STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 lutego 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 33, Sygnatura: III APa 9/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zadośćuczynienie pieniężne, o którym mowa w art. 445 § 1 k.c., ma na celu naprawienie szkody niemajątkowej, wyrażającej się krzywdą w postaci cierpień fizycznych i psychicznych, dlatego ustalając kwotę zadośćuczynienia należy mieć na uwadze rozmiar cierpień fizycznych związanych z zaistnieniem wypadku jak i dolegliwości bólowe powstałe w następstwie urazu oraz długotrwałego leczenia. 2. Oceniając prawo do renty uzupełniającej z art. 444 § 2 k.c. należy również uwzględnić, w jakiej części [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 lutego 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: I ACz 97/05
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tylko w przypadku łącznego spełnienia przesłanek z art. 485 § 2a k.p.c., wprowadzonego ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. nr 139, poz. 1323 ze zm.), pozew jest wolny od opłat na podstawie art. 10 pkt 9 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 9 z 2002 r., poz. 88 ze zm.). Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2005 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 687/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 204 Prawa upadłościowego wymienia kolejność zaspokajania należności z masy upadłości, a z kolei art. 205 stanowi, iż należności pierwszej i drugiej kategorii będą zaspokajane przez syndyka w miarę wpływania sum do masy, a o ile w ten sposób nie będą uiszczone, zaspokojone zostaną w drodze podziału. Skoro przepis art. 205 Prawa upadłościowego dotyczy sposobu uprzywilejowanego zaspokajania należności pierwszej i drugiej kategorii (tj. poza postępowaniem związanym z podziałem), to w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 4, Sygnatura: IV Kop 23/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH W V EDYCJI KONKURSU "SĘDZIA EUROPEJSKI 2005" Włodzimierz Brazewicz 1. Wolą ustawodawcy było takie uregulowanie, mocą którego obywatel polski ma posiadać gwarancję, że państwo zapewnia jemu prawo do polskiego sądu, a w wypadku skazania go za granicą, państwo polskie nie wyda go innemu państwu w celu wykonania co do niego kary pozbawienia wolności. 2. Europejski nakaz aresztowania niewątpliwie powoduje przyśpieszenie procedur ekstradycyjnych, jedna [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 4, Sygnatura: IV Kop 23/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH W V EDYCJI KONKURSU "SĘDZIA EUROPEJSKI 2005" Włodzimierz Brazewicz 1. Wolą ustawodawcy było takie uregulowanie, mocą którego obywatel polski ma posiadać gwarancję, że państwo zapewnia jemu prawo do polskiego sądu, a w wypadku skazania go za granicą, państwo polskie nie wyda go innemu państwu w celu wykonania co do niego kary pozbawienia wolności. 2. Europejski nakaz aresztowania niewątpliwie powoduje przyśpieszenie procedur ekstradycyjnych, jedna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 1810/04
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ rentowy obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych tylko w sytuacji naruszenia terminu do ustalenia lub wypłaty świadczenia. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2005 r. w B., w sprawie z wniosku J. K., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B., o odsetki, na skutek apelacji wnioskodawcy J. K., od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 70, Sygnatura: II AKa 365/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bez wątpienia poziom upośledzenia umysłowego i zaburzeń charakterologicznych nie wyłączał zdolności oskarżonej do rozpoznania znaczenia swojego czynu i pokierowania swoim postępowaniem, lecz tylko w znacznym stopniu je ograniczał. Oskarżona mogła więc i powinna przewidzieć, że następstwem jej działania może być śmierć pokrzywdzonej. Możność i powinność nie mogą być jednak identyfikowane z przewidywaniem, a tym bardziej przewidywaniem i godzeniem się. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po roz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 1781/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczony rolnik, który uiścił składkę za II kwartał 2004 r. w terminie, nie jest zobowiązany do opłacenia podwójnej składki już za ten kwartał po zmianie przepisów jaką wprowadza ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 91, poz. 873). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2005 r. w B., w s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 31, Sygnatura: II AKa 345/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 240 § 3 k.k. nie dotyczy sprawców przestępstwa pierwotnego - w tej sprawie osób stojących pod zarzutem popełnienia przestępstwa z art. 148 § 1 k.k. - ponieważ na nich nie ciąży obowiązek denuncjacji. Dotyczy zatem tych, którzy donosząc o czynach zabronionych innych osób - niezależnie od ich formy stadialnej - wskazanych w § 1 art. 240 k.k. (art. art. 118, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 163, 166 lub 252) mogliby przy tej sposobności zdradzić się z popełnieniem jakiegokolwiek in [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: II AKz 25/05
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd drugiej instancji, uchylając zaskarżone orzeczenie i przekazując sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, nie przesądzi jednoznacznie kwestii właściwości sądu do rozpoznania sprawy, to sąd, któremu sprawę przekazano, jest z mocy art. 35 § 1 k.p.k. zobowiązany do badania z urzędu swej właściwości do rozpoznania tej sprawy. W wypadku, gdy sąd I instancji stwierdzi, że nie jest właściwy do rozpoznania sprawy, przekazuje ją sądowi właściwem [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, [175], 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU