STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 104, Sygnatura: III CZP 1/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm.) jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 231 § 2 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Stefanii S. i Beaty S., przeciwko Zakładowi Energetycznemu SA w R., Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu SA w W. - Regionalnemu Oddziałowi Przesyłu w T. i Skarbowi Państwa - Staroście S., o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, po rozstrzygnięciu w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 106, Sygnatura: III CZP 15/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zbycie przez przedsiębiorstwo państwowe udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością bez zawiadomienia o zamiarze dokonania transakcji organu założycielskiego, stwarza stan bezskuteczności zawieszonej tej czynności prawnej (art. 63 § 1 k.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego "Dom-Servis" w S., przeciwko Bolesławowi S., Władysławowi M., Janowi M. i Marcinowi C. o ustalenie, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 100, Sygnatura: I KZP 9/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do dnia 28 lutego 2001 r., tzn. do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 11 z 2001 r., poz. 82), która znowelizowała przepisy art. 107 i art. 108 k.k.s., przepis art. 108/1 k.k.s., w zakresie urządzania lub prowadzenia bez wymaganego zezwolenia albo wbrew jego warunkom gry w automatach losowych, stanowił lex specialis wobec art. 107/1 k.k.s.. Sąd Najwyższy, przy udziale Zastępcy Prokuratora Generalnego w sprawie W.F.V. i H.W.S., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 49, Sygnatura: K 33/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 212 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543, nr 129 z 2001 r., poz. 1447 i nr 154, poz. 1800 oraz nr 25 z 2002 r., poz. 253, nr 74, poz. 676, nr 113, poz. 984, nr 126, poz. 1070 i nr 130, poz. 1112) w zakresie, w jakim wyłącza możliwość zaliczania wartości mienia pozostawionego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. na poczet ceny sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa, jest niezgodny z zasad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 81, Sygnatura: IV CKN 1616/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Negocjowanie cen w ramach taryfy, o jakiej mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z 1997 r. – Prawo energetyczne, jest możliwe. Strony mogą umówić się o stawki opłat w wysokości niższej niż określone w taryfie. Określenie ustawowe, w myśl którego taryfa jest obowiązująca dla odbiorcy energii oznacza tyle tylko, że ustalone w niej ceny mieszczą się w pojęciu cen regulowanych, przy czym są to ceny maksymalne w rozumieniu art. 538 k.c., a nie sztywne, o jakich mowa w art. 537 k.c. Taką ocenę uzasadni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 59, Sygnatura: III RN 231/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.) stanowiący, że podatkowi temu podlegają także usługi, które świadczone są "na potrzeby osobiste podatnika", dotyczy wyłącznie sytuacji, w których usługi takie są świadczone odpłatnie i z tej przyczyny powinny być one rozliczane w ramach prowadzonej przez podatnika tego podatku działalności gospodarczej (art. 2 ust. 1 tej ustawy). Natomiast okoliczność, że os [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 112, Sygnatura: I CKN 92/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opinią biegłego jest tylko opinia złożona przez osobę wyznaczoną przez sąd. Uznanie opinii biegłego, choćby był nim stały biegły sądowy, będącej dokumentem prywatnym, narusza art. 233 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z odwołania Polskiej Telewizji Kablowej "Operator" Sp. z o.o. w K., obecnie UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. w W., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 12 kwietnia 2002 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 57, Sygnatura: P 6/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I 1. Artykuł 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 71 z 2000 r., poz. 838, nr 86, poz. 958, nr 125 z 2001 r., poz. 1371 oraz nr 25 z 2002 r., poz. 253 i nr 41, poz. 365) w zakresie, w którym przepis ten upoważnia Radę Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz organu właściwego do ustalania tych opłat, jest niezgodny z art. 217 Konstytucji Rzeczypospoli [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 88, Sygnatura: IV CKN 1587/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Testament podlega wykładni gdy jego postanowienia są niejasne i ich treść budzi wątpliwości. Wykładnia testamentu nie może prowadzić do jego uzupełnienia o postanowienia, których on nie zawiera. 2. Dopuszczenie przez sąd drugiej instancji dowodu z urzędu na okoliczność nie będącą przedmiotem dowodzenia w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji powoduje, że w rozumieniu art. 381 k.p.c. potrzeba powołania się na nowe dowody na tę okoliczność "wynikła później". Sąd Najwyższy, w sprawie z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Wojewódzkiego w Łodzi Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 135, Sygnatura: I SA/Łd 312/01
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydatki na ulepszenie środka trwałego powiększają jego wartość początkową, a tym samym nie są uważane za koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. "c" ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. nr 106 z 1993 r., poz. 482 ze zm.), jeżeli zostały spełnione kumulatywnie dwie przesłanki: 1) ulepszenie polegało na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, 2) ulepszenie spowodowało mierzalny wzrost wartości użytkowej środka [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, [182], 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU