STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 49, Sygnatura: I ACa 93/05
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uregulowane w art. 907 § 2 k.c. roszczenie o zmianę wysokości renty podlega trzyletniemu przedawnieniu. Upływ okresu przedawnienia uniemożliwia, w razie skorzystania przez pozwanego z zarzutu, dochodzenie przez uprawnionego świadczeń za okres wykraczający poza trzy lata wstecz od daty wytoczenia powództwa. Nie stoi jednak na przeszkodzie podwyższeniu bieżącej renty, choćby zmiana stosunków nastąpiła dawniej niż przed trzema laty, o ile wytworzona nią sytuacja (zwiększenie potrzeb uprawnionego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 44, Sygnatura: I ACa 1516/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca w art. 511 k.c. mówi o „stwierdzeniu” przelewu wierzytelności pismem, a nie o zawarciu przelewu w formie pisemnej. Czym innym jest dokonanie czynności prawnej w formie pisemnej, a czym innym „stwierdzenie” pismem, iż określona czynność została dokonana. „Stwierdzenie pismem” nie odnosi się bowiem do formy czynności prawnej, a jedynie do istnienia pisma stwierdzającego, że umowa przelewu została przez strony zawarta. Sąd Apelacyjny w Kato [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 355/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres bezpłatnego urlopu udzielony nauczycielowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji w organizacjach społecznych nie podlega zaliczeniu do okresu pracy w szczególnym charakterze (art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela). Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2005 r., sprawy Grzegorza W., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w O. W., o emeryturę nauczycielską, na skutek apelacji wnioskodawcy, od wyroku Sądu Okręgowego – S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 47, Sygnatura: II AKzw 97/05
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aby odstąpić od wykonywania kary grzywny w postaci uiszczania jej w ratach i przystąpić do wykonywania jej w innej formie konieczne jest wcześniejsze - stosownie do art. 50 § 1 lub § 2 k.k.w. - odwołanie rozłożenia grzywny na raty. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2005 r., sprawy Władysława Ł., na skutek zażalenia skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w W. z dnia 10 grudnia 2004 r. - zaskarżone postanowienie uchylił. Z UZASADNIENIA (...) Nie j [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 75, Sygnatura: II AKa 30/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Włączenie do protokołu przesłuchania świadka, jako załącznika, dokumentu stanowiącego pisemną relację o zdarzeniu, które powinno stanowić przedmiot przesłuchania, a którą świadek wcześniej przesyła lub przynosi ze sobą i poprzestanie na odnotowaniu w protokole oświadczenia świadka o własnoręcznym sporządzeniu tej relacji oraz o jej podtrzymaniu w całości, stanowi niedopuszczalne zastąpienie dowodu z zeznań świadka treścią pisemnego oświadczenia, uchybiające zakazowi określonemu w art. 174 k.p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 1413/04
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udowodnienie przez pozwanego w postępowaniu nakazowym opartym na wekslu gwarancyjnym in blanco nieistnienia zobowiązania ze stosunku podstawowego, powoduje upadek roszczenia opartego na wekslu. Możliwe jest to jednak wtedy, gdy powód poda nie tylko sumę zadłużenia, ale również wyliczy i wskaże co składa się na sumę. Bez tego, pozwany nie jest w stanie wykazać niezgodności sumy wekslowej z zawartym porozumieniem. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2005 r., na rozprawie, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 1698/04
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziana w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. nr 7 z 1998 r., poz. 25) renta rodzinna, przysługuje uprawnionym członkom rodziny po zmarłym, który w dacie śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej podlegałby ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2005 r. w B., sprawy z wniosk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 24, Sygnatura: III AUa 307/04
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja wydana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników nie może być dowolnie zmieniona i winna ona wskazywać prawidłową podstawę faktyczną i prawną jej wydania. Z UZASADNIENIA Wnioskodawca K. G. odwołał się od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w C. z dnia 11 września 2003 r., stwierdzającej ustanie wobec niego ubezpieczenia społecznego rolników - poczynając od dnia 17 listopada 19 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 lutego 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 13/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Skoro art. 117 § 2 k.c. nie zastrzega specjalnej formy zrzeczenia się zarzutu przedawnienia, skutkiem czego może ono nastąpić zarówno poprzez takie zachowanie dłużnika, które wyraża zewnętrzną postać zrzeczenia się tego zarzutu, jak i w drodze wykładni – w zachowaniu się dłużnika – można dopatrzeć się jego dorozumianego zrzeczenia się. 2. Potwierdzenie salda, jak zgodnie przyjmuje praktyka sądowa i nauka prawa, to tzw. uznanie niewłaściwe, rozumiane jako przyznanie przez dłużn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 lutego 2005 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 13/05
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 lutego 2005 r., sygn. I ACa 13/05[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: "1. Skoro art. 117 § 2 k.c. nie zastrzega specjalnej formy zrzeczenia się przedawnienia, skutkiem czego może ono nastąpić zarówno poprzez takie zachowanie dłużnika, które wyraża zewnętrzną postać zrzeczenia się tego zarzutu, jak i w drodze wykładni - w zachowaniu się dłużnika - można dopatrzeć się jego dorozumianego z [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, [173], 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU