STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: II CSK 70/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Niezbędną przesłanką powstania na podstawie art. 13 ust. 2 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów z dnia 19 maja 1956 r. (CMR), ratyfikowanej przez Polskę w 1962 r. (zał. do Dz.U. z 1962 r. nr 49, poz. 238), obowiązku odbiorcy dokonania zapłaty jednoznacznie ustalonej kwoty na rzecz przewoźnika jest istnienie w liście przewozowym określenia wysokości tej kwoty, wyznaczającej istnienie i zakres obowiązku pozwanego odbiorcy. Bezsporny brak wpisania w listach przewozowych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: I KZP 20/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa określonego w art. 299 § 1 k.k. są wymienione w tym przepisie „środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości” pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z popełnienia czynu zabronionego. Sąd Najwyższy, w sprawie G. W., R. K. i M. D., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2013 r., przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

ostanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 7, pozycja: 47, Sygnatura: V KK 298/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obecne brzmienie art. 129b ust. 2 i ust. 3 w zestawieniu z ust. 4 Kodeksu drogowego po zmianach z 2010 r., które nadały wiele uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego, nie uprawnia do wniosku, że doszło do zlikwidowania uprawnień straży gminnych (miejskich) do korzystania ze stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Sąd Najwyższy, w sprawie Z. J., obwinionego z art. 92 § 1 k.w., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na rozprawie w dniu 3 grudnia 2013 r., kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I KZP 11/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na zaistnienie znamienia uporczywego niepłacenia podatku w terminie, będącego warunkiem odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 k.k.s., może wskazywać zarówno cykliczność zachowań podatnika, polegająca na umyślnym niestosowaniu się do wymogu terminowego płacenia podatku, jak i jednorazowe, ale długotrwałe zaniechanie przez niego uregulowania podatku płaconego jednorazowo, mające miejsce już po terminie płatności tego podatku, a więc gdy ma on uregulować go już jako zaległość poda [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: I KZP 17/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie „czynności zastrzeżone dla odpowiednich organów”, obejmuje swoim zakresem wyłącznie działania organów władzy publicznej, podejmowane w granicach ustawowego upoważnienia. Z tego powodu, owo zastrzeżenie należy rozumieć jako dopuszczenie przez ustawodawcę (przy spełnieniu określonych przesłanek) stosowania przez odpowiednie organy środków, metod i czynności, które – w braku takiego upoważnienia – stanowiłyby zachowania nielegalne, a wręcz przestępne. Skoro bow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: I KZP 15/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naruszenie wynikającego z dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.U.L. 363, s. 81) obowiązku notyfikacji przepisów technicznych ma charakter naruszenia trybu ustawodawczego, którego konstytucyjność może być badana wyłącznie w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jeżeli w konkretnym postępowaniu sąd dochodzi do wniosku, że doszło do takiej wadliwości trybu ustawodawczego, może nie stosować tych przepisów tylko w ten sposób, że zawiesi prowadzone [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2013 r.,

Rocznik: 2014, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: II CSK 106/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowy nie można uznać za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, skoro realizuje ona zgodny cel obu stron. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa „L.” Import–Eksport Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P., przeciwko G. K., o nakazanie złożenia oświadczenia woli, ewentualnie o ustalenie nieważności umowy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, w Izbie Cywilnej w dniu 14 listopada 2013 r., skargi kasacyjnej strony powodowej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: V KK 158/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba zajmująca się, w warunkach określonych w art. 9 § 3 k.k.s., obsługą księgową podatnika, w tym sporządzaniem deklaracji lub oświadczenia składanych następnie organowi podatkowemu, może ponosić odpowiedzialność karną jak sprawca, z art. 56 § 1 k.k.s., jeśli podając w tych dokumentach nieprawdę lub zatajając prawdę, naraziła podatek na uszczuplenie. Sąd Najwyższy, w sprawie R. S., oskarżonej z art. 56 § 2 k.k.s. w związku z art. 9 § 3 k.k.s., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na rozprawie w d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 12, pozycja: 88, Sygnatura: I KZP 9/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba uprawniona na podstawie art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1173, z późn. zm.) do dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu w pojazdach publicznego transportu zbiorowego, w tym osoba będąca pracownikiem samorządu terytorialnego, nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k. Sąd Najwyższy, w sprawie F. N., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na posiedzeniu w dniu 25 września 2013 r., przedst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: V KK 92/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Występek z art. 69a § 1 Kodeksu karnego skarbowego jest przestępstwem indywidualnym właściwym, co oznacza, że jego sprawcą nie może być osoba produkująca lub magazynująca wyroby akcyzowe, która wcześniej nie uzyskała zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. 2. Czynności pocięcia liścia tytoniu w celu spalenia nie sposób traktować jako ,,produkcję” wyrobu tytoniowego w rozumieniu art. 69a § 1 k.k.s. w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Sąd Najwyższy, przy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, [18], 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU