STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 września 2012 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 12, pozycja: 20, Sygnatura: III APa 16/12
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustalaniu odpowiedniej sumy zadośćuczynienia należy uwzględniać wszelkie okoliczności sprawy mogące mieć wpływ na wielkość doznanej przez poszkodowanego krzywdy. Wszystkie pozostałe czynniki mają znaczenie wówczas, gdy wpływają na odczuwane cierpienia. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 27 września 2012 r., sprawy z powództwa S. Ż., przeciwko Towarzystwu (...) SA z siedzibą w W., Przedsiębiorstwu (...) sp. z o.o. w K., o zapłatę, na skutek apelacji S. Ż. oraz Przedsiębiorst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 maja 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 12, pozycja: 27, Sygnatura: III AUa 2135/11
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osobie pobierającej górniczą emeryturę przyznaną na podstawie art. 34 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) i spełniającej warunki określone w art. 184 w związku z art. 32 tej ustawy przysługuje prawo do emerytury z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych po osiągnięciu wieku 60 lat (w wypadku mężczyzn). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2012 r., sprawy z o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 12, pozycja: 25, Sygnatura: III AUa 2112/11
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia następuje przez doręczenie ubezpieczonemu decyzji organu rentowego wydanej w tym zakresie. Z tą też dopiero chwilą staje się wymagalne roszczenie o odsetki. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2012 r., sprawy z odwołania M. H., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R., o zwrot nienależnego świadczenia, na skutek apelacji ubezpieczonej M. H., od wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 kwietnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 1961/11
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie połączenia do wspólnego rozpoznania spraw z odwołań wniesionych przez dwóch ubezpieczonych, od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących osobno każdego z nich, a następnie objęcie rozstrzygnięciem tylko jednej, uznać należy, iż sąd nie rozpoznał istoty sprawy, co wywołuje skutek określony w art. 386 § 4 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2012 r., sprawy z odwołania B. T. i Ł. T., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C., o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 kwietnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 1933/11
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nauczyciele zatrudnieni w niepublicznych placówkach o profilu artystycznym, które działają według zasad określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, podlegają przepisom ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2012 r., sprawy z odwołania E. W., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R., o prawo do emerytury nauczycielskiej, na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 marca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 10, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 1593/11
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń w kwestii zmiany tytułu traktowanego jako podstawa do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. W szczególności zmiana tytułu ubezpieczenia społecznego nie jest uzależniona od tego, by prace wykonywane na podstawie umowy zlecenia różniły się od przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. Jedyne b [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lutego 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 8, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 1581/11
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za współpracę przy prowadzeniu działalności gospodarczej powodującą obowiązek ubezpieczeń: emerytalnego i rentowych uznać można tylko taką pomoc udzieloną przedsiębiorcy przez jego małżonka, która ma charakter stały i bez której stanowiące majątek wspólny małżonków dochody z tej działalności nie osiągałyby takiego pułapu, jaki zapewnia współdziałanie przy tym przedsięwzięciu. Takie rozumienie współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej odpowiada bowiem celom ustawy systemowej, wyrażają [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 lutego 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 6, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 1310/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Charakteryzująca postępowanie cywilne kontradyktoryjność oraz obowiązek zapewnienia stronom możności obrony swych praw, pozwala na zamknięcie rozprawy jedynie, gdy wskazane przez nie istotne dla sprawy dowody zostały przeprowadzone, a stronom umożliwiono ustosunkowanie się do nich, zaś zamknięcie rozprawy przed ukończeniem postępowania dowodowego może nastąpić tylko w sytuacji opisanej dyspozycją normy cytowanego art. 224 § 2 k.p.c., a więc jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy strony wypowiedz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 lutego 2012 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 12, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 628/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zastosowanie art. 202 § 4 k.s.h. do odwołania członka zarządu będzie możliwe tylko wtedy, gdy w umowie spółki określono kwestię wygaśnięcia mandatu w odmienny sposób od wynikającego z dyspozycji art. 202 § 1 k.s.h. 2. Wobec wygaśnięcia mandatu członka zarządu, w sytuacji określonej w art. 202 § 1 k.s.h., dalsze podejmowanie czynności przez członka zarządu nie świadczy o tym, że nastąpiło jego powołanie na następną kadencję, jeżeli brak jest stosownej uchwały w tym zakresie. UZASADNIENIE [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 lutego 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 765/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To nie ubezpieczona ma udowodnić, że nie złożyła wniosku o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi, lecz organ rentowy – że oświadczenie takie zostało złożone, ponieważ to organ rentowy chce z tej okoliczności wywieść korzystne dla siebie skutki prawne. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2012 r., sprawy z odwołania Z. J., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi (…), o zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, [20], 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU