STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 106, Sygnatura: III CKN 1512/00
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczony nie może ponosić skutków działań ubezpieczyciela, które okazały się nietrafne, gdy chodzi o ustalenie wysokości należnego ubezpieczonemu odszkodowania. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Artura G., przeciwko P. w W. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 4 kwietnia 2003 r., na rozprawie, kasacji powoda, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2000 r., zmienia zaskarżony wyrok w pkt. 2 w ten sposób, że zasądza od pozwanego na rzecz powoda odsetki usta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 36, Sygnatura: II SA 2935/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. nr 72 z 2002 r., poz. 665) przewidują bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie udostępniania informacji bankowej, aniżeli przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 105 ustawy - Prawo bankowe, bank ma obowiązek udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie podmiotom wyraźnie wymienionym w tym artykule. Katalog ten jest bardziej rygorystyczny niż możliwości przetwarzania danych osob [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 11, Sygnatura: V SA 1368/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Upływ rocznego terminu przewidzianego w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 1996 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie pozbawia cudzoziemca prawa wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na posiadanie udziałów w spółce handlowej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości. Z UZASADNIENIA Firma “S. AG” złożyła w dniu 8 maja 1997 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, powołując się na art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 19 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 147, Sygnatura: II CKN 1417/00
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gdy istotne wady dzieła są nieusuwalne, bądź nie dadzą się usunąć w odpowiednim czasie, skuteczność odstąpienia od umowy o dzieło, nie jest uzależniona od wcześniejszego wyznaczenia terminu do usunięcia wad. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Hanny G. i Marka D., wspólników firmy handlowej „Świat Glazury” Spółki Cywilnej w S., przeciwko Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu „Uni-Ted” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S., o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilne [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 151, Sygnatura: IV CKN 366/01
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje składniki wymienione w art. 551 k.c., chyba że co innego wynika z przepisu szczególnego lub z woli stron (art. 552 k.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego S.A. w G., przeciwko Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu „Complex” Spółkce z o.o. w G., o wydanie ruchomości lub zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 18 marca 2003 r., na rozprawie, kasacji pozwanego, od wyroku Są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 52, Sygnatura: IV CKN 1901/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zagwarantowane w Konstytucji RP i Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności prawo do krytyki zachowania osób sprawujących funkcje publiczne czy urzędowe, nie może być wykonywane w taki sposób, aby naruszało dobra, imię lub cześć krytykowanego. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jacka R., przeciwko Jacko-wi D, o ochronę dóbr osobistych, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 28 marca 2003 r. na rozprawie, kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 maja [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 144, Sygnatura: V CKN 41/01
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie przez Centralną Rejestrację Rejestru Zastawów zaświadczenia zawierającego informacje zgodne z bazą danych centrali Rejestru, ale niezgodne ze stanem rzeczywistym, może być podstawą odpowiedzialności Skarbu Państwa na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Banku Współpracy Regionalnej Banku Secesyjnego Spółki Akcyjnej w K. obecnie Daimler Chrysler Services (debis) Bank Polska Spółki Akcyjnej w W., przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Sprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 marca 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 120, Sygnatura: I SA/Łd 1707/02
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzona w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r. (Dz.U. nr 175 z 2002 r., poz. 1435), która między innymi określała warunki do stosowania stawek celnych obniżonych dla towarów sprowadzonych z Estonii, do chwili jej ogłoszenia nie należała do źródeł powszechnie obowiązującego prawa (art. 87 ust. 1 i art. 91 ust. 1 Konstytucji). Wobec tego, że strony Umowy postanowiły jednak o jej prowizorycznym stosowaniu od dnia 1 stycz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 66, Sygnatura: III CZP 4/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczeniu przez sąd przepadku na rzecz Skarbu Państwa towaru przywiezionego z naruszeniem zakazu wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów (Dz.U. nr 158, poz. 1053, ze zm.), nie stoi na przeszkodzie nieobowiązywanie tego zakazu w chwili orzekania. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Dyrektora Urzędu Celnego w C., przy uczestnictwie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 86, Sygnatura: III CZP 4/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
UOrzeczeniu przez sąd przepadku na rzecz Skarbu Państwa towaru przywiezionego z naruszeniem zakazu wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów (Dz.U. nr 158, poz. 1053 ze zm.), nie stoi na przeszkodzie nieobowiązywanie tego zakazu w chwili orzekania. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Dyrektora Urzędu Celnego w C., przy uczestnictwie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, [178], 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU