STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 53, Sygnatura: II AKo 223/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojawienie się nowej opinii w sprawie, sprzecznej z opinią, na której swe rozstrzygnięcie oparł sąd orzekający merytorycznie, nie może przesądzać o zasadności wniosku o wznowienie postępowania, chyba że sama wskazuje na nowe fakty lub dowody nieznane przedtem sądowi, opiera się na faktach lub okolicznościach nieznanych poprzednim biegłym lub też bazuje na nowych, nieznanych poprzednim biegłym metodach badawczych. Z UZASADNIENIA Wojciech M. skazany został prawomocnym wyrokiem Sądu Rejo [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 445/02
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie zwalnia od obowiązku opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne, jeśli w tym okresie podmiot gospodarczy zatrudniający pracowników nie rozwiązał z nim umów o pracę i osiągał dochody nie związane z prowadzoną działalnością. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 24 marca 2000 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązał M. F. i D. F. do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej za okr [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 63, Sygnatura: II AKz 671/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach o przestępstwa, które przed dniem 1 września 1998 r. należały do właściwości sądu wojewódzkiego, obecnie okręgowego i co do których przed tą datą został wniesiony do tego sądu akt oskarżenia, a które aktualnie według ustawy nowelizującej z dniem 1 lipca 2003 r. – Kodeks postępowania karnego należą do właściwości rzeczowej sądu rejonowego, ten właśnie sąd jest właściwy do ich rozpoznania, bowiem nie nastąpiła tu petryfikacja właściwości sądu okręgowego na podstawie art. 7 k.p.k., [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 41, Sygnatura: VI ACa 27/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Prawo do nienaruszalności wykonania jak i inne prawa osobiste artysty wykonawcy, chroni więź artysty z wykonaniem. Tak rozumiana funkcja prawa do integralności wykonania rozstrzyga o tym, że oceny naruszenia tego prawa są zależne od ustalenia ingerencji w więź artysty z wykonaniem. Zatem jedynie usunięcie lub naruszenie więzi między wykonaniem a cechami indywidualizującymi artystę wykonawcę w tym konkretnym wykonaniu można kwalifikować jako nieuprawnione wkroczenie w prawo do nienaruszalno [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 56, Sygnatura: II AKa 236/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odrzucenie wiarygodności wyjaśnień oskarżonego chronionego zasadami domniemania niewinności i in dubio pro reo, samo w sobie nie może rodzić dla niego niekorzystnych skutków; w szczególności pozbawienie waloru wiarygodności jego alibi nie może być traktowane jako jedna z obciążających go poszlak. Z UZASADNIENIA Jak to już wielokrotnie w sprawie mniejszej zostało powiedziane, zarówno jej poszlakowy charakter w odniesieniu do oskarżonych A. S., M. T. i A. Sz. jak i wynikające z t [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2004 r..

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: II AKo 160/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba, która miałaby prawo do zaskarżenia orzeczenia o dowodach rzeczowych, wydanego w trybie art. 420 § 1 k.p.k., a nie występowała w procesie w charakterze strony, nie jest uprawniona do złożenia wniosku o wznowienie tego postępowania na podstawie art. 542 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa B., skazanego za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k., wniosku wniesionego przez pełnomocnika Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 426/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 106b Prawa bankowego wymaga wskazania we wniosku o uchylenie tajemnicy bankowej konkretnej osoby, której informacja objęta tajemnicą ma dotyczyć. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy odmówił udzielenia zgody na udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową przez bank wskazany we wniosku. Uznał bowiem, że wniosek nie odpowiada wymogom normy art. 106 b ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1979 r. - Prawo bankowe (Dz.U. nr 140 z 1997 r., poz. 939 z p [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 35, Sygnatura: VI ACa 286/03
Data wprowadzenia do systemu: 27-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oznaczenie poręczyciela, jako część składowa weksla, podlega wykładni. Uznanie, że użycie pieczątki jednostki organizacyjnej zamiast pieczątki osoby prawnej - zniweczyło skutki poręczenia dokonanego przez właściwy organ przedsiębiorstwa i to, pomimo że oznaczenie to zawiera nazwę przedsiębiorstwa, byłoby przejawem zbyt daleko posuniętego formalizmu. Odchylenia od nazwy, które nie wywołują wątpliwości co do osoby składającej oświadczenie, są nieszkodliwe. Wystarczy, jeżeli określenia w ogólnoś [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 39, Sygnatura: I ACa 1564/03
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Avalista nie może skutecznie bronić się zarzutami przysługującymi dłużnikowi, za którego poręczył. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa BEL LEASING Spółki z o.o. z siedzibą w W., przeciwko Teresie S. i Maciejowi S., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanych, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 maja 2003, sygn. akt I C 294/02, oddala apelację i zasądza solidarnie od pozwanych: Teresy S. i Macieja S. na rzecz pow [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: II AKz 391/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 607b k.p.k., dodany do Kodeksu postępowania karnego nowelizacją z dnia 18 marca 2004 r., reguluje zasady wydania europejskiego nakazu aresztowania w stadium postępowania przygotowawczego i sądowego - w pkt. 1, zaś w stadium wykonania prawomocnego orzeczenia "w celu wykonania kary pozbawienia wolności... albo innego środka..." - w pkt. 2. Z UZASADNIENIA Prokuratura Okręgowa w W. zwróciła się do Sądu z wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Jarosława Z., pode [...]
[pełny tekst]



strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, [182], 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468




POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU