STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 5, pozycja: 43, Sygnatura: III SA/Łd 992/15
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustalenie przez organ, że produkt spełnia definicję środka zastępczego w rozumieniu art. 4 pkt 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179, poz. 1263, z późn. zm.), z uwagi na brzmienie art. 44b i regulacje zawarte w art. 44c ust. 1 tej ustawy jest jednoznaczne z ustaleniem, że taki produkt stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Środki te nie muszą więc być użyte jako odurzające, aby zostały uznane za środki zastępcze. Nie mają też istotnego znaczeni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 stycznia 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 80, Sygnatura: II SA/Go 854/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie „uzasadnione zastrzeżenia”, zawarte w art. 75 ust. 1 pkt 5 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami, należy interpretować zgodnie z celem ustawy, którym jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jedną z istotnych przesłanek bezpieczeństwa ruchu jest stan zdrowia kierowcy. Od dyspozycji zdrowotnej kierowcy w dużym stopniu zależy bowiem bezpieczeństwo ruchu, a niedomagania kierowcy w tym zakresie są czynnikiem wpływającym na zagrożenie jego bezpieczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 6, pozycja: 52, Sygnatura: VIII SA/Wa 283/15
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami doręczenie zarządzenia zabezpieczenia powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia zgodnie z art. 70 § 6 pkt 4 Ordynacji podatkowej, jednak przepis ten znajduje zastosowanie do zobowiązań podatkowych powstałych po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa i niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1318), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 78, Sygnatura: II SA/Ol 1155/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organizacja ruchu oraz czynności prowadzące do ustawiania znaków drogowych czy też takich urządzeń jak progi zwalniające na drogach wewnętrznych, nie należą do sfery działań podejmowanych przez administrację publiczną. Mają one wyłącznie charakter właścicielski, cywilnoprawny. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi E. M., na czynność Burmistrza L. w przedmiocie usytuowania progu zwalniającego, postanawia, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 grudnia 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 6, pozycja: 51, Sygnatura: I SA/Rz 1035/15
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Konieczność wyodrębnienia działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej dotyczy wyłącznie przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy. Brak natomiast w obowiązujących przepisach obowiązku takiego wydzielenia działalności, co do każdego z zezwoleń na terenie danej strefy. 2. Z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) nie wynika [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 grudnia 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 7, pozycja: 70, Sygnatura: I SA/Łd 917/15
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka komandytowa powinna być uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 3 grudnia 2015 r., sprawy ze skargi R. K., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r., nr (...), w przedmiocie orzeczenia odpowiedzialności płatnika za nienaliczony, niepobrany i niewpłacony podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 3, pozycja: 29, Sygnatura: II SA/Ol 1107/15
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenia z pomocy społecznej są przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków życiowych. Nie należy do nich opłacenie usług seksualnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 1 grudnia 2015 r., sprawy ze skargi A. R., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia „(...)” nr „(...)” w przedmiocie zasiłku celowego, oddala skargę. UZASADNIENIE W dniu 25 marca 2015 r. Z. O. złożył do Wójta Gminy wniosek o przydzia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 79, Sygnatura: I SA/Wr 1595/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zryczałtowany zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych (lub do celu prowadzenia działalności gospodarczej) obejmuje wszystkie koszty – w tym koszty paliwa. 2. Firma nie musi naliczać przychodu pracownikowi, któremu zwraca wydatki na benzynę do prywatnych przejazdów służbowym autem. Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w dniu 6 listopada 2015 r., przy udziale sprawy ze skargi „A.” sp. z o.o., na interpretację ind [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 76, Sygnatura: I SA/Wr 1626/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W art. 15 ust 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) ustawodawca, definiując pojęcie poniesienia kosztu, odwołał się do pewnych pojęć, znanych przepisom o rachunkowości i niezdefiniowanych w ustawie podatkowej, jak rezerwy czy bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. W odniesieniu do tych wyrażeń niezbędne jest odwołanie się przy ich wykładni do przepisów ustawy o rachunkowości. Nie ma natomiast podstaw, ab [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 listopada 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 6, pozycja: 50, Sygnatura: I SA/Sz 826/15
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O ile dany dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w danej sprawie podlega opłacie skarbowej bądź osoba posługująca się takim dokumentem nie jest objęta zwolnieniem od opłaty skarbowej, to brak jej zapłaty w chwili złożenia takiego dokumentu w sądzie skutkuje powstaniem zaległości w tej opłacie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w dniu 18 listopada 2015 r., sprawy ze skarg P. B. i J. B., na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławcze [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, [20], 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU