STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 170/15
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarcie umowy inwestycyjnej przez podmiot nieuprawniony w świetle bezwzględnie obowiązującego art. 30a ustawy z 1997 r. – Prawo bankowe, jako przesłanka jej sprzeczności z tym przepisem ustawy wywołuje skutki określone ogólnymi regułami o dokonywaniu czynności prawnych, ujętymi w przepisie art. 58 k.c. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2015 r., na rozprawie, sprawy z powództwa (...) w S., przeciwko (...) Spółce z o.o. w B., o zapłatę, na skutek apelacji [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 11, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 686/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2015 r., na rozprawie, sprawy z powództwa E. C., przeciwko (...) spółce z o.o. w G., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 marca 2014 r., sygn. akt IX GC 228/13: I) uchyla zaskarżony wyrok w punkcie I co do kwoty 7 869 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 31 lipca 2009 r. i w tej części odrzuca pozew oraz uchyla ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 708/13
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków, sąd ustala istnienie okoliczności wymienionych w art. 12 § 1 zdanie drugie k.r.io., wychodząc z założenia, że nie każda choroba psychiczna uzasadnia unieważnienie małżeństwa, a jedynie taka, która zagraża małżeństwu lub zdrowiu przyszłego potomstwa. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2015 r., na rozprawie, sprawy z powództwa M. Z., przeciwko J. Z., p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 czerwca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 11, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 432/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Agent nabywa prawo do prowizji z chwilą zaistnienia jednej z alternatywnie wskazanych sytuacji, w zależności od tego, która z nich wystąpiła wcześniej: nadejścia terminu spełnienia świadczenia przez dającego zlecenie albo faktycznego spełnienia świadczenia przez dającego zlecenie, albo faktycznego spełnienia świadczenia przez klienta. Dotyczy to przy tym tylko tych przypadków, gdy świadczenia zostały wykonane w całości, zgodnie z umową. Uregulowanie art. 7633 § 1 k.c. ma zastosowanie, jeżeli str [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 16 czerwca 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 1831/14
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można się zgodzić z poglądem, że powód powinien wykazać, iż negatywne doznania związane ze śmiercią osoby bliskiej utrzymywały się do chwili wyrokowania. Przyjęcie tego rodzaju założenia powodowałoby oddalanie żądań opartych na zasadzie art. 446 § 4 k. c. w przypadku upływu czasu od śmierci osoby bliskiej do chwili orzekania i związanego z tym złagodzenia cierpień poszkodowanego mimo krzywdy doznanej w momencie szkody. Powyższy przepis nie daje podstaw do podobnej wykładni. Zródłem szkody [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 czerwca 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 441/15
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 611, z późn. zm.) wyraźnie identyfikuje osobę, co do której organizator meczu piłki nożnej uprawniony jest do odmowy sprzedaży biletu. Z uwagi na restrykcyjny charakter tego unormowania, oczywistym przy tym wydaje się interpretowanie go w sposób ścisły. Sąd Apelacyjny w K., po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 r., na rozprawie, sprawy z powództwa M. C., przeciwko (...) SA w K [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 maja 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 11, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 358/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalając dopuszczalność (skuteczność) pełnomocnictwa procesowego, sąd przeprowadza dwustopniowy sprawdzian. Po pierwsze bada, czy stosunek zlecenia jest stały, a następnie porównuje zakres zlecenia i pełnomocnictwa w celu ustalenia, czy mieści się w nim przedmiot sprawy, to jest treść roszczenia i okoliczności faktyczne przytoczone w celu jego uzasadnienia. Dopuszczenie pełnomocnictwa procesowego zleceniobiorcy w każdej sprawie, w której stroną jest zleceniodawca, prowadziłoby do ominięcia ogra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 7, pozycja: 16, Sygnatura: I ACa 1048/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podważenie treści dokumentu urzędowego może nastąpić również z inicjatywy dowodowej podjętej przez sąd z urzędu. Zgodnie bowiem z art. 232 zdanie 2 k.p.c., sąd może dopuścić dowód niewskazany przez stronę. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2015 r., na rozprawie, sprawy z powództwa (...) w W., przeciwko (...) Spółce z o.o. w W., o zapłatę, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 23 września 2014 r., sygn. akt V GC 116/13, oddala ap [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 marca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 7, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 1252/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku szkody w postaci utraconych korzyści (lucrum cessans), mającej z natury rzeczy charakter hipotetyczny, do obowiązków powoda dochodzącego odszkodowania należy wykazanie wysokiego prawdopodobieństwa jej powstania, graniczącego z pewnością. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu (…), sprawy z powództwa (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w Ś., o zapłatę, na skutek apelacji powoda, od wyroku z dnia (…), sygn. akt (…): 1. zmienia zaskarżony w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 marca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 7, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 836/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rażącą niewdzięczność w wypadku odwołania darowizny musi cechować znaczne nasilenie złej woli skierowanej na wyrządzenie darczyńcy krzywdy lub szkody majątkowej. Świadome, rozmyślne naruszenie podstawowych obowiązków wynikających ze stosunków osobistych. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 r., na rozprawie, sprawy z powództwa A. O. (1), przeciwko S. O. i A. O. (2), o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, na skutek apelacji pozwanych, od wyroku Sądu Okręgowego [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, [18], 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU