STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: III CZP 49/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pierwszeństwo nabycia wyodrębnionego lokalu w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm.) oraz związane z nim roszczenie o zawarcie umowy sprzedaży bez przetargu przysługuje jedynie osobie, która wstąpiła w stosunek najmu na podstawie art. 8 ust, 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkanio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 99, Sygnatura: FPS 7/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym w 1999 r. (Dz.U. nr 106 z 1993 r., poz. 482 ze zm.) zwolnienie od podatku dotacji otrzymanych z budżetu państwa ma zastosowanie do dochodów banku z tytułu dopłat do kredytów, otrzymanych w oparciu o przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz.U. nr 13, poz. 60 ze zm.). Z UZASADNIENIA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 160, Sygnatura: III CZP 42/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego, złożony po prawomocnym oddaleniu wniosku o wyłączenie tego sędziego – oparty na tych samych przyczynach – podlega rozpoznaniu na podstawie przepisów art. 49-52 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Wandy R., przy uczestnictwie Marleny S., Aleksandra S. i Skarbu Państwa – Izby Skarbowej w B., o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 21 sierpnia 2003 r., przy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III CZP 48/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oświadczenie o potrąceniu złożone w ciągu roku przed dniem ogłoszenia upadłości przez dłużnika upadłego, który w tym okresie nabył w drodze przelewu lub indosu wierzytelność, wiedząc o podstawie upadłości, nie powoduje umorzenia wierzytelności (art. 35 § 1 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz.U. nr 118 z 1991 r., poz. 512 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości "Północ" Sp. z o.o. w O., przeciwko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 58, Sygnatura: IV SA 4151/01
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmieszanie wód opadowych ze ściekami sanitarnymi powoduje powstanie mieszaniny ściekowej o ilości obejmującej łącznie ścieki i wody opadowe. Po ich oczyszczaniu są z oczyszczalni wprowadzane do wód lub ziemi i skład tych ścieków należy brać pod uwagę przy ustaleniu opłat. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2003 r., sprawy ze skargi Oczyszczalni Ścieków – Z., na decyzję Ministra Środowiska z dnia listopada 2001 r., nr BOA-II-0-102/1452/01/AW, w prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III CZP 50/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W okresie obowiązywania przepisów art. 223 § 2 i § 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze tekst jedn. (Dz.U. nr 54 z 1995 r., poz. 288), do przeniesienia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, dla którego była założona księga wieczysta, konieczny był wpis nabywcy tego prawa do księgi wieczystej. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. Oddziału w T. G., przy uczestnictwie Tadeusza K., Adama K. i Aliny K. o wpis, po r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III CZP 43/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Roszczenie nabyte przez poręczyciela na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 1 k.c. przedawnia się w terminie przewidzianym dla przedawnienia roszczeń wierzyciela wobec dłużnika głównego. 2. Dochodzenie przez Skarb Państwa roszczenia cywilnoprawnego w drodze niedopuszczalnej egzekucji administracyjnej nie przerywa biegu przedawnienia tego roszczenia. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Skarbu Państwa - Ministra Finansów, przeciwko "Chłodni Ł." S.A. w Ł. o zapłatę i z powództwa wzaje [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 53, Sygnatura: III CZP 46/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieruchomość stanowiąca własność gminy nie może być przedmiotem darowizny repatrianta i jego małżonka na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. nr 106 z 2000 r., poz. 1118 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie zażalenia Gminy L. G., na odmowę sporządzenia czynności prawnej w formie aktu notarialnego, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 17 lipca 2003 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego, prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 52, Sygnatura: III CZP 47/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykonawca, którego oferta została przyjęta przez zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne, nie biorący udziału w postępowaniu przed zespołem arbitrów wywołanym odwołaniem innego oferenta, jest legitymowany do wniesienia do Sądu Okręgowego w Warszawie skargi na wyrok zespołu arbitrów, po zgłoszeniu interwencji ubocznej po stronie zamawiającego i wykazaniu interesu prawnego w rozstrzygnięciu skargi na jego korzyść. Jeżeli skarga została złożona po rozpoczęciu biegu terminu do zaskarż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 57, Sygnatura: IV SA 2473/01
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie decyzji przez organ I instancji następnego dnia po wydaniu postanowienia o dopuszczeniu stowarzyszenia do udziału w sprawie, nawet przy uznaniu tego za uchybienie, nie może być ocenione jako mające istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem w postępowaniu odwoławczym stowarzyszenie miało niczym nieograniczoną możliwość zgłaszania i uzasadniania swoich zastrzeżeń. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy, bez wcześniejszego uzyskania przez zainteresowanego omawianej decyzji o zezwoleniu, nie by [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, [174], 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU