STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 1201/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem odpowiedzialności członka zarządu za zaległości składkowe spółki z o.o. jest wykazanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że egzekucja do całego majątku spółki okazała się bezskuteczna i że zaległości składkowe powstały w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu przez daną osobę wskazaną jako tę, która winna odpowiadać za powstałe zaległości oraz że nie zaistniały żadne okoliczności zwalniające ją od tej odpowiedzialności. Z UZASADNIENIA Z. Ł. odwołał się od decyzji Za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: II AKa 66/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Handel ludźmi w znaczeniu art. 253 § 1 k.k. jest obrotem przenoszącym własność człowieka jako przedmiotu (towaru), połączonym z przeznaczeniem go celom sprzecznym z ludzką podmiotowością. Nawet pojedyncza transakcja dotycząca jednej osoby może wypełnić znamiona art. 253 § 1 k.k. jeśli zamiarem sprawcy było uprawianie handlu ludźmi. 2. Jeśli sprawca najpierw nakłania do uprawiania prostytucji lub ją ułatwia, a następnie czerpie z jej uprawiania korzyści majątkowe, to zachowanie opisane w § [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 899/03
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustalaniu okresu zatrudnienia za granicą dla celów ustalenia wartości kapitału początkowego, należy mieć na uwadze nie tylko art. 174 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 118 ze zm.) ale także umowy o ubezpieczeniu społecznym łączące Polskę z krajem, w którym była wykonywana praca. Z UZASADNIENIA T. S. odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 1 października 2001 r. ustal [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 69, Sygnatura: II AKa 120/04
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosowanie § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych (w postępowaniu sądowym – dla ustalania wysokości wynagrodzenia – możliwe jest gdy jednostki organizacyjne, które przepis ten dotyczy, ustaliły stawki za wydanie opinii. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2004 r., sprawy Mariusza B., na skutek zażalenia Uniwersytetu W., na postanowienia Sądu Okręgowego w O. z dnia 11 grud [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 85/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność przewidziana art. 299 § 1 k.s.h. nie odnosi się do zasądzonych w tytule wykonawczym kosztów procesu i kosztów postępowania egzekucyjnego, umorzonego z powodu jego bezskuteczności, a ogranicza się do roszczenia materialnoprawnego, zasądzonego orzeczeniem sądowym, którego egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2004 r. w Białymstoku, na rozprawie, sprawy z powództwa Andrzeja Ł. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 185/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uzyskane przez represjonowanego uprawnienia do odszkodowania i zadośćuczynienia należne z art. 8 ust. l zdanie pierwsze ustawy lutowej nie przechodzi na jego spadkobierców testamentowych na zasadach określonych w księdze czwartej pt. "Spadki" Kodeksu cywilnego z 1994 r. Z UZASADNIENIA We wniosku z dnia 21 kwietnia 2000 r., Aleksander Ś. wniósł o zasądzenie odszkodowania na jego rzecz w związku ze stwierdzeniem nieważności wyroku b. Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 10 grud [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 934/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka z o.o. winna być wezwana do udziału w sprawie w charakterze zainteresowanej strony, w sprawach o objęcie pracowniczym ubezpieczeniem społecznym. Z UZASADNIENIA Wnioskodawczyni - M. M. odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w W. z dnia 26 kwietnia 2002 r. stwierdzającej, że od dnia 1 grudnia 2001 r. nie podlega ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zatrudnienia w spółce z o.o. "ABC B." z siedzibą w W. Sąd Okręgowy w W. oddalił wniesione odwoła [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 62, Sygnatura: II AKa 100/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jedną z wymienionych w art. 60 § 3 k.k. przesłanek, która musi być spełniona, jest ujawnienie przez sprawcę przestępstwa istotnych okoliczności jego popełnienia. W przypadku czynu ciągłego warunek ten jest spełniony tylko wtedy, gdy sprawca ujawni każde zachowanie składające się na ten typ czynu. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2004 r., sprawy J. W. W., oskarżonego z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu nar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 45, Sygnatura: II AKz 144/04
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rolą stosowania wszelkich środków zapobiegawczych jest zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania karnego. A więc winny to być takie środki, które w sposób rzeczywisty, a nie jedynie iluzoryczny powstrzymają oskarżonych przed podjęciem bezprawnych działań. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 276/04
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Płeć człowieka jest dobrem osobistym (art. 23 k.c.). 2. Ustalenie płci w drodze orzeczenia sądowego może nastąpić na podstawie art. 189 k.p.c. 3. Ustalenie płci w drodze orzeczenia sądowego nie może wyłącznie opierać się na poczuciu danej osoby o przynależności do określonej płci. 4. Poczucie tożsamości z płcią i jego znaczenie w wielorzędowym systemie identyfikacji płci oceniane być może na płaszczyźnie medycznej, jako podstawowej dla prawnej oceny płci człowieka. Sąd Apelacyjny w Krakow [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, [186], 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU