STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 159, Sygnatura: II CKN 193/01
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działający z upoważnienia rady gminy udzielonego na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) organ jednostki pomocniczej może upoważnić pracowników kierowanej jednostki do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Ewy N., z udziałem Miasta P. – Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego „Geopoz” w P. oraz Daniela i Magdaleny małżonków S., o wpis, po ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 159, Sygnatura: II CKN 193/01
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działający z upoważnienia rady gminy udzielonego na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) organ jednostki pomocniczej może upoważnić pracowników kierowanej jednostki do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Ewy N., z udziałem Miasta P. – Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego „Geopoz” w P. oraz Daniela i Magdaleny małżonków S., o wpis, po ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 138, Sygnatura: I CKN 449/01
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Określona w art. 7 ust. 4 i ust. 5 Prawa energetycznego umowa o budowę sieci energetycznej, w tym przyłącza, zawierana pomiędzy zakładem energetycznym a zamawiającym przyszłym użytkownikiem, ma charakter umowy cywilnoprawnej, zaś decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a ostatecznie wyrok Sądu, zastępuje jedynie, w razie sporu, oświadczenie woli jednej ze stron. Jest więc orzeczeniem, o jakim mowa w art. 64 k.c., a nie decyzją administracyjną kształtującą stosunek administracyjnoprawn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 32, Sygnatura: III CZP 29/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzekając o przepadku na rzecz Skarbu Państwa towaru objętego zakazem przywozu na polski obszar celny (art. 77 § 1 lit. „d” w związku z art. 77 § 2 Kodeksu celnego), sąd bierze za podstawę stan prawny – w odniesieniu do tego zakazu – obowiązujący w dniu ujawnienia, że towar objęty zakazem znajduje się na polskim obszarze celnym. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Skarbu Państwa – Urzędu Celnego w R., przy uczestnictwie Zdzisława K., o orzeczenie przepadku samochodu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 102, Sygnatura: II CZP 87/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osobie fizycznej, która do dnia 5 grudnia 1990 r. uzyskała pozwolenie na budowę i wybudowała budynek na nieruchomości Skarbu Państwa lub gminy, przysługuje roszczenie o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste na podstawie art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Pawła G., przeciwko m.st. W., o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, po rozstrzygnięciu w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 53, Sygnatura: FPS 4/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku budowy stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, każdy ze współwłaścicieli uczestniczących w budowie uzyskuje prawo do odliczenia odpowiedniej części kwoty, określonej w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 90 z 1993 r., poz. 416 ze zm.), którą to część ustala się proporcjonalnie do udziału we współwłasności budynku. Z UZASADNIENIA Wątp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 91, Sygnatura: III CKN 1026/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie o odsetki określone według zmiennej stopy procentowej nie powinno być zabezpieczone hipoteką zwykłą, lecz jedynie przez wpis hipoteki kaucyjnej, która może zabezpieczać wierzytelności o wysokości nieustalonej (zmiennej). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Banku Gospodarki Żywnościowej Oddziału Wojewódzkirgo w Z., przy uczestnictwie Joanny K., o wpis hipoteki zwykłej w przedmiocie odmowy wpisu oprocentowania kredytu według zmiennej stopy procentowej, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 113, Sygnatura: XVII Ama 64/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosowanie zróżnicowanych stawek wobec podobnych odbiorców, jest w odniesieniu do przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego pozycję dominującą, zakazane (art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2003 r. w Warszawie, na rozprawie, sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej w W., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronę konkurencji, na s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 90, Sygnatura: II CKN 1466/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nawet skuteczne powierzenie czynności osobie trzeciej, które na podstawie art. 429 k.c. zwalnia od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez przedsiębiorstwo trudniące się zawodowo wykonywaniem danych czynności, nie wyklucza odpowiedzialności powierzającego za szkodę wyrządzoną jego własnym zaniedbaniem; najczęściej odpowiedzialność ta oparta będzie na art. 415 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Haliny B., przeciwko Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzial [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 34, Sygnatura: III CKN 1522/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za szkodę powstałą w czasie garażowania pojazdu mechanicznego ubezpieczyciel odpowiada także w granicach odpowiedzialności posiadacza tego pojazdu na zasadzie ryzyka. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Zbigniewa P., przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A., Inspektoratowi w K. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 11 kwietnia 2003 r., na rozprawie, kasacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 20 marca 2000 r., sygn. akt II Ca 744/99, uchyla zaskarżony wyrok [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, [177], 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU