STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III SK 55/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Swoistej sankcji administracyjnej, o której mowa w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) (odmowa udzielenia koncesji) podlega (do wejścia w życie nowelizacji z 2016 r.) tylko skazanie wnioskodawcy za przestępstwo, a nie skazanie za przestępstwo skarbowe. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa E. Spółki z o.o. z siedzibą w B. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki o odmowę udzielenia promesy ko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 95, Sygnatura: III SA/Gd 720/17
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kompetencje organów administracji publicznej orzekających w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami nie są uzależnione od tego kto jest wystawcą dokumentu prawa jazdy, ale od stwierdzenia, czy w odniesieniu do osoby będącej obywatelem polskim posługującej się takim uprawnieniem do kierowania pojazdami na terenie Polski, zachodzą przesłanki z art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b/ Prawa o ruchu drogowym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2017 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: II GSK 64/16
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na podsawie art. 107 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych może być nałożona kara jedynie za naruszenia obowiązków lub warunków wynikających z przepisów ustawy lub umów międzynarodowych. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 11 października 2017 r., na rozprawie w Izbie Gospodarczej, skargi kasacyjnej Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2015 r., sygn. akt VII SA/W [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 12, pozycja: 106, Sygnatura: V SA/Wa 2596/16
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Karny charakter dochodzonych należności sam w sobie nie może uzasadniać argumentu na temat wychowawczej roli kary i obowiązku jej poniesienia w każdej sytuacji życiowej ukaranego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 4 października 2017 r., sprawy ze skargi M. W., na decyzję Ministra Finansów (obecnie: Ministra Rozwoju i Finansów) z dnia (...) lipca 2016 r., nr (…), w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywny, uchyla zaskarżoną [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 września 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 59, Sygnatura: III SA/Po 1253/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem zwolnienia się z odpowiedzialności administracyjnej jest nie tylko brak możliwości przewidzenia zdarzeń i okoliczności, powodujących naruszenie, ale ponadto występujący jednocześnie brak wpływu na powstanie naruszenia. Wyłączenie odpowiedzialności przedsiębiorcy w sytuacji, gdy naruszenie wynika z zawinionego działania kierowcy, którym się on posługuje przy wykonywaniu transportu drogowego, a nie jest działaniem nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia okoliczności i na które nie m [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: VI SA/Wa 774/17
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym, Prawo o drogach publicznych i wydanych na ich podstawie rozporządzeniach, parametry pojazdów, dotyczą wszystkich pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym także tych przewożących żywe zwierzęta. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 27 września 2017 r., sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w m. K., na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) stycznia 2017 r., nr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 13 września 2017 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: I SA/Ol 541/17
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie do przyjęcia jest takie rozumowanie, że w sytuacji wykreślenia z przykładowych urządzeń technicznych, których tylko części budowlane są budowlą, nazwy własnej „elektrownia wiatrowa”, może się ona nadal mieścić w wyliczeniu, jako „inne urządzenie”, które to wyrażenie nie zostało dopisane a istniało wcześniej, obok elektrowni wiatrowych. Inaczej mówiąc, ściśle określone urządzenie nie może być jednocześnie innym urządzeniem, zatem „otwartość” wyliczenia n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 września 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 58, Sygnatura: III SA/Łd 419/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wniosek skarżących dotyczył odbioru pojazdów przez właściciela, a tym samym zakończenia dozoru, to przedwcześnie organ odmówił skarżącym zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem dozoru i wynagrodzenia za sprawowany dozór. W takiej sytuacji bowiem nie ma uzasadnienia twierdzenie, że dozór nie dobiegł końca, co uniemożliwia ustalenie czasu przechowywania usuniętych z drogi pojazdów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III, po rozpoznaniu, na rozprawie w dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 września 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 57, Sygnatura: I SA/Rz 427/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez sam fakt wybudowania na działce skarżącej gazociągu, zakład górniczy nie staje się posiadaczem samoistnym działki. Również pozostawanie działek w zakresie oddziaływania zakładu nie pozwala na wysnucie wniosku o posiadaniu samoistnym działki. Powodowanie immisji na grunty sąsiednie nie tworzy bowiem z podmiotu ich dokonujących posiadacza samoistnego tych gruntów, a jedynie może rodzić uprawnienie właściciela tych gruntów do uzyskania stosownego zadośćuczynienia. Wojewódzki Sąd Administra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 8, pozycja: 75, Sygnatura: II SA/Kr 608/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nietrafne jest odwołanie się do definicji „drogi twardej” zawartej w art. 2 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym przy wykładni pojęcia „drogi o nawierzchni twardej”, zawartej w § 3 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogącym znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71). Przez to ostatnie pojęcie należy rozumieć drogę wykonaną z materiałów twardych i przy wykorzystaniu stosowanej technologii, mającej wpływ na utw [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, [18], 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU