STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 61, Sygnatura: II AKz 87/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam tylko stan po użyciu alkoholu, w którym znajduje się uczestnik postępowania podczas rozprawy lub posiedzenia sądu, jeśli nie wpłynął w widoczny sposób na jego zachowanie, które nie odbiega od zachowań innych osób, właściwych dla wymogów postępowania przed sądem, nie może być apriorycznie traktowany na płaszczyźnie art. 49 § 1 u.s.p., jako naruszający powagę, spokój lub porządek czynności sądowych, a zwłaszcza jako ubliżanie sądowi. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu, w spraw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: II AKz 77/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia art. 554 § 1 k.p.k., że właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy o odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie jest sąd okręgowy, w którego okręgu nastąpiło faktyczne zwolnienie tymczasowo aresztowanego, jest trafna. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Ryszarda B., o odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie, zażalenia wniesionego przez pełnomocnika wnioskodawcy, na postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 15 marca 2005 r., w prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 34, Sygnatura: III AUa 2118/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustalaniu prawa do wcześniejszej emerytury z art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.) należy brać pod uwagę czy zgłaszane przez strony umowy o pracę, potwierdzające pracowniczy charakter ubezpieczenia, nie były zarówno umowami pozornymi w rozumieniu art. 83 k.c., jak też zawieranymi w celu obejścia prawa w rozumieniu art. 58 k.c. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: III APa 1/05
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracownik dochodzący odszkodowania z tytułu zawartej umowy o zakazie konkurencji, nie ma obowiązku udowodnienia w postępowaniu sądowym, że miał dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie naraziłoby pracodawcę na szkodę. Z UZASADNIENIA Powód - M. T. wnosił o zasądzenie odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji w kwocie 90 000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 listopada 2001 r. od pozwanej "Awas Polska" Sp. z o.o. w W. Wyrokiem z dnia 20 października 2004 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 27, Sygnatura: I ACa 1738/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, aktem nieuczciwej konkurencji jest bowiem oznaczenie przedsiębiorstwa w taki sposób, że może wywołać to omyłki wśród klientów co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem. Nie jest zatem czynem nieuczciwej konkurencji samo używanie nazwy zbieżnej z oznaczeniem innego przedsiębiorstwa, o ile nie wywołuje ono ani też nawet wywołać nie może wśród klienteli obu przedsiębiorstw konfuzji co do tożsamości obu przedsiębiorców. Zatem przy zastos [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 1430/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Poprzez zarejestrowanie znaku towarowego uprawniony uzyskuje prawo wyłączne o charakterze bezwzględnym i osoby trzecie nie mogą posługiwać się tym znakiem, poprzez nanoszenie go na swoje towary, materiały reklamowe, dokumenty. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Instanta Spółki z o.o. w Ż. (następcy prawnego RSX Robert K., Stanisław S. spółka jawna), przeciwko Marianowi T. i Celinie T., o zakazanie i zapłatę, na skutek ape [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 45, Sygnatura: I ACa 98/05
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Czynności prawnych pod tytułem darmym nie należy utożsamiać z umową darowizny. Chodzi tu bowiem – według terminologii art. 528 k.c. – o „uzyskanie korzyści majątkowej bezpłatnie”, które musi być rozumiane szerzej niż darowizna, umowa nieodpłatna czy umowa jednostronnie zobowiązująca. Obejmuje ono bowiem wszelkie czynności prowadzące do uzyskania korzyści, które nie znalazły odpowiedniego ekwiwalentu w ujęciu obiektywnym. 2. Syndyk masy upadłości, działający w inter [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 1511/04
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dodatek dla sieroty zupełnej, o jakim mowa w art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 z późn. zm.), przysługuje wyłącznie osobie, która faktycznie pobiera rentę rodzinną. Z UZASADNIENIA A. Z. zakwestionował decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. z dnia 16 czerwca 2004 r., odmawiającą przyznania dla niego prawa do dodatku dla sieroty zupełnej argumentując, że w prawdzie pobiera rentę inwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 59, Sygnatura: II AKa 54/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oddalenie wniosku o odroczenie rozprawy, mimo niezachowania terminu z art. 353 § 1 k.p.k., jeżeli prowadziło do uniemożliwienia oskarżonemu złożenia pełnych wyjaśnień, stanowi obrazę przepisów postępowania, która mogła mieć wpływ na treść orzeczenia. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2005 r., sprawy Ernesta J., na skutek apelacji oskarżonego, od wyroku Sądu Okręgowego w J. G. z dnia 15 grudnia 2004 r. - zaskarżony wyrok uchylił i sprawę przekazał Sądowi Okręgo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 29, Sygnatura: III AUa 1118/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja w kwestii wymierzenia i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne (w tym twórców), zastrzeżona - zgodnie z art. 148 ust. 2 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. nr 45, poz. 391 ze zm.) - do kompetencji organów ubezpieczenia społecznego (m.in. ZUS), winna zostać poprzedzona decyzją Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym - zwłaszcza w sytuacji, gdy dana osoba [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, [171], 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU