STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 99, Sygnatura: K 26/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 207 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543, z 2001 r. nr 129, poz. 1447 i nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 25, poz. 253) w zakresie, w jakim odnosi się do własności gmin, jest zgodny z art. 2 i art. 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto, TK postanawia: umorzyć postępowanie w zakresie dotyczącym badania zgodności art. 207 ust. 1a i ust. 2 ustawy powołanej w sentencji orzeczenia z art. 2 i z art. 165 u [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 64, Sygnatura: P 13/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 27a ust. 17 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14. z 2000 r., poz. 176 ze zm.), dodany przez ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 137, poz. 638 ze zm.), w brzmieniu zmienionym przez ustawę z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 74, poz. 471), [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 63, Sygnatura: IV KKN 559/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo z art. 94 § 1 ustawy karnej skarbowej (obecnie opisane w art. 56 § 1 Kodeksu karnego skarbowego) stanowiło oszustwo w postępowaniu podatkowym, polegające m.in. na podaniu w tym postępowaniu niezgodnych z rzeczywistością danych, mogących mieć wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego. Do istoty tak opisanego działania należy umyślne wprowadzenie w błąd organu podatkowego co do rzeczywistego stanu rzeczy, istotnego z punktu widzenia prawidłowego ustalenia wysokości należnego Skarbow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 90, Sygnatura: II CKN 1046/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wolą pozwanego Zakładu Ubezpieczeń byłoby, aby określenie "kradzież" rozumieć wyłącznie tak jak przewidują to przepisy Kodeksu karnego, to powinien to wyraźnie zastrzec w treści o.w.u. AC. Tylko wtedy mógłby się skutecznie powoływać na brak swojej odpowiedzialności za szkody spowodowane przywłaszczeniem samochodu przez komisanta, któremu ubezpieczony powierzył samochód. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Aleksandry B. i Jana B., przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń - Spółce Ak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 91, Sygnatura: I CKN 1215/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Między decyzją administracyjną odmawiającą przyznania dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości zabudowanej prawa własności czasowej (później wieczystego użytkowania) do gruntu wydanej na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. nr 50, poz. 279 ze zm.), a sprzedażą przez Skarb Państwa najemcom zajmowanych przez nich w budynku lokali, zachodzi związek przyczynowy w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. 2. Ustalenie wyso [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 94, Sygnatura: I CKN 1309/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 769 § 3 k.p.c., rozpoczyna się dopiero z dniem, w którym poszkodowany dowiedział się nie tylko o sprzecznej z prawem czynności lub zaniedbaniu komornika lecz także o wynikłej z tych zdarzeń szkodzie. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Anny K., przeciwko Tadeuszowi R. i Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Prezesa Sądu Okręgowego w P., o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 27 listopada 2002 r., na rozprawie, kasacji powódki, od w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 93, Sygnatura: II CKN 1028/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynajmujący nie ma obowiązku zawierać umowę auto casco ubezpieczenia samochodu (art. 662 § 1 k.c.) będącego przedmiotem najmu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Beaty A., przeciwko Angelice B., o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 20 listopada 2002 r. na rozprawie, kasacji pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2000 r., sygn. akt I ACa 821/99, oddala kasację i zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 1.000 zł tytułem kosztów postępowania kasacyjneg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 114, Sygnatura: K 41/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuły 1 - 17 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i ustawy - Kodeks karny skarbowy są niezgodne z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Artykuł 18 ustawy wymienionej w pkt. 1 jest niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 47 w związku z art. 31 ust. 3, art. 51 ust. 2 i art. 64 ust. 1 Konstytucji. 3. Artykuły 1 - 18 ustawy wymienionej w pkt. 1 są nierozerwalnie związan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 73, Sygnatura: VI CKN 1474/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt przyjęcia dzieła nie oznacza, że dzieło nie ma wad, tym bardziej, że strony w protokole odbioru wyraźnie stwierdziły, że dzieło nie osiągnęło zakładanych w umowie parametrów. W takiej sytuacji od charakteru wad i woli zamawiającego zależy jakie będą skutki występowania wad. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Ogólnokrajowego Przedsiębiorstwa Ekologiczno- Inżynieryjnego "Ekobud" Spółki z o.o. w B., przeciwko Zakładom Chemicznym "Organika - Zachem" w B. - obecnie Zakłady Chemiczne "Zachem" [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 77, Sygnatura: K 37/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 2417 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. nr 21 z 1998 r., poz. 94, nr 106, poz. 668 i nr 113, poz. 717, z 1999 r. nr 99, poz. 1152, z 2000 r. nr 19, poz. 239, nr 43, poz. 489, nr 107, poz. 1127 i nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 11, poz. 84, nr 28, poz. 301, nr 52, poz. 538, nr 99, poz. 1075, nr 111, poz. 1194, nr 123, poz. 1354, nr 128, poz. 1405 i nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) jest niezgodny z art. 59 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Pols [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, [183], 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU