STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 lutego 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 1104/12
Data wprowadzenia do systemu: 02-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, iż składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna oznacza, że osoba odprowadzająca składkę na ubezpieczenie zdrowotne jest zobowiązana opłacić składki za każdy miesiąc kalendarzowy w trybie i na zasadach oraz w terminie przewidzianym dla składek na ubezpieczenie społeczne. Z kolei z faktu, iż składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna wynika, że ubezpieczony zapłaci taką samą składkę zarówno w sytuacji, kiedy podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu przez cały miesiąc, jak i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 765/12
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawy dotyczące zawierania umów z otwartymi funduszami emerytalnymi, ich unieważnienia oraz przywracania członkostwa nie należą do właściwości organów rentowych. Roszczenia takie mogą być dochodzone na drodze powództwa przeciwko danemu funduszowi w trybie art. 90 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 34, poz. 189, ze zm.), jako że dotyczą stosunków między ubezpieczonym a otwartym funduszem emerytalnym. Sąd Apela [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lutego 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 1080/12
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dodatek szkoleniowy mający swe źródło w regulaminie wynagradzania, nie jest świadczeniem, które mieści się w dyspozycji pkt. 29 § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106, ze zm.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2013 r., sprawy z odwołania (...) Spółki z o. o w J., przeciwko Zakładowi Ubezpi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 lutego 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 1001/12
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczony niespełniający warunków do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy określonych w art. 57 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który został uznany za osobę całkowicie niezdolną do pracy przed dniem wejścia w życie zmiany przewidzianej w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 187, poz. 1112), tj. przed dniem 23 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 stycznia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 523/12
Data wprowadzenia do systemu: 02-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osobie, która przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118, z późn. zm.), tj. przed dniem 1 stycznia 1998 r., posiadała jedynie okres nieskładkowy z tytułu nauki w szkole wyższej – nie ustala się kapitału początkowego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2013 r., sprawy z odwołania J. K., przeciwko ZUS Oddziałowi w Ch., o ustalenie wartości kapitału początkowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 stycznia 2013 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 8, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 496/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres zatrudniania na kolei wymieniony w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, ze zm.), należy obliczać przy ustalaniu kapitału początkowego w taki sam sposób, jak przy ustalaniu prawa do emerytury kolejowej lub emerytury w powszechnym wieku emerytalnym. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2013 r., sprawy T. M., przeciwko ZUS I Oddziałowi w Ł., o ponowne ustalenie kapi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2012 r.,

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 771/12
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie wszystkie prace związane z montowaniem i eksploatacją wszelkich instalacji i urządzeń elektrycznych podlegają zaliczeniu do prac w warunkach szczególnych, określonych w Wykazie A dziale II „W energetyce”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43, z późn. zm.). Takiej pracy z pewnością nie stanowi zatrudnienie na s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 716/12
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość ponownego ustalenia kapitału początkowego, przewidziana w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 187, poz. 112), nie dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2012 r., sprawy z odwołania R. M., przeciwko ZUS Oddział w R., o wysokość świadczenia, na skutek apelacji ubezpieczonego R. M., od wyroku Sądu Okręgowego – [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 6, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 1047/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Renta socjalna ma charakter świadczenia kompensującego brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy lub naruszenie sprawności organizmu ubezpieczonego powstało przed jego wejściem na rynek pracy. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2012 r., na rozprawie, sprawy z wniosku W. K., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w J., o rentę socjalną, na skutek apelacji wni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 listopada 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 7, pozycja: 14, Sygnatura: III APa 27/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Klauzula społeczno–gospodarczego przeznaczenia prawa służy ochronie w stosunkach pracy ogólnych interesów społeczno–gospodarczych. Stanowi mechanizm ograniczający nadużywanie praw i wolności. Zasady współżycia społecznego zaś to standardy etyczno–moralne uznawane w społeczeństwie w ramach dominującego w nim systemu wartości. Do naruszenia zasad współżycia społecznego może dojść w stosunkach pracy także w płaszczyźnie zbiorowej, zwłaszcza w warunkach pogwałcenia elementarnej ucz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, [18], 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU