STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 czerwca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 5, pozycja: 46, Sygnatura: II SA/Gl 290/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właściwa organizacja i dyscyplina pracy, o której mowa w art. 92b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1907, z późn. zm.), obejmuje nie tylko przeprowadzanie szkoleń pracowników, czy niezachęcanie ich, np. w systemie wynagradzania, do naruszania obowiązującego czasu pracy. Pojęcia te obejmują bowiem także stały, wnikliwy nadzór nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami, wykrywanie ewentualnych naruszeń przepisów i stosowną, przewidzianą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 48, Sygnatura: III KK 105/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 227 k.k. polegającego na uznaniu, że żądanie kodu PIN do karty płatniczej leży w zakresie uprawnień funkcjonariusza Policji, podczas gdy takiego działania nie sposób uznać za leżące w zakresie uprawnień Policji, należy stwierdzić, że pogląd obrońcy jest błędny. Nie można tracić z pola widzenia tego, że zakres funkcji spełnianych przez funkcjonariuszy Policji jest bardzo szeroki. Wynika to wprost z przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 9, pozycja: 81, Sygnatura: I SA/Gd 501/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek zapłaty podatku z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych wystąpi dopiero w przypadku, gdy podatnik nie będzie w stanie udowodnić lub chociażby uprawdopodobnić, przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub nieopodatkowanymi, w odniesieniu do których nastąpiło przedawnienie zobowiązania, a które mogą stanowić pokrycie poniesionych wydatków i w konsekwencji przychody (dochody) te będą zaliczane do przychodów nieznajdującyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 czerwca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: I FSK 1820/15
Data wprowadzenia do systemu: 02-02-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku powołania się na klauzulę stand still podstawą prawną wyłączenia prawa do odliczenia podatku VAT stanowi art. 176, a nie art. 395 dyrektywy 2006/112/WE. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2017 r., na rozprawie w Izbie Finansowej, skargi kasacyjnej M. SA z siedzibą w G., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 10/15, w sprawie ze skargi M. SA z siedzibą w G., na interpretację indywidualną Minis [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: III SA/Wa 1067/16
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustanowienie służebności przesyłu bądź służebności gruntowej, a więc uprawnienie do wybudowania lub eksportowania urządzeń gazociągowych na gruncie, który nie jest własnością spółki, powoduje powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.). Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 31 maja 2017 r., sprawy ze skargi P. z siedzib [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 5, pozycja: 42, Sygnatura: I CZ 60/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wadliwość wniesionej apelacji nie ma swojej przyczyny w tym, że aplikantka adwokacka, która złożyła podpis pod apelacją wnioskodawców, wystąpiła w roli pełnomocnika substytucyjnego strony, lecz z tego, że podpisała apelację jako zastępca adwokata i z jego upoważnienia, w sytuacji, w której zgodnie z art. 77 ust. 5 Prawa o adwokaturze upoważnienie jej do podpisania tego pisma nie było dopuszczalne. Odmienność ta powoduje, że wniesiona apelacja nie powinna być traktowana jako wniesiona przez oso [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 56, Sygnatura: III SA/Wa 1627/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnienie organów podatkowych do podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających odnośnie do przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości zachodzi wówczas, gdy zapisy zawarte w ewidencji gruntów i budynków są niewystarczające dla potrzeb ustalenia stanu faktycznego, tj. gdy wynikające z nich dane nie pozwalają na ustalenie podstaw opodatkowania. Podobnie w sytuacji, gdy podatnik uprawdopodobni, że w przewidzianej prawem procedurze zainicjował uzgodnienie klasyfikacji danej nieruchomości w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: V KK 98/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek przywołania właściwej podstawy prawnej konkretnego rozstrzygnięcia o środku karnym wynika nie tylko z oczywistej konieczności przestrzegania prawa materialnego, ale także, a w gruncie rzeczy przede wszystkim, ze względu na treść art. 84 § 2 k.k., który w przypadku orzeczenia środka karnego określonego w art. 42 § 2 k.k. nie zezwala na skrócenie w toku postępowania wykonawczego czasu jego trwania. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu, na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p.k., w dniu 25 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: I OSK 1399/15
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepisy Kodeksu postępowania karnego, które w sposób pełny regulują kwestie dostępu do akt w trakcie trwającego postępowania przygotowawczego, wyłączają w tym zakresie stosowanie trybu i formy z ustawy o dostępie do informacji publicznej. 2. Kodeks postępowania karnego reguluje odmienne zasady i tryb dostępu do informacji znajdujących się w aktach postępowania przygotowawczego, niż przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. W uregulowaniu kodeksowym zauważalna jest przede wszystki [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 49, Sygnatura: V KK 129/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli sąd dysponuje sygnałem wskazującym na istnienie wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego oskarżonego, bowiem przy przesłuchaniu w postępowaniu przygotowawczym oskarżony oświadczył, że leczy się psychiatrycznie na depresję, to przyjęcie przez sąd, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości (art. 335 § 1 k.p.k.), jest bezpodstawne. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu, na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p.k., w dniu 25 maja 2017 r., sprawy W. L., skazanego z art. 278 § 1 k.k., z powodu [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, [20], 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU