STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 76, Sygnatura: II A.Kzw 124/04
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy art. 206 § 2 k.k.w. w związku z art. 51 k.k.w. nie odnoszą się do umarzania kary porządkowej grzywny orzeczonej na podstawie art. 49 § 1 u.s.p. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2004 r., sprawy Józefa B., ukaranego na podstawie art. 49 § 1 u.s.p. karą porządkową grzywny, na skutek zażalenia ukaranego, od postanowienia Sądu Okręgowego we W. z dnia 27 stycznia 2004 r., uchylił zaskarżone postanowienie i wniosek ukaranego o umorzenie kary porządkowej pozostawił [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 55, Sygnatura: II AKa 25/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niepełny opis czynu, który jest trafnie zakwalifikowany, nie może stanowić obrazy prawa materialnego. Uchybienie to jest bez wątpienia obrazą prawa procesowego, a mianowicie art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k. i oczywiście miało wpływ na treść wyroku. Opis czynu musi być bowiem tak sformułowany, aby sposób i okoliczności czynu odpowiadały wymogom zastosowanych wszystkich przepisów prawa materialnego. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2004 r., sprawy Sebastiana P., Pawła [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 82, Sygnatura: II AKa 49/04
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie może odmówić przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka koronnego tylko dlatego, że uznaje, iż nadano mu taki status bezpodstawnie. Ocena zasadności postanowienia o nadaniu statusu świadka koronnego może odbyć się jedynie w trybie rozpoznania zażalenia na nie. Sąd orzekający nie może badać zasadności nadania statusu świadka koronnego. Z UZASADNIENIA (....) Odnosząc się w sposób bardzo ogólny do tych apelacji obrońców oskarżonych, w których ich autorzy kwestionowali w rozpoznawanej sprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 82, Sygnatura: II AKa 49/04
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie może odmówić przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka koronnego tylko dlatego, że uznaje, iż nadano mu taki status bezpodstawnie. Ocena zasadności postanowienia o nadaniu statusu świadka koronnego może odbyć się jedynie w trybie rozpoznania zażalenia na nie. Sąd orzekający nie może badać zasadności nadania statusu świadka koronnego. Z UZASADNIENIA (....) Odnosząc się w sposób bardzo ogólny do tych apelacji obrońców oskarżonych, w których ich autorzy kwestionowali w rozpoznawanej sprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKa 62/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla wypełnienia znamion przestępstwa z art. 191 § 2 k.k. wystarczy subiektywne przekonanie sprawcy, że wierzytelność faktycznie istnieje, a osoba, wobec której stosuje przemoc bądź groźby bezprawne (art. 191 § 1 k.k.) ma zdolność do spełnienia świadczenia. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2004 r., sprawy M. D., oskarżonego z art. 280 § 2 k.k. w związku z art. 64 § 2 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez prokuratora i obrońcę oskarżon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 40, Sygnatura: VI ACa 771/03
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z mocy przepisu art. 385 § 3 k.s.h., na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Jedynie, jeżeli w skład rady nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej ustawie, która to przesłanka w danej sprawie nie zachodzi, wyborowi podlegają tylko pozostali cz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 72, Sygnatura: II AKz 119/04
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożony w postępowaniu wykonawczym wniosek o przywrócenie terminu podlega rozpoznaniu przez właściwy sąd na podstawie przepisów k.k.w., w składzie przewidzianym w art. 20 § 1 k.k.w., a nie w art. 30 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Tomaszowi S., skazanemu za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i inne k.k., zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w W. z dnia 5 lutego 2004 r., sygn. akt III K 97/00, w przedmiocie przywrócenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 58, Sygnatura: II AKa 56/04
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czyn sprawcy polegający na stosowaniu przemocy wobec osoby lub groźby bezprawnej, w celu wymuszenia zwrotu skradzionej rzeczy, stanowi występek z art. 191 § 2 k.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2004 r., sprawy Piotra Z. i innych, oskarżonych o przestępstwo z art. 280 § 2 k.k. i inne, na skutek apelacji prokuratora, od wyroku Sądu Okręgowego w J. G. z dnia 7 listopada 2003 r. – utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Z UZASADNIENIA (...) Nie zasługuje na akceptacj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 68, Sygnatura: II AKz 80/04
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiednie stosowanie art. 422 k.p.k. na gruncie regulacji zawartej w art. 457 § 2 k.p.k. oznacza, że zarządzenie prezesa odmawiające przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego, którym apelację strony uznano za oczywiście bezzasadną, jest zaskarżalne tylko wtedy, gdy wywołuje identyczne skutki, jak zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku o jakim mowa w art. 422 § 1 k.k., a więc zamyka stronie drogę do wydania wyroku (in concreto sądu kasacyjnego). Sąd Apel [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 89/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wejście w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Państwa Polskiego (Dz.U. nr 6, poz. 39) w toku postępowania odwoławczego w sprawie wniesionej przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnej przez kandydata na nabywcę nieruchomości rolnej, wyłonionego w trakcie przetargu, który odbył się po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjne [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, [188], 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU