STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 116, Sygnatura: K. 6/99
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 4 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 221; zm.: z 1997 r. Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 162, poz. 1112) w brzmieniu nadanym przez art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin gór [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 124, Sygnatura: III CZP 78/03
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W powództwie wytoczonym na podstawie art. 840 k.p.c. przeciwko bankowi, dłużnik może ponosić wszelkie zarzuty materialnoprawne dotyczące wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności niezależnie od czasu powstania tych zarzutów. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Marka K., przeciwko Bankowi Śląskiemu S.A. w K., o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 27 listopada 2003 r., zaga [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 12, pozycja: 69, Sygnatura: I CKN 904/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy prawa wynalazczego wyłączają stosowanie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do działań polegających na wytwarzaniu produktu zgodnie z chronionym wzorem użytkowym. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa A.(...) B.V. Z.(...) w Holandii przeciwko Władysławowi K. prowadzącemu Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe “V.(...)” w P. o nakazanie i zasądzenie kwoty 10 tys. zł, na skutek kasacji powoda od wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 37, Sygnatura: I KZP 32/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyte w art. 300 § 2 k.k. określenie „orzeczenie sądu lub innego organu państwowego” nie jest ograniczone tylko do orzeczeń dotyczących wierzytelności wynikających ze stosunku prawnego, którego jedną ze stron jest podmiot obrotu gospodarczego. Sąd Najwyższy, w sprawie Henryka B., po rozpoznaniu przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Kielcach, postanowieniem z dnia 30 lipca 2003 r., sygn. akt IX Ka 589/03, zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wyk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 48, Sygnatura: I KZP 28/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu karnym prokurent może dokonywać za przedsiębiorcę czynności procesowych jako organ uprawniony do działania w jego imieniu (art. 51 § 1 k.p.k. w związku z art. 1091 § 1 k.c., a przed dniem 25 września 2003 r. art. 51 § 1 k.p.k. w związku z art. 61 § 1 k.h.), w tym może złożyć zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa dotyczącego pokrzywdzonego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jest prokurentem, co nie wiąże się jednak z możliwością bycia pełnomocnikiem p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 50, Sygnatura: I KZP 21/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bon towarowy nie jest rzeczą ruchomą w rozumieniu art. 278 § 1 k.k., a w szczególności nie jest środkiem płatniczym, jest natomiast dokumentem stwierdzającym prawa majątkowe w rozumieniu art. 275 § 1 k.k. Sąd Najwyższy, w sprawie Piotra L., po rozpoznaniu przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Koszalinie, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2003 r., sygn. akt V Ka 1063/02, zagadnienia prawnego, wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: „Czy bon towarowy jest rz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 133, Sygnatura: III CZP 79/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123 z 1997 r., poz. 776 ze zm.) nie zwalnia prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej od opłat sądowych. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Zakładu Elektroniki „Clan”, Zakładu Pracy Chronionej w Z., przeciwko R. Spółce Węglowej S.A. w R., o zapłatę oraz z powództwa „Invex Group” Sp. z o.o. w G., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 156, Sygnatura: III CZP 77/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego w miejsce zmarłego najemcy podlega rozpoznaniu w postępowaniu zwykłym. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Romany B., przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa, o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 20 listopada 2003 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowieniem z dnia 17 cze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 110, Sygnatura: III SA 492/02
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bez znaczenia w sprawie jest przyczyna uchybienia terminowi do wykorzystania dotacji celowej w danym roku. Również nie ma znaczenia fakt, że w rzeczywistości środki otrzymane z budżetu państwa zostały wykorzystane na realizację ustalonego umownie celu. Istota rozstrzygnięcia sprowadza się do jednoznacznego stwierdzenia, iż Gmina nie wykorzystała w całości przyznanych jej środków dotacji celowej w danym roku i do konkluzji wynikającej z jednoznacznego przepisu art. 92 ust. 9 ustawy z 1998 r. o fi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 153, Sygnatura: III SA 492/02
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bez znaczenia w sprawie jest przyczyna uchybienia terminowi do wykorzystania dotacji celowej w danym roku. Również nie ma znaczenia fakt, że w rzeczywistości środki otrzymane z budżetu państwa zostały wykorzystane na realizację ustalonego umownie celu. Istotę rozstrzygnięcia sprowadza się do jednoznacznego stwierdzenia, iż Gmina nie wykorzystała w całości przyznanych jej środków dotacji celowej w danym roku i do konkluzji wynikającej z jednoznacznego przepisu art. 92 ust. 9 ustawy z 1998 r. o fi [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, [171], 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU