STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 58, Sygnatura: II AKo 385/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie przysługuje zażalenie na decyzję w kwestii wyłączania sędziego (sędziów) od rozpoznania sprawy, albowiem nie przewiduje tego przepis szczególny i nie jest to też decyzja zamykająca drogę do wydania wyroku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 lipca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 59, Sygnatura: II AKz 84/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 214 k.p.k. jest przepisem szczególnym w odniesieniu do ogólnych unormowań dotyczących środków zapobiegawczych, a zatem nie może być interpretowany rozszerzająco. Co za tym idzie – postanowienie sądu odmawiające uchylenia tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego na skutek rozpoznania złożonego w tym przedmiocie wniosku, chociaż w istocie rzeczy powoduje kontynuację tego środka zapobiegawczego, nie jest postanowieniem o jego przedłużeniu, na które przysługiwałyby zażalenia na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 maja 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 60, Sygnatura: II AKo 167/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakreślenie okresu tymczasowego aresztowania jest czynnością wtórną do poprawnego określenia czasu postępowania przygotowawczego, który winien być przez organ prowadzący to postępowanie wyraźnie oznaczony, tak by sąd będący strażnikiem praworządnego i odpowiedzialnego pozbawienia wolności człowieka, mógł pełnić na tym etapie postępowania określone funkcje kontrolne, zmierzające do odniesienia się pojęć „niemożność ukończenia postępowania przygotowawczego”, czy też „okresu niezb [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 61, Sygnatura: II AKz 305/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że postępowanie w kwestii wyroku łącznego, choć może mieć miejsce tylko i wyłącznie w stosunku do zbiegających się skazań prawomocnych, nie należy do postępowania wykonawczego, a jest ono w gruncie rzeczy dalszym ciągiem i uzupełnieniem postępowania jurysdykcyjnego, to w tej sytuacji, po wpłynięciu wniosku o wydanie wyroku łącznego, sąd powinien zadbać nie tylko o kwestię czy zachodzą warunki podstawowe do wydania wyroku łącznego, przewidziane w art. 66-72 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 marca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 62, Sygnatura: II AKa 9/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada, iż "jest tyle rozbojów, ile osób pokrzywdzonych" w klucza stosowanie do rozbojów konstrukcji przestępstwa ciągłego, nawet bardzo szeroko pojmowanego, jeżeli są one popełnione oczywiście "kolejna", ale skierowane przeciwko różnym osobom. Natomiast priorytet w stosunku do zasady indywidualizacji czynów skierowanych przeciwko dobrom osobistym różnych osób ma zasada, iż osiągnięcie tym samym zachowaniem, a więc nie kolejno "wielorakich" skutków, traktuje się jak jeden czyn, gdyż znajduje ona [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 63, Sygnatura: II AKa 62/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gwałt na osobie, jako najbardziej radykalna z form przestępstwa rozboju (art. 210 k.k.), mająca na celu pozbawienie woli ofiary w przeciwdziałaniu w zaborze mienia, nie może być uznaną za wystarczającą dla właściwej prawno - karnej oceny zachowania sprawcy w sytuacji, gdy ,jego zamiar sięgał skutku w postaci pozbawienia życia ofiary, nawet gdy ten w wyniku szybkiej pomocy lekarskiej nie nastąpił, a nadto niezbędnym jest odzwierciedlenie w opisie i kwalifikacji prawnej czynu wszystkich doznanych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 26 marca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 64, Sygnatura: II AKa 36/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do przestępstwa zarzucanego oskarżonemu nie odnoszą się przepisy z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego, a musi ono wyczerpać znamiona zawarte w przepisie art. 205 § 1 k.k., by można mówić o zagarnięciu mienia społecznego z art. 201 k.k. Do "oszustwa" lub "innego wyłudzenia", o jakich mówi art.120 § 8 k.k., konieczne jest wprowadzenie w błąd, bądź wykorzystanie błędu i doprowadzenie w ten sposób pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W przypadku kredytu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 marca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 65, Sygnatura: II AKa 41/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istota współsprawstwa sprowadza się do ustalenia, iż każdy ze współsprawców obejmował swym zamiarem cały zespół znamion przedmiotowych, znamion przestępczego przedsięwzięcia, współdziałając w ramach uprzedniego - uzgodnionego podziału ról, przy- czym niezbędne jest tu porozumienie przynajmniej w formie świadomego współdziałania. Współsprawstwo nie może ograniczać się jedynie do biernej obecności w miejscu przestępstwa, a polegać ma na wykonaniu wspólnie z inną osobą tego przestępstwa. Stanie nat [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 marca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 66, Sygnatura: II AKa 8/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Do znamion przestępstwa określonego w art.167 § 1 k.k. należy użycie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego zachowania się.Przemoc ta może być skierowana albo bezpośrednio przeciwko pokrzywdzonemu, albo przeciwko osobom trzecim, np. osobom pozostającym w takim stosunku z pokrzywdzonym, że zamach na nie oddziaływa na pokrzywdzonego. Przemoc ta również może być skierowana przeciwko rzeczy.II. Działanie sprawcy, który używając przemocy lub groźby bezprawnej zm [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postępowanie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 lutego 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 67, Sygnatura: II AKo 62/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem zastosowania do podejrzanego art. 99 k.k. jest zakończenie postępowania przygotowawczego postanowieniem umarzającym, ustalającym bez jakichkolwiek wątpliwości, że jest on sprawcą zarzucanego mu czynu. W takiej sytuacji procesowej dopuszczalność utrzymania, względnie dalszego przedłużania okresu tymczasowego aresztowania określa przepis art. 223 k.p.k. Bliższa analiza tego przepisu wskazuje, że w przypadku niepoczytalności podejrzanego, rodzącej konieczność umorzenia postępowania, dopus [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, [172], 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU