STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 listopada 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 34, Sygnatura: I ACa 550/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie może budzić wątpliwości prawo kobiety do swobodnego kształtowania swojego życia osobistego, jak też uprawnienie do planowania rodziny nie wyłączając przeprowadzenia zabiegu aborcyjnego. Naruszenie powyższych uprawnień należy postrzegać w kategoriach systemu ochrony dóbr osobistych - naruszenia wolności - dobra osobistego, o którym stanowi art. 47 Konstytucji oraz art. 23 k.c. Również w kategoriach naruszenia dóbr osobistych należy rozpatrywać uniemożliwienie przeprowadzenie badań, któr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 4 listopada 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 247/04
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy przestępstwie zabójstwa z art. 148 § 1 k.k., popełnionym z zamiarem ewentualnym, motywy zachowania sprawcy mają charakter uzupełniający i jedynie wyjaśniają dlaczego podjął on określone działanie przeciwko drugiej osobie, mimo przewidywania możliwości śmierci tej osoby, jako następstwa ubocznego w realizacji innego zamierzonego celu. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu sprawy Marka D., oskarżonego z art. 148 § 1 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 listopada 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 560/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Firma jest dobrem intelektualnym niejednokrotnie o znacznej wartości majątkowej, któremu ustawodawca przyznaje ochronę. Ma ona charakter prawa podmiotowego bezwzględnego skutecznego erga omnes, przysługującego przedsiębiorcy. 2. Ochrona na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych jest najszersza, realizowana jest nie tylko w obrocie gospodarczym, ale i poza nim i może być skierowana przeciwko każdemu, kto dopuszcza się naruszenia interesu przedsiębiorcy związanego z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 listopada 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 560/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Firma jest dobrem intelektualnym niejednokrotnie o znacznej wartości majątkowej, któremu ustawodawca przyznaje ochronę. Ma ona charakter prawa podmiotowego bezwzględnego skutecznego erga omnes, przysługującego przedsiębiorcy. 2. Ochrona na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych jest najszersza, realizowana jest nie tylko w obrocie gospodarczym, ale i poza nim i może być skierowana przeciwko każdemu, kto dopuszcza się naruszenia interesu przedsiębiorcy związanego z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 listopada 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 358/04
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd rozpoznający sprawę z zakresu ubezpieczeń społecznych jest obowiązany do ustalenia, czy przedmiot roszczenia wskazuje na to, że w sprawie winna brać udział jeszcze inna osoba lub osoby korzystające ze statusu prawnego osób zainteresowanych w toczącym się postępowaniu. Z UZASADNIENIA Wnioskodawca R. P. odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. z dnia 28 sierpnia 2003 r., odmawiającej mu prawa do renty rodzinnej po ojcu zmarłym w dniu 16 maja 1990 r. Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 48, Sygnatura: II AKa 305/04
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Biorąc pod uwagę brzmienie przepisu art. 31 § 2 k.k., jak również przepisu art. 60 § 1 k.k., w myśl którego sąd może m.in. zastosować nadzwyczajne złagodzenie w wypadkach przewidzianych w ustawie, stwierdzić trzeba, iż w każdym wypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 31 § 2 k.k., sąd ma możliwość, bez konieczności ustalenia dodatkowej podstawy prawnej bądź okoliczności, orzec karę w wymiarze wskazanym w art. 60 § 6 k.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 28 p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 37, Sygnatura: I ACa 530/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Udanie się do lombardu ze świadomością konieczności przyjęcia zaproponowanych warunków świadczy o przymusowym położeniu w rozumieniu art. 388 k.c. 2. Przy ocenie wartości świadczeń spełnionych w wykonaniu umowy dotkniętej wyzyskiem nie należy kierować się uznaniem samych stron, lecz - jako ekwiwalentną (art. 497 § 2 k.c.) - brać pod uwagę obiektywną wartość świadczeń. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 19 października 2004 r., w Białymstoku, na ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 327/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Subsydiarność odpowiedzialności wspólników spółki komandytowej - art. 31 § 1 k.s.h. w związku z art. 103 k.s.h. - rzutuje nie na powinność świadczenia przez wspólników, ale na kolejność zaspokojenia wierzyciela z określonych mas majątkowych. 2. Występowanie przesłanki bezskuteczności egzekucji z majątku spółki komandytowej (art. 31 § 1 k.s.h. w związku z art. 103 k.s.h.) badane jest na etapie postępowania o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko wspólnikom [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 46, Sygnatura: I ACa 5/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezbywalnym prawem – w świetle prawa cywilnego – jest prawo (wierzytelność) podatnika do zwrotu różnicy podatku VAT. Zbywalność tego prawa byłaby sprzeczna z ustawą o VAT oraz Ordynacją podatkową. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 15 października 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Krystyny R. i Ryszarda R., przeciwko Skarbowi Państwa – Naczelnikowi Urzędu Skarbowego W.–W., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 47, Sygnatura: I ACa 502/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniesienie powództwa przez lekarza o zapłatę za dyżury lekarskie, przeciwko Samodzielnemu Publicznemu ZOZ jako pracodawcy, przerwało bieg przedawnienia roszczenia przeciwko Skarbowi Państwa, odpowiedzialnemu materialnie za zobowiązania powstałe przed przekształceniem jednostki budżetowej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 12 października 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Szpitala Powiatowego im [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, [179], 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU