STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 220/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 280 k.k. jest normatywnie powiązany, jako kwalifikowana postać, z każdą formą kradzieży, a zatem odnosi się do wszystkich typów przestępstwa kradzieży opisanych w art. 278 k.k. To prowadzi do oczywistego wniosku, że znamiona rabunku wyczerpuje tak czyn polegający na zaborze w celu przywłaszczenia rzeczy, przy użyciu przemocy wobec osoby lub groźby natychmiastowego jej użycia albo doprowadzeniu człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, jak i dokonany w taki sam sposób z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 1615/03
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli podczas naprawy gwarancyjnej komputera doszło do utraty danych i stało się tak wbrew zastrzeżeniu właściciela, to koszty związane z odzyskaniem danych ponosi naprawiający. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: II AKz 543/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 105 ust. 1 pkt 2 lit "b" (zdanie pierwsze) pozwala na udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową prokuratorowi tylko w stosunku do osoby, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut - w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego - (art. 71 § 1 k.p.k.), czyli na etapie postępowania przeciwko osobie. Prokurator żądając ujawnienia danych objętych tajemnicą bankową powinie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 33, Sygnatura: I ACa 376/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie której kasa chorych zobowiązała się do zapłaty za świadczenie wykonane przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ponad limit kwotowy i rzeczowy, według systemu degresywnego, nie narusza zasad przewidzianych art. 3531 k.c. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Samodzielnego Publiczn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 14 sierpnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 44, Sygnatura: II AKa 75/02
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie art. 571 § 1 k.p.k. stwierdza, że „sąd w razie potrzeby zwraca się do zakładów karnych, w których skazany przebywał, o nadesłanie opinii o zachowaniu się skazanego w okresie odbywania kary, jak również informacji o warunkach rodzinnych, majątkowych i co do stanu zdrowia skazanego oraz danych o odbyciu kary z poszczególnych wyroków”, to jednak zwrotu „w razie potrzeby” nie należy rozumieć jako sytuacji wyjątkowej, która będzie zachodzić jedynie w sporadycznych wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz 518/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie postanowienia, w czasie przerwy w rozprawie, w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania przez skład trzech sędziów zawodowych, w sytuacji gdy sprawa rozpoznawana jest w składzie sędziego i dwóch ławników oznacza, iż postanowienie wydane zostało przez sąd "nienależycie obsadzony" co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą określoną w art. 439 pkt 2 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Tomaszowi Ł., oskarżonemu o przestępstwo z art. 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 83, Sygnatura: II AKz 237/04
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sądem rzeczowo właściwym do rozpoznania zażalenia oskarżycieli na pierwsze postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa w sprawie samobójczej śmierci ich syna, tj. o czyn z art. 151 k.k., był Sąd Okręgowy w O. (art. 329 § 1 k.p.k.), zaś zażalenie to rozpoznał i uwzględnił, uchylając zaskarżone orzeczenie prokuratora, Sąd Rejonowy w K. Z całą pewnością zatem postanowienie Sądu Rejonowego, o którym mowa, jako dotknięte bezwzględnym powodem odwoławczym z art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k., jest z tego pow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 32, Sygnatura: III AUa 547/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zlecenie osobie trzeciej zapłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie usprawiedliwia spowodowanego przez tę osobę opóźnienia, tym bardziej, że opłacanie składek obciąża ubezpieczonego i nie może powoływać się na błąd w działaniu swojego biura rachunkowego, które tylko wylicza należną wysokość składki. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2004 r., sprawy z odwołania Adama S., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Cz., o ustalenie, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 702/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Likwidacja płatnika składek i brak jego następcy prawnego nie pozbawia ubezpieczonego prawa do żądania zwrotu nadpłaconej przez niego składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Z UZASADNIENIA W dniu 18 lipca 2002 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. wydał decyzję odmawiającą K. Cz. zwrotu nadpłaty składek z tytułu przekroczenia w 2001 r. rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w firmie RSW Prasa-Książka-Ruch w likwidacji za okres luty 2001 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 28, Sygnatura: III AUa 1422/03
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja o wymierzeniu płatnikowi składek dodatkowej opłaty zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.) - jest decyzją fakultatywną, co oznacza, że w przypadku istnienia zaległości Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odstąpić od wymierzenia takiej opłaty, mając ma uwadze całokształt okoliczności sprawy i zachowanie podatnika, które spowodowało nieopłacenie składek lub ich opłacenie w zaniżonej wysokości. Z [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, [183], 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU