STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 45, Sygnatura: I ACa 1758/01
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rolnik ubiegający się o nieodpłatne nabycie akcji musi najpóźniej w chwili składania oświadczenia prowadzić gospodarstwo rolne. Za taką wykładnią wskazanych przepisów przemawia użycie w art. 2 pkt 6 czasu teraźniejszego dla sprawowania czynności zarządu nad gospodarstwem, co na dodatek musi potwierdzać określone zaświadczenie z urzędu gminy. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 4 września 2002 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Leokadii K., przeciwko Skarbowi Państwa – Min [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 97, Sygnatura: I CKN 1/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określony w art. 654 k.c. sposób częściowego rozliczania robót jest jednym z możliwych do przyjęcia przez strony, ale nie jedynym, sposobem rozliczania robót etapami. Jego przyjęcie w umowie nie zmienia jednak charakteru zobowiązań stron. Odbiór częściowy i zapłata części wynagrodzenia oznacza jedynie potwierdzenie przez inwestora faktu wykonania pewnej części robót w celu zapłaty części wynagrodzenia. Nie rozlicza natomiast stron z odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci wygaśnięcia te [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 77, Sygnatura: III SA 2377/01
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 19 ust. 3 ustawy o VAT reguluje jedynie kwestię periodyzacji odliczenia podatku naliczonego, tj. określa, w której deklaracji może zostać wyrażona wola podatnika w zakresie odliczenia podatku naliczonego, a przepis art. 19 ust. 3b ustawy w brzmieniu obowiązującym między z dniem 1 stycznia 2000 r. a 25 marca 2002 r. określa skutek odliczenia przez podatnika podatku naliczonego w rozliczeniu za okres inny, niż określony w art. 19 ust. 3 ustawy. Ze wskazanych przepisów nie wynika więc, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 95, Sygnatura: V KKN 305/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Z upływem terminu przedawnienia wymiaru danego rodzaju należności przedawnia się karalność przestępstwa polegającego na narażeniu na uszczuplenie tych należności. 2. W prawie karnym skarbowym, przy narażeniu na uszczuplenie podatku lub innej należności państwowej, czas popełnienia przestępstwa skarbowego ustala się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności tej należności. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy, wyrokiem z dnia 29 lipca 1999 r., uznał Józefa K. za winnego tego, że: I. a) w dni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 90, Sygnatura: I ACa 1670/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie przez najemcę lokalu mieszkalnego, w przypadku zbywania przez gminę nieruchomości, wniosku dotyczącego skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia, nie stanowi o zawarciu umowy w drodze oferty o jakiej mowa w art. 66 k.c. Faktem jest, że gdy gmina decyduje się na sprzedaż nieruchomości a określone w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 741 z późn. zm.) kategorie osób złożą wniosek dotyczący skorzystania z prawa pierwszeństwa n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 66, Sygnatura: IV KKN 426/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewpłacenie na rachunek organu podatkowego obliczonego i pobranego podatku nie musi polegać na fizycznym przejęciu przez płatnika kwoty stanowiącej jego równowartość. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki, wyrokiem z dnia 20 marca 1998 r., utrzymał wyrok Sądu Rejonowego z dnia 17 października 1997 r., którym Maciej S. został uniewinniony od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 98 § 1 w związku z art. 113 § 1 u.k.s. Od powyższego wyroku Sądu Wojewódzkiego kasację wniósł prokurator i zarzucając: 1) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 98, Sygnatura: I CKN 915/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wedle art. 917 k.c., przedmiotowo istotnym elementem ugody są wzajemne ustępstwa. Jednakże dla poczynienia wzajemnych ustępstw nie jest konieczne istnienie niepewności lub sporu co do roszczeń wynikających ze stosunku prawnego, w zakresie którego ugoda jest zawierana. Wzajemne ustępstwa mogą mieć na celu zapewnienie wykonania roszczeń. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki w W., wyrokiem z dnia 25 maja 1998 r., oddalił powództwo Piotra D. przeciwko Kredyt Bankowi PBI S.A. w W. o zapłatę kwoty 84 456,4 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 85, Sygnatura: I CKN 1319/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wprowadzenia w błąd zarówno co do tożsamości producenta jak i produktu (art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 2. Naśladownictwo z art. 13 powołanej ustawy może być zakwalifikowane jako delikt nieuczciwej konkurencji, na podstawie klauzuli dobrych obyczajów z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 106, Sygnatura: IV CKN 1211/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok sądu polubownego aprobujący - z naruszeniem wymogów określonych przepisami ustawy - skutki postępowania przetargowego, pozbawiające skarżącego możliwości skutecznego ubiegania się o przyjęcie jego oferty, może uchybiać konstytucyjnej zasadzie wolności działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi "Grand" Spółki z o.o. w G., przeciwko Skarbowi Państwa - Dowództwu Marynarki Wojennej z siedzibą w G., o uchylenie wyroku sądu polubownego, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: I CKN 1319/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wprowadzenia w błąd zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu (art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Naśladownictwo z art. 13 powołanej ustawy może być zakwalifikowane jako delikt nieuczciwej konkurencji, na podstawie klauzuli dobrych obyczajów z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, [188], 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU