STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 68, Sygnatura: II AKa 81/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Dosłowne przytaczanie w uzasadnieniu wyroku wulgarnych wypowiedzi, jakich używano podczas zajścia jest zbędne i należy poprzestać na odesłaniu do odnośnego protokołu przesłuchania.II. Nierzadko zdarza się, że pokrzywdzeni nie chcą przyznać okoliczności, które mogłyby ich przedstawić w niekorzystnym świetle (takich np. jak spożywanie alkoholu z późniejszymi napastnikami), co jednak samo przez się nie przesądza o kłamliwości całych zeznań, ale co nie powinno być pomijane przez sąd przy ocenie z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 marca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 69, Sygnatura: II AKo 373/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W pierwszej kolejności w pełni podzielić należy ten nurt poglądów, który uznaje za niedopuszczalne stosowanie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. (...), gdy kwestionowana jest podstawa faktyczna skazania. Z drugiej strony podkreślić trzeba i to, że zgodnie z ustaloną wykładnią, prezentowaną nie tylko przez Sąd Najwyższy, ale i sądy apelacyjne, o stwierdzeniu nieważności orzeczenia lub oddaleniu wniosku decyduje analiza strony podmiotowej, a co za tym idzie - odpowiedniej świadomości sprawcy, związan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 lipca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 70, Sygnatura: II AKo 104/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie śmierci osoby represjonowanej, legitymacja czynna do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przechodzi jedynie na wyraźnie, kategorycznie określony krąg osób bliskich represjonowanemu, a mianowicie jego małżonka, dzieci i rodziców, a przepis art. 8 ust. 1 zdanie 2. ustawy lutowej nie rozszerza tego kręgu na spadkobierców ustawowych i testamentowych tych osób, niezależnie od tego, czy następca represjonowanego zmarł przed wejściem w życie wspomnian [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lutego 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 71, Sygnatura: II AKz 44/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jest oczywiste, że tymczasowe aresztowanie wpływa na pogorszenie sytuacji bytowej najbliższej rodziny, ale nie każda taka sytuacja uzasadnia stosowanie art. 218 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 72, Sygnatura: II AKz 134/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia funkcjonalna przepisu art. 91 k.p.k. prowadzi do wniosku, iż norma zawarta w § 1 odnosi się do tych sytuacji, gdy orzeczenie lub zarządzenie wydane na rozprawie, ogłoszone zostało w obecności uczestników postępowania uprawnionych do złożenia środka zaskarżenia. Takie stanowisko zgodne jest z zasadą jawności postępowania karnego, a także wyrażoną w art. 10 k.p.k. ogólną dyrektywą udzielania przez sądy informacji prawnej stronom. Sądy bowiem winny udzielać informacji zawsze wtedy, gdy je [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 maja 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 73, Sygnatura: II AKa 70/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro oskarżony wyraził zgodę na cofnięcie wniosku o sporządzenie uzasadnienia, to trudno zarzucić obrońcy niewłaściwe wykonanie swych obowiązków, a co za tym idzie – że uchybienie terminowi zawitemu, o którym mowa w art. 370 § 1 k.p.k., nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych w rozumieniu przepisu art. 111 § 1 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 74, Sygnatura: II AKz 38/98 i WKK 41/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Chociaż obrońca nadała kasację po upływie 30 dni od doręczenia jej odpisu postanowienia, to w sytuacji, gdy dla podejrzanego termin ten był otwarty – uznano za możliwe i celowe przyjęcie kasacji. W przeciwnym wypadku, podejrzany ponosiłby konsekwencje niedbalstwa obrońcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 75, Sygnatura: II AKo 387/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro środek zaskarżenia został wprawdzie nadany przed upływem terminu, niemniej jednak nie w polskim urzędzie pocztowym lub w polskim urzędzie konsularnym, to w świetle art. 109 k.p.k. brak jest podstaw do uznania, że termin zawity został zachowany. Podkreślić trzeba bowiem, że literalna wykładnia przepisu art. 109 k.p.k. wyraźnie stanowi, iż zachowany jest jedynie termin zawity m.in. do wniesienia środków odwoławczych w sytuacji, gdy pismo procesowe zostało nadane w polskim, a nie zagranicznym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 76, Sygnatura: II AKo 186/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak specjalistycznej wiedzy prawniczej, a więc nierozeznania o charakterze ogólnym, nie sposób uznać za przyczynę od strony niezależną w rozumieniu przepisu art. 111 § k.p.k., podczas gdy strona ta może bez przeszkód skorzystać z właściwej pomocy w tym zakresie oferowanej przez powołane do tego ustawowo osoby. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKr 165/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalne jest określenie, iż „oskarżony działał w zamiarze co najmniej ewentualnym", albowiem nie wyklucza ono także możliwości działania w zamiarze bezpośrednim, a rozgraniczenie tych pojęć, tym samym - precyzyjne wskazanie zamiaru działania oskarżonego - ma pierwszorzędne znaczenie dla oceny stopnia zawinienia. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, [173], 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU