132, Sygnatura: III CZP 91/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakład pracy chronionej nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat sądowych na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 ze zm.) Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa „Sportatut” Sp. z o.o. w N., przeciwko „Siódemka” Sp. z o.o. w W., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 2 grudnia 2003 r., przy u [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, [170], 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU