STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 24, Sygnatura: III SA 3514/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ podatkowy nie może odmówić uchylenia decyzji ostatecznej z przyczyn określonych w art. 245 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.), jeżeli kwota podatku wynikająca z tej decyzji została przez podatnika uiszczona przed upływem przedawnienia. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 10 kwietnia 1995 r., Izba Skarbowa w (...) utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w S. z dnia 24 listopada 1994 r., wymierzającą Edwardowi B. podatek obrotowy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Pięciu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 109, Sygnatura: FPK 5/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Grunty lasu ochronnego (art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - tekst jedn. Dz.U. nr 56 z 2000 r., poz. 679 ze zm.) mogą być uznane na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm.) za związane z działalnością gospodarczą inną niż leśna, mimo sporządzenia dla nich planu urządzenia lasu w trybie przewidzianym w art. 18 i nast. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Z UZASADNIE [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 60, Sygnatura: I ACa 1188/02
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność przewoźnika na podstawie art. 17 ust. 1 Konwencji CMR za całkowite zaginięcie towaru oparta jest na zasadzie winy domniemanej. Przemawia za tym konstrukcja przesłanek zwalniających przewoźnika od odpowiedzialności z art. 17 ust. 2 Konwencji, obejmujących także okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć i następstwom których nie mógł zapobiec. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 września 2002 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Powszechnego Zakładu Ubezp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: K 48/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1) Artykuł 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71, poz. 733 z 2002 r. nr 113, poz. 984) jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, 2) Artykuł 35 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt. 1 w zakresie, w jakim wyłącza uprawnienie do lokalu socjalnego osób, o których mowa w art. 14 ust. 4 tej ustawy, jeżeli zostały one objęte orzeczeniem sądowym nakazującym opróżni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 65, Sygnatura: III KKN 264/02
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 56 § 4 k.k.s., podobnie jak inne przepisy k.k.s., ma charakter blankietowy, bowiem w swej treści odsyła do innych unormowań prawnych, szczegółowo konkretyzujących znamiona czynu karalnego. Ustalenia znamion czynu karalnego wymaga zatem połączenie dyspozycji blankietowego przepisu ustawy karnej i szczegółowych przepisów określonych w ustawach o podatku od osób fizycznych, Na skutek zmiany treści przepisu, nakładającego „obowiązek składania w terminie organowi podatkowemu dek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 113, Sygnatura: I SA/Łd 573/01
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników (Dz.U. nr 110, poz. 1277), w tym jego § 9, ma zastosowanie jedynie do tych rodzajów podatków, które są wymienione w tym rozporządzeniu w przepisach § 1-8, czyli nie dotyczy podatku od towarów i usług. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzją, Izba Skarbowa w Ł. – po rozpatrzeniu odwołania Spółki Akcyjne [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 96, Sygnatura: IV CKN 1302/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Likwidacja państwowej jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej sprawującej zarząd wydzieloną częścią mienia państwowego, z działalnością której wiąże się dochodzone roszczenie, pozostaje bez wpływu na istnienie materialnoprawnej podmiotowości Skarbu Państwa, jako jednolitej osoby prawnej w zakresie cywilnych skutków tej działalności, wywołuje natomiast potrzebę ustalenia organu uprawnionego do podejmowania za Skarb Państwa czynności procesowych. Sąd Najwyższy, w sprawie z powódz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 50, Sygnatura: IV CKN 1320/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut istnienia zapisu na sąd polubowny nie może stanowić podstawy kasacji. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa "Overtop" Spółki Akcyjnej w W., przeciwko Andrzejowi W. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 27 września 2002 r., na rozprawie, kasacji pozwanego, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 25 listopada 1999 r., sygn. akt II ACa 756/99, oddala kasację i zasądza od pozwanego na rzecz powoda 3.000 zł zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Z UZASADNIENIA Sąd Rejonowy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I KZP 25/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiotem przestępstwa określonego w art. 306 k.k. może być każdy, kto usuwa, podrabia lub przerabia znak identyfikacyjny, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia. Sąd Najwyższy, w sprawie Kamila O., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. przez Sąd Okręgowy w Łodzi, postanowieniem z dnia 16 maja 2002 r., sygn. akt V Ka 94/02, zagadnienia prawnego, wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: "Czy podmiotem przestępstwa stypizowanego w art. 306 Kodeksu ka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: III CZP 58/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 36 ust 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71, poz. 733), nie wyłącza możliwości stosowania art. 3581 § 3 k.c. w zakresie waloryzacji wierzytelności o zwrot kaucji wpłaconej przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 r. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Teresy S. i Jerzego S. przeciwko Gminie Miasta S. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 26 wrze [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, [186], 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU