STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 30, Sygnatura: III APa 67/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracodawca nie ma obowiązku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę za porozumieniem stron "niezwłocznie" np. w dniu następnym po złożeniu takiego wniosku, a odmowa rozwiązania umowy o pracę w terminie wskazanym przez pracownika, nie stanowi czynu niedozwolonego w rozumieniu art. 415 k.c. Z UZASADNIENIA Powódka J. Sz. wnosiła o zasądzenie: odszkodowania w kwocie 70 000 zł tytułem utraconego wynagrodzenia, zadośćuczynienia w kwocie 30 000 zł za "straty moralne", kwoty 3 000 zł tytułem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 50, Sygnatura: I CK 71/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Umowa o budowę bez dostarczenia projektu przez inwestora jest zwykłą umową o dzieło i nie mają do niej zastosowania przepisy o umowie o roboty budowlane. 2. Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, z określeniem we wniosku wierzytelności będącej przedmiotem roszczenia, przerywa bieg przedawnienia. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa W. Przedsiębiorstwa Budowlanego "B." Spółki z o.o. w W. przeciwko "M." Joint Venture Spółce z o.o. w W., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 49, Sygnatura: II AKa 278/04
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd orzekający, w wykonaniu ustawowej powinności dokonania samodzielnej oceny prawnej czynu zarzucanego i przyjęcia jego właściwej kwalifikacji prawnej, może w wyroku skazującym wyodrębnić jako osobne czyny i włączyć je do ciągu przestępstw (zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 91 § 1 k.k.), te tylko zachowania objęte w konkluzji aktu oskarżenia opisem czynu ciągłego, co do których nie zachodzą żadne wątpliwości nie tylko co do sprawstwa i winy oskarżonego, ale również co do jednoznacznej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 50, Sygnatura: II AKa 293/04
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Weksle własne spełniają funkcję płatniczą i "in concreto" mogą zostać uznane za "inny środek płatniczy" w rozumieniu przepisu art. 310 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 5 października 2004 r., sprawy Katarzyny D., oskarżonej z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez oskarżoną, od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 24 czerwca 2004 r., sygn. akt III K 80/04, zmienił zaskarżony wyrok w ten sposó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 35, Sygnatura: II AKa 275/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Usprawiedliwianie zabójstwa potrzebą wyeliminowania ze społeczeństwa ludzi należących w ocenie sprawcy do "drugiej kategorii", wyraża motywację zasługującą na szczególne potępienie i kwalifikacja prawna takiego zabójstwa z art. 148 § 2 pkt 3 k.k. jest jedynie trafna. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 29 września 2004 r., sprawy Piotra B. i Jana W., oskarżonych z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 2 pkt 3 k.k. i art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 65, Sygnatura: II AKa 344/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada spójności systemu prawa i racjonalności ustawodawcy nakazuje interpretować wszystkie zawarte w art. 245 k.k. podmioty (w tym i świadka) w taki sam sposób, a więc definiować je w sposób stricte procesowy, wynikający z ich zakresu znaczeniowego określonego w ustawie procesowej, bądź z niej wynikającego. Zatem świadkiem w rozumieniu tego przepisu będzie ta osoba, której atrybut bycia świadkiem przypisany został decyzją organu procesowego (np. decyzja o dopuszczeniu dowodu z zeznań określo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 22, Sygnatura: III APa 57/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zadaniem spółdzielni inwalidów jest prowadzenie działalności gospodarczej w interesie swoich członków, ale w taki sposób, by wykonana przez nich praca umożliwiła rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Zlecenie członkowi spółdzielni wykonania pracy, której z uwagi na stan zdrowia i przeciwwskazania lekarskie nie może on wykonać, nie może stanowić podstawy do wykluczenia z członkostwa w spółdzielni, w przypadku odmowy wykonania takiej pracy. Z UZASADNIENIA Powód D. S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 1326/03
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wnioskodawca może udowodnić wszelkimi dostępnymi środkami dowodowymi fakt i czasokres wykonania pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, po ukończeniu przez niego 16. roku życia, a do sądu orzekającego należy ocena, czy okres tej pracy może być uwzględniony i potraktowany jako okres o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.). Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w W., wyrokiem z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 1326/03
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2004 r., sygn. III AUa 1326/03[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Wnioskodawca może udowodnić wszelkimi dostępnymi środkami dowodowymi fakt i czasokres wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, po ukończeniu przez niego 16. roku życia, a do sądu orzekającego należy ocena, czy okres tej pracy może być uwzględniony i potraktowany jako okres o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ust [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 69, Sygnatura: II AKa 305/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 85 k.k. wyraźnie stanowi, iż w przypadku, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Użyte sformułowanie "orzeka" jednoznacznie wskazuje na to, iż w wypadku spełnienia przesłanek do orzeczenia kary łącznej sąd jest zobowiązany do jej orzeczenia. Z UZASADNIENIA (...) Dariusz R. złoż [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, [181], 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU