STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 39, Sygnatura: FPS 3/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żaden z przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie wprowadził do końca 1999 r. zakazu bezwzględnego czy czasowego korygowania deklaracji podatkowej VAT i obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony, jednakże pod warunkiem, iż obniżenie podatku należnego następuje w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę, dokument odprawy celnej albo w miesiącu następnym. Zakładając racjonalność polskiego prawodawcy podatkowe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 43, Sygnatura: . I SA/Wr 1183/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości. 2. Jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowego rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa. Z UZASADNIENIA Przedmi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 44, Sygnatura: FPS 6/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrażenie w fakturze VAT kwoty podatku naliczonego w walucie wymienialnej (euro) w stanie prawnym obowiązującym w 1999 r. nie pozbawiało podatnika podatku od towarów i usług prawa do odliczenia, wynikającego z art. 19 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 VAT-u. Z UZASADNIENIA Rozpatrując skargę w dniu 20 listopada.2002 r., Naczelny Sąd Administracyjny powziął wątpliwość prawną, sprowadzającą się do kwestii: czy podatnik od towarów i usług ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę poda [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 42, Sygnatura: SA/Bd 1358/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest prostej zależności między stwierdzeniem niekonstytucyjności zakwestionowanych przepisów w zakresie, w jakim pomijają określone regulacje, a powstaniem po stronie podatnika prawa żądania zwrotu zapłaconego podatku VAT. Z UZASADNIENIA Prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej po dniu 1 stycznia 2000 r., na podstawie art. 14a ust. 1 cytowanej ustawy o VAT, ma prawo w zakresie działalności tego zakładu do otrzymania częściowego lub całkowitego zwrotu wpłaconej kw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 42, Sygnatura: SA/Bd 1358/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest prostej zależności między stwierdzeniem niekonstytucyjności zakwestionowanych przepisów w zakresie, w jakim pomijają określone regulacje, a powstaniem po stronie podatnika prawa żądania zwrotu zapłaconego podatku VAT. Z UZASADNIENIA Prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej po dniu 1 stycznia 2000 r., na podstawie art. 14a ust. 1 cytowanej ustawy o VAT, ma prawo w zakresie działalności tego zakładu do otrzymania częściowego lub całkowitego zwrotu wpłaconej kw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 41, Sygnatura: I SA/Ka 1419/02
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podatnik nie może ponosić, z datą wsteczną, negatywnych konsekwencji zmiany stanowiska organów statystycznych co do klasyfikacji sprzedawanych towarów. Z UZASADNIENIA Stosownie do treści art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 z późn. zm.), podatnik ma prawo stosować stawkę 7% podatku od towarów i usług, gdy towar lub usługa została wymieniona w załączniku nr 3 do ustawy. W rozpatrywanej sprawie, podatnik stoso [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 125, Sygnatura: III CZP 33/03
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawą określenia wysokości opłaty za czynności radcy prawnego w sprawie o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności jest § 10 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1349 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku wierzyciela Kredyt Banku S.A. III Oddzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 131, Sygnatura: III CZP 28/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Datą uiszczenia opłaty sądowej w drodze przelewu bankowego dokonanego w banku zagranicznym – w sytuacji, w której rachunek bankowy właściwego sądu został uznany kwotą tej opłaty przez bank krajowy, będący bankiem korespondentem banku zagranicznego – jest data otrzymania przez bank krajowy polecenia rozliczeniowego, przekazanego przez bank zagraniczny celem realizacji polecenia przelewu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Kazimierza D., przeciwko Marii B.-D., o separację, po rozst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 158, Sygnatura: III CZP 14/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 646 k.p.c. obowiązek złożenia testamentu w sądzie spadku dotyczy również notariusza i obejmuje każdy testament, także testament odwołany. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Leszka W., przy uczestnictwie Elżbiety Jadwigi W., Andrzeja Łukasza W., Andrzeja Mieszka W. i Joanny Kai B., o stwierdzenie nabycia spadku, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 25 czerwca 2003 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego, przedstawio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 152, Sygnatura: III CZP 37/03.
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie o odsetki za opóźnienie w zapłacie ceny wynikającej z umowy sprzedaży zawartej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawnia się z upływem lat dwóch (art. 554 k.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Towarzystwa Inwestycyjno-Handlowego Sp. z o.o. w B., przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Ś., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 17 czerwca 2003 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego, [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, [175], 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU