STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 135, Sygnatura: II SA 2794/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli przesłanką odmowy prawa dostępu do informacji publicznej będzie niezgodne z tą ustawą zastosowanie klauzuli tajności np. przez nieuprawniony do tego organ lub w niewłaściwym trybie, sąd administracyjny odmówi uwzględnienia skutków takiej klauzuli, jako przesłanki wydania odmownej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2003 r., sprawy ze skargi Andrzeja H., na decyzję Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2003 r., nr PEoa-3935/65/03/ar, w części dotyczące [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 150, Sygnatura: I CK 220/02
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wsteczna moc oświadczenia uchylającego, powodująca powrót do stanu własności sprzed oświadczenia wadliwego, wywiera wpływ na czynności o charakterze względnym, również na stosunki prawne o charakterze ciągłym. 2. Prawo pierwokupu dzierżawcy (art. 695 § 2 k.c.) nie przysługiwało, jeżeli wydzierżawiającym byłaby osoba, której prawo własności wygasło wskutek oświadczenia byłego właściciela o uchyleniu się od skutków czynności prawnej zbycia własności. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Przed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 1, Sygnatura: C-243/01
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie C-243/01 dotyczącej postępowania karnego przeciwko Piergiorgio Gambelli i innym (jeszcze niepublikowane) Przepisy krajowe zakazujące pod groźbą sankcji karnych prowadzenia bez licencji lub zezwolenia działalności polegającej na przyjmowaniu zakładów wzajemnych, ich rejestrowaniu lub przekazywaniu, w szczególności w odniesieniu do zakładów dotyczących wyników sportowych, stanowi ograniczenie swobody zakładania przedsiębiorstw i swobody przepływu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 140, Sygnatura: III CZP 57/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Redakcja zdania drugiego art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz. 822 z późn. zm.) nie pozostawia wątpliwości, że w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela przed upływem roku od dnia otrzymania wniosku o wszczęcie egzekucji, komornik pobiera „tę opłatę”, czyli określoną w zdaniu pierwszym 15% opłatę od wartości „egzekwowanego świadczenia”. 2. Artykuł 45 ust. 2 i art. 49 ustawy z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 161, Sygnatura: III CZP 69/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwolnienie od opłat, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 ze zm.) nie obejmuje opłat sądowych ani ponoszonej w postępowaniu rejestrowym opłaty za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Zakładu Stolarki Budowlanej „Stoldom” Sp. z o.o. w Ch. o wpis do rejestru, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 161, Sygnatura: III CZP 69/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwolnienie od opłat, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 ze zm.) nie obejmuje opłat sądowych ani ponoszonej w postępowaniu rejestrowym opłaty za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Zakładu Stolarki Budowlanej „Stoldom” Sp. z o.o. w Ch. o wpis do rejestru, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach z dnia 27 października 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 2, Sygnatura: II SA/Ka 1242/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
2. Przystanku drogowego nie można sprowadzić jedynie do znaku drogowego, wyznaczającego zarazem miejsce usytuowania przystanku i możliwość zatrzymywania się celem zabrania pasażerów. Często bowiem przystanek to także obiekt budowlany w postaci różnego rodzaju wiat czy innych zadaszeń, a także związane z tym przystankiem ławki czy pojemniki na nieczystości. Korzystanie z tych przystanków (mieszczące się w pojęciu zasad korzystania z tych obiektów) uzasadnia konieczność uiszczenia określonych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 30, Sygnatura: III CKN 454/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Szkoda wyrządzona przy użyciu urządzeń młyna wykorzystywanego do prowadzenia przez rolnika działalności gospodarczej jest objęta ochroną ubezpieczeniową z mocy przepisu § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego (Dz.U. nr 134, poz. 653 ze zm.), jeżeli w chwili jej wyrządzenia młyn był wykorzystywany wyłącznie dla potrzeb gospodarstwa rolnego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 38, Sygnatura: I KZP 18/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa licencyjna jest ze swej istoty stosunkiem zobowiązaniowym, który z jednej strony określa uprawnienia udzielane na rzecz licencjobiorcy, z drugiej zaś strony statuuje obowiązek zapłaty (prawo do wynagrodzenia) na rzecz uprawnionego podmiotu tj. licencjodawcy. W związku z tym, użyte w art. 116 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. nr 80 z 2000 r., poz. 904 ze zm.) określenie „wbrew warunkom uprawnienia” odnosi się tylko i wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 49, Sygnatura: I KZP 29/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie o przestępstwo z art. 241 § 1 k.k. osoba, której dotyczą ujawnione okoliczności, jest pokrzywdzoną w rozumieniu art. 49 § 1 k.p.k. tylko wtedy, gdy czyn ten jednocześnie wyczerpuje znamiona określone w innym przepisie karnym, którym to przestępstwem lub przestępstwem współukaranym jej dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Sąd Najwyższy, w sprawie zażalenia Andrzeja M., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Rejonowy w Lublinie, p [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, [172], 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU