STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I OPS 2/09
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organem właściwym do rozpoznania zażalenia od postanowienia starosty w sprawie, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokalu, jest samorządowe kolegium odwoławcze. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2009 r., na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej, wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, o podjęcie przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie art. 15 § 1 pkt 2 w związku z art. 264 § 1, § 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I OPS 4/09
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Trzyletni termin, o którym mowa w art. 145 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczy rozstrzygnięcia przez organ pierwszej instancji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2009 r., na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej, przedstawionego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami adminis [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lipca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 74, Sygnatura: I FSK 969/08
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro skutkiem sprzedaży dokonanej przez komisanta (będącego sprzedawcą) jest przejście własności rzeczy z komitenta na kupującego, to z jednej strony oznaczać będzie to, że podatnikiem podatku akcyzowego w rozumieniu art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym jest komisant. Z drugiej zaś strony, na podstawie art. 79 tej ustawy, komisantowi przysługiwać będzie uprawnienie do pomniejszenia podatku akcyzowego należnego od tej sprzedaży o podatek akcyzowy zapłacony n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2009 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 72, Sygnatura: II OSK 151/09
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasadą jest, że sąd administracyjny w urzędu uchyla zaskarżony doń akt administracyjny, gdy stwierdzi wystąpienie przesłanki do wznowienia postępowania administracyjnego. Zatem dla konieczności zastosowania art. 145 § l pkt l lit b) p.p.s.a. nie ma znaczenia okoliczność, czy strona, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym złożyła wniosek o jego wznowienie. W każdym bowiem przypadku sąd powinien uwzględnić wystąpienie przesłanki stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania R [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lutego 2009 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 80, Sygnatura: I GSK 265/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-12-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bezzasadny jest pogląd, że wszczęcie postępowania celnego nastąpić musi przed podjęciem czynności kontrolnych – bowiem potrzeba wszczęcia postępowania zależy od efektu tych czynności. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2009 r., na rozprawie w Izbie Gospodarczej, skargi kasacyjnej Ireneusza H., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P. z dnia 6 września 2007 r., sygn. akt III SA/Po 969/06, w sprawie ze skargi Ireneusza H., na decyzję Dyrektora Izby Ce [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II FSK 1508/07
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepisy ustawy z 1994 r. o rachunkowości stosuje się do wspólnot mieszkaniowych w zakresie uwzględniającym to, że jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Obowiązki nałożone tą ustawą istnieją niezależnie od wprowadzonego w art. 29 ustawy z 1994 r. o własności lokali obowiązku prowadzenia przez zarząd ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozlicz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2009 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 66, Sygnatura: II OSK 1812/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski – Kancelaria Civitas et Ius 66-9-2009 Organ prowadzący postępowanie incydentalne w sprawie opłaty legalizacyjnej czuwa nie tylko nad prawidłowością zastosowania przepisów prawa materialnego o wysokości opłaty, ale uwzględnia – aż do dnia wydania ostatecznego postanowienia – wszelkie znane mu nieusuwalne przeszkody prawne uniemożliwiające wydanie w przyszłości decyzji zatwierdzającej projekt budowlany. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 14 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 65, Sygnatura: II OSK 1269/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski – Kancelaria Civitas et Ius 65-9-2009 Jeśli skarga kasacyjna oparta jest wyłącznie na podstawie określonej w art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zarzuty dotyczące naruszenia przepisów postępowania), a strona wnosząca tę skargę zrzeka się rozprawy, zaś pozostałe strony w terminie czternastu dni od doręczenia skargi kasacyjnej nie zażądają przeprowadzenia rozprawy, wówczas Naczelny Sąd Administracyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: I OZ 697/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski – Kancelaria Civitas et Ius Sprostowanie z urzędu wyroku, w trybie art. 156 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, można stosować wyłącznie wtedy, gdy zasądzona przez sąd kwota jest wynikiem nieprawidłowej operacji arytmetycznej (błąd rachunkowy), a nie wtedy, gdy sąd nie zauważa pewnych wydatków przy sumowaniu kosztów, czy wręcz je pomija. Przewidziany z urzędu tryb rektyfikacji wyroku nie może służyć realizacji ewentualnych zarzutów st [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 73, Sygnatura: II FSK 944/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach, których przedmiotem jest ustalenie zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, na podatniku spoczywa ciężar wykazania, że kwestionowane przez organy podatkowe wydatki zostały pokryte ze źródeł opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 30 września 2008 r., na rozprawie w Izbie Finansowej, skargi kasacyjnej K. L., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Admini [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, [20], 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU