STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 89, Sygnatura: FPS 8/02
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Procedura wyjaśniania wątpliwości prawnych, o jakiej stanowi art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. nr 74, poz. 368 ze zm.), zastosowana w trakcie rozstrzygania konkretnej sprawy, ma niewątpliwie charakter wyjątkowy, podobnie jak procedura rozstrzygania takiej sprawy przez skład siedmiu sędziów, o czym stanowi przepis art. 49 ust. 1 tej ustawy. Jak to już podkreślono w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w państwie prawnym podmioty pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 98, Sygnatura: CZP 66/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71, poz. 733), mają zastosowanie w sprawach o opróżnienie lokalu przeciwko osobom, które były lokatorami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "Adrem" SA w K., przeciwko Jadwidze L. o eksmisję, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2002 r.,

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 67, Sygnatura: II CKN 986/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wystawienie tytułu egzekucyjnego przerywa bieg przedawnienia roszczenia nim objętego (art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - Dz.U. nr 140, poz. 939 ze zm.) i art. 123 § 1 pkt 1 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa "Holding-W." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., przeciwko Centrali Banku Gospodarki Żywnościowej Spółce Akcyjnej w W. o pozbawienie wykonalności bankowego tytułu wykonawczego, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 7 listopada 2002 r. na ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 36, Sygnatura: III CZP 69/02
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uwzględnienie przez sąd żądania w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm.), powoduje rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta W., przeciwko Związkowi Wyznaniowemu Jednota Braci Polskich z siedzibą we W., o rozwiązanie umowy, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym, w dniu 8 listopada 2002 r., przy udziale prokuratora Prokur [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 21, Sygnatura: V CKN 1258/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmiana lub uchylenie kilku z prawomocnych postanowień, stwierdzających nabycie spadku, po tym samym spadkodawcy, może nastąpić tylko w drodze wznowienia postępowania na podstawie art. 403 § 3 k.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Marii S., przy uczestnictwie Donatusa i Jolanty małż. M. i Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta C., o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 10 października 2002 r., na rozprawie, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 68, Sygnatura: I CKN 1118/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po rozwiązaniu spółki cywilnej każdy wspólnik może przed podziałem majątku wspólnego wspólników samodzielnie dochodzić przypadającej mu części wierzytelności, jeżeli świadczenie dłużnika ma charakter podzielny. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Janusza Sz., Józefa Sz. i Jerzego Sz., przeciwko Januszowi S. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 6 listopada 2002 r., na rozprawie, kasacji powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 13 kwietnia 2000 r., sygn. akt I ACa 103/ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: III CZP 59/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właściwy organ może żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji w wypadku zbycia lokalu mieszkalnego przez osobę bliską spadkodawcy przed upływem terminu określonego w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 741 ze zm.) na rzecz osoby nie będącej bliską zbywcy w rozumieniu tej ustawy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Gminy Miejskiej Z., przeciwko Mirosławowi S. o zapłatę, po rozstrzygnięci u w Izbie Cywilnej, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: P 19/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Paragraf 6 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 154, poz. 797, z 1996 r. nr 107, poz. 506 i nr 157, poz. 805 oraz z 1997 r. nr 61, poz. 389) w związku z art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym do dnia 17 października 1997 r. (Dz.U. nr 11, poz. 50, nr 28, poz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 92, Sygnatura: IV CKN 1430/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wierzyciel nie traci uprawnienia do odsetek od zaległych odsetek (art. 481 § 1 k.c.) za okres poprzedzający wniesienie powództwa o nie, jeżeli w okolicznościach konkretnego stanu faktycznego należna mu wierzytelność główna nie podlegała oprocentowaniu. Podobnie jest w razie zasądzenia odsetek za opóźnienie w oznaczonych granicach czasowych bez równoczesnego zasądzenia odsetek od tych odsetek. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Danuty Z., przeciwko Kazimierzowi B. o zapłatę, po rozpoznaniu w I [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 99, Sygnatura: IV CKN 1439/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy fakt wspólnego zamieszkiwania powódki z jej babcią w mieszkaniu, o którego przydział powódka stara się u pozwanej, został potwierdzony zameldowaniem na stałe powódki w tym mieszkaniu, a także potwierdzili go wszyscy zeznający w sprawie świadkowie, w razie braku dowodów przeciwnych, sąd nie ma podstaw do stwierdzenia, iż powódka nie wykazała wspólnego zamieszkania w rozumieniu art. 221 § 1 Prawa spółdzielczego. Sąd Najwyższy, sprawie z powództwa Dagmary L., przeciwko Powszechnej [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, [184], 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU