STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

yrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 lipca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 12, pozycja: 115, Sygnatura: III SA/Po 189/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ukaranie mandatem za wykroczenia określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.) nie wykluczało możliwości wszczęcia postępowania wobec strony i ukarania za naruszenia określone w załączniku nr 3 do tej ustawy. Dnia 7 lipca 2016 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 7 lipca 2016 r., przy udziale (...), sprawy ze skargi R. B., na decyzję Głównego Inspektora Transpo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 czerwca 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 4, pozycja: 32, Sygnatura: II SA/Lu 276/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Celem przepisu art. 44 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r., poz. 224) jest wyeliminowanie zagrożenia dla życia i zdrowia, jakie wywołują „dopalacze” czyli środki zastępcze w rozumieniu art. 4 pkt 27 u.p.n. Państwowy inspektor sanitarny zobowiązany jest – w razie stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że stanowią one środki zastępcze lub nowe substancje psychoakty [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 77, Sygnatura: II SA/Gl 260/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca zasadniczo zakazał wprowadzania zamian konstrukcyjnych pojazdów, a wyjątek od tej zasady powinien być rozumiany w sposób ścisły. Tym samym będzie on zachodził jedynie wtedy, gdy zmian w pojeździe dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie. Niewystarczające jest to, że skarżący posiada wykształcenie jako technik samochodowy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 2 czerwca 2016 r., sprawy ze skargi J. P., na dec [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 maja 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 75, Sygnatura: IV SA/Wr 724/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie można zgodzić się z twierdzeniem strony skarżącej, że na gruncie postanowień art. 52a ust. 1–3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 124, z późn. zm.) pojęcie „wprowadzania do obrotu” środków zastępczych, o którym mowa w art. 4 pkt 34 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 124, z późn. zm.) oznacza udostępnianie ich odpłatnie lub nieodpłatnie tylko osobom trzecim, które n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 maja 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 9, pozycja: 88, Sygnatura: I SA/Go 67/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie istnieje prawny nakaz, aby w toku postępowania podatkowego koniecznym było powtórzenie przesłuchania świadka, który zeznawał w innych postępowaniach, a korzystanie przez organy z tak uzyskanych zeznań samo w sobie nie narusza zasady czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym, ani też nie narusza jakichkolwiek innych przepisów Ordynacji podatkowej. W przypadku dowodów uzyskanych bez udziału strony (przez włączenie do akt sprawy protokołów przesłuchań z innych postępowań), zasada czynne [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 7, pozycja: 68, Sygnatura: II SA/Go 1067/15
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność przewoźnika może być konsekwencją załadowania niewłaściwego towaru przez nadawcę, ale nie jest to okoliczność, która może powodować wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika z uwagi na to, że naruszenie nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których przewoźnik nie mógł przewidzieć. Realizując przewóz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca obowiązany jest znać i przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w tej dziedzinie i powinien być świadomy konsekwe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 9, pozycja: 86, Sygnatura: I SA/Lu 1083/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jak długo podatnik nie dokona czynności ściśle wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930), tak długo właściwy organ podatkowy ma obowiązek corocznie wydawać decyzje w kwestii uprawnień podatnika do rozliczania podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a ich treść będzie uzależniona od tego, czy podatnik spełnia ustawowe wymogi do stosowania omawianej formy rozliczenia podatkowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 9, pozycja: 87, Sygnatura: II SAB/Po 13/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Skoro przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2058) nie nakładają na organ obowiązku wzywania wnioskodawcy do precyzowania żądania z uwagi na jego nieczytelność, to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek takiego formułowania żądania, aby nie budziło ono większych wątpliwości interpretacyjnych i pozwoliło ustalić podmiotowi zobowiązanemu co jest jego przedmiotem. Zaznaczyć należy, iż nierozpoznanie wniosku przez podmiot zobowiązany [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 26 lutego 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 7, pozycja: 69, Sygnatura: I SA/Lu 889/15
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli gospodarstwo rolne prowadzi w całości jeden ze współwłaścicieli, to zgodnie z treścią art. 6c ust. 2 ustawy o podatku rolnym w związku z art. 92 § 2 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy nie jest uprawniony do adresowania nakazu płatniczego odrębnie do każdego ze współwłaścicieli tego gospodarstwa. 2. Wydanie nakazu płatniczego w sposób wprost sprzeczny z przepisami prawa należy postrzegać jako kwalifikowane (rażące) naruszenie prawa, uzasadniające wyeliminowanie takiego rozstrzygni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 lutego 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 74, Sygnatura: II SA/Gl 1138/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można było nakazać właścicielom nieruchomości usuwania bądź ograniczania śliskości na terenie nieruchomości, dodatkowo zobowiązując ich do usunięcia środków użytych w celu ograniczenia śliskości i wskazując termin wykonania tego obowiązku jako niezwłoczny. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 12 lutego 2016 r., sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w T. G., na uchwałę Rady Gminy T. z dnia 4 listopada 2013 r., nr XXXVIII/348/2013, w przedmioci [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, [19], 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU