STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: V KK 15/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540, ze zm.) rozstrzygającej, iż konkretna gra jest grą na automacie w rozumieniu art. 2 ust. 3–5 tej ustawy, nie stanowi przeszkody do dokonania takiego ustalenia w postępowaniu karnym skarbowym, jako warunkującego wypełnienie przedmiotowego znamienia przestępstwa z art. 107 § 1 k.k.s. Sąd Najwyższy, przy udziale proku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: III CZP 43/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa o wykonanie umowy o roboty budowlane, zawartej w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej, kultury i rekreacji, jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 236). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa K. M., przeciwko Miastu i Gminie S., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 24 lipca 2013 r., zaga [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: III CZP 45/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prokurent może udzielić pełnomocnictwa procesowego – także dalszego – osobom wymienionym w art. 87 § 2 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku M. L. i K. L., przy uczestnictwie Banku G. SA w W., o wpis hipoteki, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 24 lipca 2013 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w T. postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2013 r., „Czy prokurent w związku z umocowaniem zawartym w art. 109[1] § 1 k.c., jest [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: III CZP 30/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej pierwotnemu nabywcy lokalu mieszkalnego, po jej waloryzacji, obciąża – na podstawie art. 68 ust. 2b w związku z ust. 2 i ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603, ze zm.) w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 173, poz. 1218) &# [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 55, Sygnatura: I KZP 21/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykluczone jest, aby przepis Kodeksu karnego skarbowego mógł wyprzeć na zasadzie specjalności lub konsumpcji przepis Kodeksu karnego (lub odwrotnie). Sąd Najwyższy, w sprawie A. P., S. P., M. S., J. T., D. D., oskarżonych z art. 258 § 1 k.k.; art. 286 § 1 k.k. i in., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2013 r., przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. przez Sąd Apelacyjny w K., postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2012 r., zagadnienia prawnego wymagającego zasad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 12, pozycja: 63, Sygnatura: I KZP 24/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Występek określony w art. 231 § 1 k.k. należy do kategorii przestępstw z konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo, a więc materialnych, znamiennych skutkiem, którym jest wystąpienie niebezpieczeństwa powstania szkody w interesie publicznym lub prywatnym. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2013 r., przedstawionego na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. nr 14, poz. 147, ze zm [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 54, Sygnatura: I KZP 10/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo określone w art. 90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, ze zm.), w części odsyłającej do unormowań art. 48, art. 49b i art. 50 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, jest przestępstwem formalnym; odpowiedzialność na jego podstawie ponosi także ten, kto wykonuje (wykonał) roboty budowlane bez ostatecznej decyzji pozwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu oraz także te [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: V KK 100/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samochód Ford Escort, w którego nadwozie, po uprzednim wycięciu jego fragmentu, wspawano tabliczkę znamionową wraz z numerem identyfikacyjnym VIN, pochodzącym od innego pojazdu, nie może być traktowany jako przedmiot służący do popełnienia przestępstwa w rozumieniu art. 44 § 2 k.k. Wskazany samochód nie był bowiem przedmiotem, którego „zastosowanie” warunkowało popełnienie przestępstwa. Pozostawał jedynie przedmiotem, którego „istnienie” umożliwiało dokonanie przez skazan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 12, pozycja: 75, Sygnatura: I KZP 6/12
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 76 § 1 k.k.s. wymaga, aby poprzez wprowadzenie w błąd właściwego organu, w sposób wskazany w tym przepisie, doszło do narażenia „na nienależny zwrot” należności podatkowej bądź jej nadpłaty. Sąd Najwyższy, w sprawie Renaty M., Franciszka M., Bolesława M. i Jerzego T., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2012 r., przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. przez Sąd Okręgowy w B., postanowieniem z dnia 29 marca 2012 r., sygn. akt VII Ka 87 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 8, pozycja: 36, Sygnatura: I KZP 3/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli przepis przyjęty w ramach kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy, zastosowanego na podstawie art. 7 § 1 k.k.s., nie zawiera znamion pozwalających, po ich wypełnieniu, na złożenie korekty deklaracji podatkowej, to wykluczone jest zaniechanie ukarania sprawcy na podstawie art. 16a k.k.s. za tak zakwalifikowane przestępstwo, mimo że wypełniło ono również znamiona czynu objętego tym przepisem. Sąd Najwyższy, w sprawie Piotra M., oskarżonego o dokonanie przestępstwa wyczerpującego znamiona [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, [19], 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU