STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 30, Sygnatura: FSA 1/02
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W stanie prawnym obowiązującym w 1999 r., spółka akcyjna mogła obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które dotyczyły wyposażenia jej w kapitał akcyjny lub późniejszego podwyższenia kapitału (§ 3 ust. 2 pkt 1 lit. „b” rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1999 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. nr 6, poz. 35 ze zm.), jeżeli poniesione na ten cel koszty były zaliczan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 108, Sygnatura: V CKN 1511/00
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalny jest obrót weksla in blanco, zaopatrzonego w indos, z zastosowaniem art. 10 Prawa wekslowego. Wówczas to istotną rolę spełnia upoważnienie do wypełnienia weksla w zakresie oznaczonym przez wydającego. Przyjmuje się bowiem, że zobowiązanie wekslowe osoby, która weksel wręczyła, nie powstaje w razie wypełnienia weksla in blanco niezgodnie z otrzymanym upoważnieniem. Upoważnienie (porozumienie) takie może również obejmować zastrzeżenie, iż wierzyciel nie będzie czynił uży [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: K 33/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 50 ust. 5b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50, nr 28, poz. 127 i nr 129, poz. 599, z 1994 r. nr 132, poz. 670, z 1995 r. nr 44, poz. 231 i nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. nr 137, poz. 640, z 1997 r. nr 111, poz. 722, nr 123, poz. 776 i 780, nr 137, poz. 926, nr 141, poz. 943 i nr 162, poz. 1104, z 1998 r. nr 139, poz. 905 i nr 161, poz. 1076, z 1999 r. nr 50, poz. 499, nr 57, poz. 596 i nr 95, poz. 1100, z 200 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 71, Sygnatura: II CKN 997/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawomocny wyrok zobowiązujący pozwanego do zawarcia z powodami umowy przenoszącej na nich prawo własności nieruchomości, zgodnie z żądaniem pozwu, stanowi podstawę wpisu tego prawa w Księdze wieczystej. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Małgorzaty i Antoniego małżonków S., przy uczestnictwie Skarbu Państwa - Oddziału Terenowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w P. o wpis własności, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, na rozprawie w dniu 19 czerwca 2002 r., kasacji wnioskodawców, od postan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 78, Sygnatura: II CKN 762/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wkład mieszkaniowy zwracany po wystąpieniu ze spółdzielni osobie, która nie otrzymała przydziału lokalu, nie może być waloryzowany na podstawie art. 3581 § 3 k.c., jeżeli osoba ta miała możliwość przeniesienia sumy wkładu z konta spółdzielni na oszczędnościową książeczkę mieszkaniową, objętą systemem premii gwarancyjnych. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Stanisławy H., przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Ch. o zapłatę 32.300 zł, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 67, Sygnatura: V KKN 454/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieprzychylne, niekulturalne, czy nawet niegrzeczne traktowanie kontrolujących nie może być uznane za zachowanie wyczerpujące znamię czasownikowe „utrudnia” w rozumieniu przepisu art. 83 k.k.s. Wszak przestępstwem skarbowym w rozumieniu art. 83 k.k.s. jest udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej osobie uprawnionej. Ustawa przykładowo wymienia czynności wykonawcze powodujące udaremnienie lub utrudnienie. Są to: odmowa okazania księgi, jej niszczenie, uszkodzenie, cz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 22, Sygnatura: V CKN 1040/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd prowadzący rejestr dzienników i czasopism nie jest uprawniony do rozstrzygnięcia sporu o to, kto jest wydawcą oraz komu przysługują prawa do tego tytułu prasowego. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Józefa N. i Ryszarda T. – wspólników Spółki Cywilnej „Gazeta J.” w J., przy uczestnictwie Ośrodka Kultury w J. i Gminy J., o dokonanie zmian wpisów w rejestrze, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, na rozprawie w dniu 13 czerwca 2002 r., kasacji wnioskodawców, od postanowienia Sądu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 39, Sygnatura: P 13/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Artykuł 47931 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego: 1) jest niezgodny z art. 78 w związku z art. 176 oraz z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że ustalając katalog rozstrzygnięć zawierających zarówno cechy postępowania pierwszoinstancyjnego, jak i odwoławczego uniemożliwia właściwą kontrolę instancyjną, pozbawiając stronę apelacyjnego środka odwoławczego od orzeczenia Sądu Antymonopolowego wydanego w pierwszej instancji; 2) nie jest niezgod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: III CZP 35/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez "inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy" w rozumieniu przepisu art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jedn. Dz.U. nr 25 z 1997 r., poz. 128) rozumieć należy także pożyczkę udzieloną z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy (Dz.U. nr 122, poz. 539). S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: III CKN 694/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnej notariusz ponosi odpowiedzialność wobec klienta. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa „Felix – Polska” sp. z o.o. w K., przeciwko Zofii B. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 12 czerwca 2002 r., na rozprawie, kasacji strony powodowej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 kwietnia 1999 r., sygn. akt I ACa 209/99, uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie do po [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, [190], 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU