STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: VI ACa 399/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie "stosowania" wzorców umów należy wiązać z momentem zawierania umów z użyciem tego wzorca, nie zaś z samym wykonywaniem przez strony postanowień umowy zwartej z użyciem tego wzorca. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2004 r. w W., sprawy z powództwa Andrzeja C., "Trecom" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., Agnieszki B. i Małgorzaty Ś., przeciwko Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółce Akcyjnej w W., o uznanie postanowień wzorca umowy za nied [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: VI ACa 399/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie "stosowania" wzorców umów należy wiązać z momentem zawierania umów z użyciem tego wzorca, nie zaś z samym wykonywaniem przez strony postanowień umowy zwartej z użyciem tego wzorca. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2004 r. w W., sprawy z powództwa Andrzeja C., "Trecom" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., Agnieszki B. i Małgorzaty Ś., przeciwko Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółce Akcyjnej w W., o uznanie postanowień wzorca umowy za nied [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z dnia 29 listopada 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 26, Sygnatura: III AUa 525/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli do opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, to sam ubezpieczony jest obowiązany do zawiadomienia wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy - Sąd Ubezpieczeń Społecznych w W., wyrokiem z dnia 9 marca 2004 r., oddalił odwołanie K. T. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. z dnia 1 grudnia 2003 r., odmawiającej wypłaty odsetek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 57, Sygnatura: II AKz 577/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do wydania europejskiego nakazu aresztowania nie jest konieczne wykazanie przez prokuratora wysokiego stopnia prawdopodobieństwa, że osoba podejrzana przebywa na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej, bowiem nie wynika to z analizy art. 607a k.p.k. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 28 października 2004 r., Sąd Okręgowy w W. nie uwzględnił wniosku Prokuratury Okręgowej w W. i odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec B. T. Powyższe postanowienie zostało zaskarżone [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 34, Sygnatura: II AKa 329/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W świetle art. 85 i art. 89 § 1 k.k. nie jest dopuszczalne orzeczenie w wyroku łącznym instytucji warunkowego zawieszenia wykonania wymierzonej łącznej kary pozbawienia wolności, w wypadku gdy karę taką wymierzono z połączenia wyroków, w których nastąpiły skazania wyłącznie na kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia ich wykonania. 2. Sprawca, któremu w wyroku wymierzono karę pozbawienia wolności z zastosowaniem instytucji z art. 69 k.k., ale wobec którego następnie zarządzon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 listopada 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 2, Sygnatura: II AKz 414/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Barbara Polańska 2-11-2006 1. Sąd nie jest krępowany określonym rodzajem dowodów i orzeczenie swoje może oprzeć na dowodach pośrednich, pod warunkiem wyprowadzenia z nich logicznych wniosków w zakresie zdarzeń objętych osądem. Proces dowodzenia określonych faktów, za pomocą dowodów pośrednich, jest z całą pewnością bardziej skomplikowany, niemniej tak samo uprawniony przez ustawę, jak ustalanie ich w oparciu o dowody bez-pośrednie. 2. Prognoza odnośnie kary, jako szczególnej podstawy tymcz [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 listopada 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 2, Sygnatura: II AKz 414/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Barbara Polańska 2-11-2006 1. Sąd nie jest krępowany określonym rodzajem dowodów i orzeczenie swoje może oprzeć na dowodach pośrednich, pod warunkiem wyprowadzenia z nich logicznych wniosków w zakresie zdarzeń objętych osądem. Proces dowodzenia określonych faktów, za pomocą dowodów pośrednich, jest z całą pewnością bardziej skomplikowany, niemniej tak samo uprawniony przez ustawę, jak ustalanie ich w oparciu o dowody bez-pośrednie. 2. Prognoza odnośnie kary, jako szczególnej podstawy tymcz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 22, Sygnatura: III CZP 64/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gmina, a nie Skarb Państwa jest biernie legitymowana w procesie o naprawienie szkody wynikłej wskutek wydania przed dniem 27 maja 1990 r. ostatecznej decyzji administracyjnej, jeżeli stwierdzenie jej nieważności lub stwierdzenie, że wydana została z naruszeniem prawa nastąpiło po tej dacie (art. 36 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - Dz.U. nr 32, poz. 191, ze zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: II AKz 439/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 544 § 1 k.p.k. stanowi, że w kwestii wznowienia postępowania zaskarżonego wyrokiem sądu okręgowego orzeka sąd apelacyjny, co oznacza, że sąd apelacyjny jest wyłącznie właściwy nie tylko w zakresie rozstrzygnięcia o zasadności wniosku w przedmiocie wznowienia postępowania, ale także do rozpoznania wniosków o ustanowienie w tym postępowaniu obrońcy z urzędu oraz odnośnie zwolnienia od opłaty związanej z takim wnioskiem. 2. Jeżeli o wnioskach w przedmiocie zwolnienia od opłaty przewi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z dnia 10 listopada 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 27, Sygnatura: III AUa 430/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także zakres wniesionego do niej odwołania wyznacza przedmiot sporu i jeżeli decyzja nie zawiera w sensie pozytywnym lub negatywnym stanowiska w przedmiocie dochodzonego roszczenia, to strona nie może domagać się w postępowaniu sądowym merytorycznego rozstrzygnięcia o wskazanym przez nią roszczeniu. Z UZASADNIENIA Wnioskodawczyni, w odwołaniu od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. z dnia 10 września 2003 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, [178], 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU