STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 51, Sygnatura: III CKN 1070/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Projekt, w którym wskazane zostało rozwiązane znane, jest projektem racjonalizatorskim w rozumieniu art. 83 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jedn. Dz.U. nr 26 z 1993 r., poz. 117 ze zm.) tylko wtedy, gdy jego przystosowanie do potrzeb przedsiębiorcy oparte jest na określonym, chociażby najniższym, poziomie twórczości. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Mieczysława N. i Zygfryda P. przeciwko Hucie im. T. Sendzimira SA w K., obecnie: "Polskie Huty Stali" - Huta im. T [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 114, Sygnatura: III SA 3538/00
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku umów leasingu finansowego powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności – § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym – Dz.U. nr 154, poz. 797 ze zm.), a nie w momencie wydania przedmiotu leasingu i w odniesieniu do pełnej wartości leasingu. Z UZA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 104, Sygnatura: V CKN 1223/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej, zabezpieczającej wierzytelność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, następuje na rzecz Skarbu Państwa i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako dysponenta Skarbu Państwa. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału we W., przy uczestnictwie Bogdana M. i Antoniny M. o wpis, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 19 września 2002 r. na rozprawie, kasacji wnioskodawcy, od postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: III CZP 56/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd rejonowy, rozpoznając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w następstwie skargi na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym, wszczętym przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz.U. nr 63, poz. 635), nie jest związany zakazem reformationis in peius. Sąd Najwyższy, w sprawie z wn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 18 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 117, Sygnatura: XVII Ama 116/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Praktyka monopolistyczna jest zawsze związana z rynkiem właściwym i występuje wyłącznie na nim, zarówno w ujęciu produktowym jak i geograficznym. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Antymonopolowy, po rozpoznaniu w dniu 18 września 2002 r. w Warszawie na rozprawie, sprawy z powództwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Ś., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym, na skutek odwołania MPGK Spółki z o.o. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: III CZP 52/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin płatności ceny może być przyjęty przez podmiot udzielający zamówienia publicznego jako jedno z kryteriów oceny oferty (art. 2 ust. 1 pkt 8 i art. 27d ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych - Dz.U. nr 72 z 2002 r., poz. 664). Sąd Najwyższy, w sprawie protestu Em-Med Sp. z o.o. w K., przeciwko Szpitalowi Uniwersyteckiemu w K. o zamówienia publiczne, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 18 września 2002 r., przy udziale proku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 59, Sygnatura: I ACa 1840/01
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To, że pozwany nie uczestniczy w postępowaniu celnym, nie oznacza, iż nie może w postępowaniu cywilnym wywołanym przez wierzyciela podnosić – jako poręczyciel – zarzutów przysługujących dłużnikowi w stosunku do wierzyciela. Nie stoi temu na przeszkodzie zapis Noty wyjaśniającej o nr 0.11-2 do art. 11 cytowanej Konwencji TIR (załącznik nr 6 do Konwencji), która odsyła w kwestii poręczenia do prawa wewnętrznego. Zatem w rachubę wchodzą przepisy art. 876 i następne k.c., w tym powoływan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: III SA 606/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każda zawierana przez podatnika podatku od towarów i usług umowa sprzedaży, dzierżawy, poddzierżawy, najmu i podnajmu, która na podstawie art. 2 u.p.t.u. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie podlega opłacie skarbowej zarówno wówczas, gdy rodzi zobowiązanie podatkowe, jak i wówczas, gdy jest przedmiotowo zwolniona od tego podatku np. na podstawie art. 7 u.p.t.u., gdyż pojęcie podatnika, o którym mowa w art. 5 u.p.t.u., obejmuje swoim zakresem podatników wykonujących czynności p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 95, Sygnatura: V CKN 1232/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Akt własności ziemi wydany na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 27, poz. 250 ze zm.) w stosunku do jednego z małżonków nie przesądzał o przynależności w dniu 4 listopada 1971 r. uwłaszczonej nieruchomości rolnej do majątku tego małżonka. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Henryki A., przy uczestnictwie Stanisława A., o podział majątku, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, na rozprawie w dniu 11 września 2002 r., ka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Pięciu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: FPK 5/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Grunty lasu ochronnego (art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - t.j. Dz.U. nr 56 z 2000 r., poz. 679 ze zm.) mogą być uznane na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9, poz. 31 ze zm.) za związane z działalnością gospodarczą inną niż leśna, mimo sporządzenia dla nich planu urządzenia lasu w trybie przewidzianym w art. 18 i następnych ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Z UZASADNIEN [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, [187], 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU