STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 48, Sygnatura: I ACa 565/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie ze skargi pauliańskiej (art. 527 k.c.) nie jest dopuszczalna waloryzacja wysokości wierzytelności przysługującej na podstawie art. 358[1] § 3 k.c. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 26 października 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Teresy B.-Z., przeciwko Małgorzacie T.-S., o uznanie umowy za bezskuteczną, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2004 r., sygn. akt I C 574/01, oddala apela [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: II AKzw 709/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczności popełnienia przestępstwa - o których mowa w art. 77 § 1 k.k. - o tyle mają znaczenie dla negatywnej prognozy, a w konsekwencji i dla negatywnej decyzji w przedmiocie warunkowego zwolnienia, o ile wskazują na takie cechy skazanego, które mogą być przyczyną popełnienia przez niego kolejnego przestępstwa. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 21 października 2004 r., sprawy Józefa Ch., na skutek zażalenia skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego we W. z dnia 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 42, Sygnatura: I ACa 694/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin 10-letni (art. 118 k.c. i art. 442 § 1 k.c.) jest najdłuższym ogólnym ustawowym terminem. By zarzut przedawnienia nie został uwzględniony, musi zostać w szczególności wykazane, iż bezczynność wierzyciela w dochodzeniu roszczenia była usprawiedliwiona wyjątkowymi okolicznościami. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 21 października 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Ireny W., przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Finansów, o zapłatę, na sk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 69, Sygnatura: II AKa 108/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 434 § 1 zdanie drugie k.p.k., jeśli apelacja pochodzi od podmiotu kwalifikowanego, to Sąd może orzec na niekorzyść oskarżonego tylko w razie stwierdzenia uchybień podniesionych w środku odwoławczym lub podlegających uwzględnieniu z urzędu. Pojęcie naruszenia obowiązku służbowego jest szersze niż pojęcie naruszenia prawa. Podczas gdy przez określenie “czynność stanowiąca naruszenie przepisu prawa”, którego używa art. 239 § 3 d.k.k., należy rozumieć tylko takie zachowan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 61, Sygnatura: II AKz 528/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 7 Przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego sprawia, że wniesienie aktu oskarżenia przed dniem 1 września 1998 r. petryfikuje właściwość rzeczową sądu i w związku z tym przekazanie sprawy sądowi właściwemu według reguł ogólnych Kodeksu postępowania karnego nie jest dopuszczalne, także w razie zawieszenia postępowania czy odroczenia rozprawy. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy uznał się niewłaściwym rzeczowo, przy czym dokonał tego z narusz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: II AKzw 685/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść art. 77 § 1 k.k. nie pozostawia wątpliwości, że pozytywna prognoza społeczno-kryminologiczna jest jedyną przesłanką warunkowego zwolnienia, która to prognoza ma być konstruowana w oparciu o podstawy wymienione w tym przepisie. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 13 października 2004 r., sprawy skazanego Krzysztofa P., na skutek jego zażalenia, na postanowienie Sądu Okręgowego w W. z dnia 12 lipca 2004 r., zmienił zaskarżone postanowienie i warunkowo zwolnił skazane [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 32, Sygnatura: II AKzw 837/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak możliwości kontynuowania nauki może być uznany za "ciężki skutek" w myśl art. 151 § 1 k.k.w., tylko wówczas, gdy natychmiastowe wykonanie kary powoduje przerwanie edukacji, której koniec lub wyodrębniony jej fragment (klasa, semestr) jest nieodległy. Inaczej natomiast należy ocenić sytuację, w której skazany podejmuje dalszą naukę w trakcie toczącego się postępowania karnego, a termin zakończenia nauki znacznie przekracza okres, na jaki - stosownie do art. 151 § 3 k.k.w. - możliwe jest o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 1155/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Akwizytor reprezentujący Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" jest obowiązany do zachowania należytej staranności w przedstawianiu swojej oferty tak, by była ona zrozumiana i czytelna dla osoby zamierzającej zawrzeć umowę członkostwa z Funduszem i by wiedziała ona o skutkach prawnych wynikających zawarcia tej umowy. Z UZASADNIENIA W. C. wnosiła o stwierdzenie nieważności umowy członkostwa w Otwartym Funduszu Emerytalnym PZU "Złota Jesień" zawartej dnia 29 września 1999 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 października 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 243/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd odwoławczy nie powinien orzekać reformatoryjnie jeśli wynikałoby to z odmiennych ustaleń faktycznych, spowodowanych inną oceną niektórych, albo wszystkich, istotnych dla rozstrzygnięcia dowodów; takie rozstrzygnięcie pozbawiłoby strony zaskarżenia orzeczenia w drodze zwyczajnego środka odwoławczego. Jednakże w sytuacjach, gdy dokonana ocena dowodów jest wadliwa w sposób rażący, nie uwzględnia jednoznacznej wymowy innych dowodów, bądź też jest nielogiczna i sprzeczna z życiowym doświadczen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 46, Sygnatura: II AKz 491/04
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie może uchylać się od podejmowania decyzji rozstrzygających o przedmiocie procesu. Niezależnie od stopnia zawiłości sprawy, powinnością sądu jest przeprowadzenie dowodów wnioskowanych przez strony i ich ocena, w razie potrzeby przy wykorzystaniu (w zakresie wymagającym wiedzy specjalnej) opinii biegłych, zaś stopień skomplikowania dowodowego sprawy, złożoność okoliczności faktycznych, trudności w zakresie analizy, zrozumienia i oceny metod i sposobów przestępczego działania, nie uprawni [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, [180], 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU