STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego z Warszawie z dnia 17 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 1440/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada ochrony praw nabytych jest zachowana wówczas, jeżeli przy przyznaniu prawa do świadczenia stosuje się przepisy obowiązujące w dacie spełnienia wszystkich warunków wymaganych do jego przyznania. Z UZASADNIENIA Wnioskodawczyni – J. L., odwołując się od decyzji organu emerytalno-rentowego z dnia 28 lutego 2004 r., odmawiającej przyznania prawa do emerytury kolejowej twierdziła, że odmowa uznania pracy wykonywanej w okresie od dnia 1 października 1976 r. do dnia 10 lutego 1982 r. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 38, Sygnatura: III AUa 2121/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. nr 80, poz. 350 ze zm.) nie zaś przysługujące mu należności. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 16 marca [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16 marca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 46, Sygnatura: II AKz 60/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy we właściwym terminie został złożony wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie, apelacja wniesiona przed "otwarciem" terminu określonego w art. 445 § 1 k.p.k. jest skuteczna (arg. a contrario z art. 122 § 1 k.p.k.) i podlega rozpoznaniu. Brak jest przy tym podstaw prawnych by żądać od skarżącego, by we właściwym terminie dla wniesienia apelacji (art. 445 § 1 k.p.k.), oświadczał, czy apelację taką podtrzymuje, albowiem czynność procesowa skuteczna n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 3, Sygnatura: II AKz 84/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH W V EDYCJI KONKURSU "SĘDZIA EUROPEJSKI 2005" Barbara Polańska 3-11-2006 "Początkowy okres" na jaki Europejski Trybunał Praw Człowieka dopuszcza stosowanie aresztowania w oparciu o przesłankę z art. 258 § 2 k.p.k., nie może odnosić się wyłącznie do postępowania przygotowawczego, ale musi także uwzględniać niezbędny czas do rozpoznania sprawy w postępowaniu jurysdykcyjnym w powiązaniu z potrzebami dowodowymi konkretnej sprawy. Innymi słowy "począ [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 3, Sygnatura: II AKz 84/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH W V EDYCJI KONKURSU "SĘDZIA EUROPEJSKI 2005" Barbara Polańska 3-11-2006 "Początkowy okres" na jaki Europejski Trybunał Praw Człowieka dopuszcza stosowanie aresztowania w oparciu o przesłankę z art. 258 § 2 k.p.k., nie może odnosić się wyłącznie do postępowania przygotowawczego, ale musi także uwzględniać niezbędny czas do rozpoznania sprawy w postępowaniu jurysdykcyjnym w powiązaniu z potrzebami dowodowymi konkretnej sprawy. Innymi słowy "począ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 marca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: II AKa 51/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Najważniejszymi elementami różnicującymi przewidziane w pkt. 1 § 1 art. 165 k.k. postacie sprawcze: "zagrożenia epidemiologicznego" i "szerzenia choroby zakaźnej", sprowadzające niebezpieczeństwo dla dóbr chronionych tym przepisem, są: po pierwsze - rodzaj zachorowań grożących ludziom, które w przypadku epidemii dotyczyć mogą także innych chorób niż tylko zakaźnych, ale wywołanych np.: skażeniami fizycznymi lub chemicznymi, po drugie - rozległość terytorialna zasięgu potencjalnego zagrożen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 1380/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość uznania, że wskazany okres wpływa na wysokość hipotecznej emerytury ustalonej na dzień 1 stycznia 1999 r. istnieje tylko wtedy, gdy okres ten można zakwalifikować do jednego z okresów wymienionych w art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 ze zm.). Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy - Sąd Ubezpieczeń Społecznych w W. oddalił odwołanie A. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 85, Sygnatura: II AKa 334/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy Rozdziału 58 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555 ze zm.), kształtujące w sposób szczególny do unormowań zawartych w art.: 417, art. 417[1], art. 417[2] Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Skarbu Państwa, mają zastosowanie do szkód, wyrządzonych przez funkcjonariuszy państwowych, powstałych w wyniku niesłusznego pozbawienia wolności mającego związek wyłącznie z postępowaniem karnym. Skuteczność dochodzenia w oparciu o przepis art [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 36, Sygnatura: I ACa 118/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Granicę rozpoznania sprawy wniesionej przed sądem II instancji jako sądem orzekającym co do istoty sprawy wyznaczają zarówno przyczyny wznowienia, jak i zakres apelacji. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2005 r., na rozprawie, skargi pozwanego Józe-fa P., o wznowienie postępowania w sprawie z powództwa Janiny B., przeciwko Józefowi P., o ochronę dóbr osobistych, zakończonej prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 kwiet [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 78, Sygnatura: II AKz 94/05 - 97/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarówno prokurator składający wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, jak też sąd, który stosuje ten środek zapobiegawczy, powołując się na podstawę szczegółową tymczasowego aresztowania zawartą w art. 258 § 2 k.p.k., nie musi odrębnie argumentować, że oskarżony może się ukrywać, nakłaniać do fałszywych zeznań, zacierać ślady i dowody (wysokie prawdopodobieństwo podejmowania takich działań przez oskarżonego objęte jest bowiem swoistym wnioskiem domniemania), ale nie może uchylić się [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, [172], 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU