STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 970/04
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawomocne orzeczenie sądu co do daty powstania całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej wydana w sprawie o tzw. rentę uczniowską, wiąże zarówno sąd jak i organ emerytalno-rentowy, także w sprawie o prawo do wcześniejszej emerytury dochodzonej w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. nr 28, poz. 149 ze zm.). Z UZASADNIENIA Wnioskodaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 54, Sygnatura: II AKzw 1161/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postawa skazanego to jest jego stosunek wobec norm i reguł społecznych oraz mniej lub bardziej widoczna skłonność do naruszania dóbr prawem chronionych. Fakt, że skazany po raz kolejny narusza porządek prawny, ponownie dopuszcza się podobnego przestępstwa umyślnego, mimo wcześniejszego warunkowego przedterminowego zwolnienia, bezpośrednio rzutuje na ocenę jego postawy, a ta z kolei nie może być pomijana przy konstruowaniu prognozy spoleczno-kryminologicznej. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 41, Sygnatura: II AKzw 1123/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prognoza społeczno-kryminologiczna - jak każda inna prognoza, będąca jedynie przewidywaniem przyszłych zdarzeń, jest ze swej istoty niepewna. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2005 r., sprawy (...), na skutek zażalenia skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w O. z dnia 23 listopada 2004 r., zaskarżone postanowienie uchylił i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania. Z UZASADNIENIA (...) Sąd Okręgowy, odmawiając warunkowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 76, Sygnatura: II AKz 611/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma przeszkód do rozpoznania złożonego po uprawomocnieniu się wyroku uniewinniającego oskarżonego wniosku obrońcy o przyznanie wynagrodzenia w trybie art. 626 § 2 k.p.k. Z UZASADNIENIA Powyższym postanowieniem nie uwzględniono wniosku adwokata J.- F., obrońcy M. Ch., o uzupełnienie, w trybie art. 626 § 2 k.p.k., wyroku z dnia 30 maja 2003 r., którym uniewinniono tego oskarżonego poprzez orzeczenie zwrotu wynagrodzenia jednego obrońcy z wyboru. Zażalenie na to postanowienie wniósł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 36, Sygnatura: I ACz 1182/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na postanowienie sądu okręgowego rozpoznającego skargę na przewlekłość - wydane w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych - nie przysługuje zażalenie. Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2005 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi R. N., na przewlekłość postępowania, na skutek zażalenia skarżącego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 10 grudnia 2004 r., sygn. akt I S 3/2004, postanawia, odrzucić zażalenie. Z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 listopada 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 83, Sygnatura: II AKa 285/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawca, który w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadza do obrotu podrobiony pieniądz, czy też inny środek płatniczy bądź dokument o jakim mowa w art. 310 § 1 k.k. i czyni to za pomocą wprowadzenia w błąd, doprowadzając w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, nie ponosi w ramach zbiegu przepisów (art. 11 k.k.) obok przestępstwa z art. 310 § 2 k.k., odpowiedzialności jak za kradzież tj. w zbiegu z art. 278 § 1 k.k., ale jego zachowanie należy identyfikować z oszustwem w roz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: II AKz 508/04
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyznanie przez Republikę Francji, ściganemu obywatelowi Rosji, statusu uchodźcy na podstawie art. 1 Konwencji Genewskiej z dnia 28 lipca 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców, czyniłoby jego wydanie Federacji Rosyjskiej sprzeczne z prawem polskim, a to zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 5 umowy z dnia 16 września 1996 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych (Dz.U. nr 89 z 2003 r., poz. 751) obliguje do stwierdzen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 60, Sygnatura: II AKz 572/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To prokurator - jako prowadzący postępowanie przygotowawcze - decyduje w jakim trybie zwracać się o udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową. Sąd rozpoznając wniosek bada jedynie istnienie przesłanek z art. 106b Prawa bankowego, nie przysługuje mu natomiast uprawnienie do wpływania na tok i zakres prowadzonego postępowania przygotowawczego i status osób, których dotyczą żądane informacje. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy odmówił wyrażenia zgody n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 558/04
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skutkiem nabycia przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi stosunek najmu lokalu użytkowego, jest jedynie możliwość korzystania z niego, jako składnika, przez nabywcę. Wstępuje on z mocy ustawy niezależnie od woli wynajmującego i niezależnie od ewentualnego umownego zakazu zawierania umowy podnajmu czy użyczenia. Wynajmujący może jednak skorzystać z uprawnień wynikających z art. 667 § 2 i art. 668 k.c. Dla następstwa prawnego nabywcy przedsiębiorstwa w stosunku obligacyjnym najmu, po stronie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 38, Sygnatura: I ACa 1097/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku osoby małoletniej , ale uczącej się i mogącej już pracować zawodowo, w grę wchodzi renta z powodu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, która stanowi samodzielną przesłankę przyznania renty i musi być wykładana szeroko, obejmując również takie sytuacje, gdy uszkodzenie ciała połączone z rozstrojem zdrowia uniemożliwia ukończenia szkoły, pociągając za sobą ogólne pogorszenie się szans życiowych poszkodowanego we wszystkich sferach "majątkowych", np. poprzez niemożność prac [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, [176], 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU